Endeksler
                                        
                                        
                                        
         TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ         
                                        
               TEŞKİLAT KANUNU (1)                
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 7163                         
  Kabul Tarihi     : 25/6/1958                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 5/7/1958 Sayı: 9947             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 39  Sayfa: 1244          
                                        
             I - Teşkilat ve vazifeleri               
                                        

  Madde 1 - Amme İdaresinin muasır telakkisine göre gelişmesine yararlı ça-  
lışmalar yapmak suretiyle idare sanatında eleman yetiştiren ve memurların idari 
sahada olgunlaşmasını sağlamayı hedef tutan ve 6139 sayılı kanunla musaddak Tek-
nik Yardım Anlaşması gereğince kurulmuş olan Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi
Enstitüsü ilmi, idari ve mali muhtariyeti ve hükmi şahsiyeti haizdir.      
                                        

  Madde 2 - Enstitünün başlıca vazifeleri şunlardır:             
  A) Ögretim ve yetiştirme:                          
  1. Amme İdaresine mütaallik öğretimin inkişafına çalışmak;         
  2. Amme İdaresi görevlilerinin modern idare prensipleri ve tekniğine göre  
bilgilerini artıracak ve tekamülünü sağlıyacak tedbirler almak ve bu gibi ted- 
birleri teşvik etmek ve desteklemek;                      
  3. Amme İdaresi sahası için öğretim elemanları yetiştirilmesine yardım   
etmek;                                     
                                        
  B) Araştırma ve yardım:                           
  1. Amme İdaresi ile ilgili meseleler üzerinde araştırma ve anket ve incele- 
meler yapmak;                                  
  2. Amme İdaresi öğretimi yapan müesseselere yararlı öğretim malzemesi meyda-
na getirmek;                                  
  3. İlgililerin talepleri üzerine Amme İdaresini ıslaha yararlı tedbirler  
hakkında tavsiyelerde bulunmak ve bu hususta mütehassıslarını görevlendirmek;  
Amme İdaresiyle ilgili meseleler hakkında mütalaa ve rey beyan etmek;      
---------------------------                           
(1) 11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 19 uncu  
  maddesi gereğince, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kadrosunda  
  çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları (doçentler gibi), 
  öğretim görevlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da mezkür kanun hü- 
  kümleri uygulanır.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C) Derleme ve neşriyat:                           
  1. Amme İdaresi sahasında gerek yurt içindeki gerek başka memleketlerdeki 
hadise ve emsalleri, inkişafları, tatbikat ve hal tarzlarını, araştırma, incele-
me ve neşriyatı devamlı olarak takibetmek ve derlemek;             
  2. Araştırma, inceleme ve derlemelerini her türlü kitap, dergi, bülten bib-
liyografiler vasıtasiyle devamlı olarak neşretmek; enstitü neşriyatının artışına
ve dağılışına nezaret etmek;                          
  3. Amme İdaresiyle ilgili mühim eser ve araştırmaları Türkçeye veya yabancı
dillere tercüme ederek neşretmek ve bu çeşit neşriyatı desteklemek;       
  D) Öğretim, araştırma ve inceleme yardımları:               
  1. Enstitüde öğrenim ve araştırma yapacaklara çeşitli kaynaklardan verile- 
cek bursların idare ve tevziine iştirak etmek;                 
  2. Enstitü öğrencilerinden ve enstitü dışındaki elemanlardan ehliyet ve  
kabiliyeti görülenlere ve Amme İdaresiyle ilgili diğer ilim müesseselerinin   
öğretim ve araştırma üye ve görevlilerine, dış memleketlerde tahsil, araştırma 
veya staj yapmaları için her türlü imkanlardan faydalanarak burs ve sair kolay- 
lıklar sağlamak;                                
  E) Türkiye ve Orta - Doğu memleketlerinde Amme İdaresi sahasında yapılan  
araştırma ve öğretim faaliyetlerinin koordinasyon merkezi olmak.        

  Madde 3 - Enstitü, 2 nci maddede yazılı görevlerini başarabilmek için idare 
ve ilim müesseseleriyle iş birliği yapar. Yurt içindeki bütün mütehassıslardan 
faydalanır; ilgili milletlerarası kurumlarla ilmi münasebet ve temaslarda bulu- 
nur.                                      
                                        
              II - Organlar ve teşkilat              
                                        

  Madde 4 - Enstitünün organları şunlardır:                  
  1. İdare Heyeti,                              
  2. Umum Müdür,                               
  3. Umum Müdür Muavini,                           
  4. İcra Komitesi,                              
  5. Şube Müdürleri,                             
  6. Umumi Katip.                               
  Amme İdaresi Enstitüsünün, ikinci maddenin (A), (B) ve (C) bentlerindeki  
görevleri yapmak üzere şubeleri şunlardır:                   
  1. Öğretim - Yetiştirme Şubesi,                      
  2. Araştırma - Yardım Şubesi,                       
  3. Derleme - Yayım Şubesi.                         

  Madde 5 - İdare Heyeti aşağıdaki kimselerden terekküp eder:         
  1. Enstitü öğretim üyesi bulunan profesör ve doçentler,           
  2. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden 3, Ankara Hukuk Fakültesinden 2,  
Ankara Yüksek İktisat ve Ticaret Okulundan 1,                  
  3. Yukardaki bentlerde gösterilen azalarla istişare etmek suretiyle Başveka-
let, Maarif, Dahiliye, Hariciye, Maliye, Sanayi, Milli Müdafaa, İmar ve İskan, 
Basın - Yayın ve Turizm Vekaletlerinden birer, İktisadi Devlet Teşekkülü erkanı 
arasından alakalı vekaletler tarafından tayin edilecek bir aza,         
  4. Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından teknik yardım mütehassısı gönde-
rildiği müddetçe Enstitüye resmen aza olarak tayin edilen Birleşmiş Milletler  
mütehassıslarından üç zat,                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  1 ve 3 üncü bentlerdeki azalar iki sene için seçilir. Müddeti biten azanın 
yeniden seçilmesi caizdir. İlgili müesseseden ayrılmak gibi bir sebeple bir kim-
senin azalık sıfatı sona erdiği takdirde, yerine ayrı usullerle yeni bir aza se-
çilir.                                     
  İdare Heyeti, tesbit edeceği belli zamanlarla Umum Müdürün lüzum gösterdiği 
sair hallerde toplanır. İdare Heyeti, lüzum gördüğü hallerde müzakere konusu  
olan meselelerle ilgili kimseleri istişare maksadiyle davet edebilir.      
  İdare Heyetine Umum Müdür riyaset eder. Heyet ekseriyetle toplanır ve top- 
lantıya iştirak edenlerin ekseriyetiyle karar alır. Reylerin müsavatı halinde  
Umum Müdürün katıldığı taraf ekseriyeti kazanmış sayılır.            

  Madde 6 - İdare Heyeti Enstitüsünün en yüksek merciidir ve Enstitünün işle- 
yişini sağlamak ve murakabe etmekle vazifelidir. Başlıca vazifeleri şunlardır. 
  a) Umum Müdür, Umum Müdür Muavini ve Şube Müdürlerini seçmek;       
  b) İcra Komitesince hazırlanan, Umum Müdür tarafından sunulan bütçe ve kad-
ro teklifini tetkik ederek karara bağlamak;                   
  c) Enstitü şubelerinden her birinin öğretim ve çalışma programlarını ve  
İcra Komitesi tarafından talimatnamesi gereğince yapılacak profesör ve öğretim 
ve araştırma mütehassısları tayinlerini tasvip etmek;              
  d) Enstitüye yapılacak para yardımları ile hibe, vasiyet edilecek menkul ve
gayrimenkul malların kabulü hakkında karar ittihaz etmek;            
  e) Enstitüye ait dahili talimatnameleri ve ezcümle Enstitüye kabul şartla- 
rına, imtihanlara, öğretim sonunda verilecek sertifika, diploma ve belgelere,  
disipline, icra komitesinin çalışma, usullerine mütaallik talimatnameleri kabul 
etmek;                                     
  f) İcra Komitesi tarafından öğrenciler hakkında verilecek ihraç kararları 
aleyhindeki itirazları inceliyerek bu hususta kesin ve nihai kararlar vermek;  
  g) Enstitünün faaliyetleri, staj, burs ve yardım konuları ile ilgili olup 
da bu kanunla başka mercie verilmemiş işler hakkında gerekli kararları almak ve 
uygun gördüğü organları vazifelendirmek.                    

  Madde 7 - Umum Müdür, İdare Heyetince Üniversite profesörleri arasından üç 
yıl müddetle seçilir. Müddeti biten Umum Müdürün yeniden seçilmesi caizdir. Umum
Müdür Enstitüyü sevk ve idare, kazai ve idari merciler nezdinde ve üçüncü şahıs-
lara karşı temsil eder. Şubeler, profesörler ve öğretim ve araştırma mütehassıs-
ları arasında iş birliğini sağlar. Tayinleri Enstitünün başka organlarına bıra- 
kılmamış olan personelin seçim ve tayinlerini yapar.              

  Madde 8 - İcra Komitesi; Umum Müdur, Umum Müdür Muavini, Birleşmiş Milletler
tarafından bir mütehassıslar heyeti gönderildiği müddetçe bu heyetin başkanı,  
şube müdürleri ve idare heyetinin seçeceği iki mümessilden terekküp eder. İcra 
Komitesinin Reisi Umum Müdürdür.                        
  İcra Komitesinin vazifeleri şunlardır:                   
  a) Profesör ve öğretim ve araştırma mütehassısları tayinini teklif ve asis- 
tanlık jürilerini tesbit etmek;                         
  b) Umum Müdürün inhası üzerine Enstitü umumi katibini tayin etmek;     
  c) İdare Heyetinin tasvibine sunulmak üzere Enstitü bütçe ve kadro teklif- 
lerini hazırlamak;                               
  d) Dahili talimatnameler hükümlerini ve İdare Heyeti kararlarını icra etmek;
  e) Öğrencilere mütaallik her türlü işlemleri incelemek ve bunlardan yazılma,
çıkarılma, disiplin, öğretim ve İmtihanlara ait hususları ve Umum Müdürün tevdi 
edeceği işleri inceliyerek karara bağlamak;                   
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Enstitü neşriyatı ile ilgili meseleleri karara bağlamak.         
  İcra Komitesinin öğrencilere ait kararları kesindir. Ancak, Enstitüden çıka-
rılma hakkındaki kararlarına karşı, tebellüğ tarihinden başlayarak 10 gün içinde
İdare Heyetine itiraz olunabilir. İdare Heyeti ile İcra Komitesinin kararlarına 
karşı idari hiçbir mercie başvurulamaz.                     
                                        

  Madde 9 - Umum Müdür Muavini, Umum Müdürün vereceği vazifeleri ifa ve gaybu-
betinde ona vekalet eder.                            
                                        

  Madde 10 - Umum Müdür Muavini, şube Müdürleri İdare Heyeti tarafından üç yıl
için seçilirler. Gerekli hallerde daha kısa bir müddet için şube Müdürü seçile- 
bileceği gibi, müddeti biten kimsenin yeniden seçilmesi de caizdir.       
  Şube Müdürleri şubenin faaliyetlerini dahili talimatnameler ve İcra Heyeti 
kararlarına göre düzenlemek ve yürütmekle görevli ve Umum Müdüre karşı mesuldür-
ler.                                      
                                        

  Madde 11 - Umumi Katip, Umum Müdürün teklifi üzerine İcra Komitesi tarafın- 
dan tayin edilir ve vazifesine aynı şekilde son verilir.            
  Umumi Katip; Enstitünün mesul tahakkuk memurluğunu yapar, gerekli hesapları 
ve demirbaş kayıtlarını tutar, daire işlerinin teşkilatlandırılmasından, öğrenci
kayıtlarının ve başka dosyaların tutulmasından idare ve büro personelinin çalış-
masından mesuldür.                               
                                        

  Madde 12 - Enstitünün idari personeli, imtihanla ve Umumi Katibin teklifi  
üzerine Umum Müdür tarafından tayin olunur.                   
                                        

  Madde 13 - Enstitü asistanları yüksek tahsil yapmış olanlar arasından jüri- 
nin yapacağı müsabaka imtihanının neticesinde Umum Müdür tarafından tayin olu- 
nur.                                      

  Madde 14 - Öğretim ve araştırma mütehassısları:               
  Beş yıl muvaffakiyetle Enstitüde asistanlık yapanlar arasından doktorasını 
başarı ile verdikten sonra eserleriyle tanınıp 5 kişilik bir jüri marifetiyle  
imtihanla çalıştığı sahada olgunluğu tesbit edilenlerden veya Enstitü dışından 
eserleri ve amme idaresiyle ilgili sahalardaki çalışmalariyle tanınmış kimseler 
arasından 5 kişilik bir jürice seçilenler Enstitüdeki öğretim ve araştırma işle-
rinde mütehassıs olarak vazife görürler.                    
                                        
               III - Giriş şartları                
                                        

  Madde 15 - Amme İdaresi Enstitüsünün giriş müsabakasına katılabilmek için  
üniversite veya yüksek okul mazunu olmak şarttır. Bu şartı haiz bulunan kimseler
arasından, idare heyetinin tesbit edeceği esaslar dairesinde yapılacak müsabaka 
imtihanını kazananlar Türkiye ve Orta Doğu Amme Enstitüsüne devam edebilirler. 
  Yukardaki evsafı haiz olup da Devlet dairelerinde, mahalli idarelerde, İkti-
sadi Devlet Teşekküllerinde çalışanlardan müsabaka imtihanını kazananlara tahsil
süresince izin verilir. Bu kimseler bütün özlük haklarından faydalanmakta, maaş 
ve ödeneklerini kendilerine izin veren daire, müessese ve teşekküllerden almakta
devam ederler. Enstitüdeki tahsillerini başarı ile bitirenlerin Enstitüde geçir-
dikleri müddet kıdemlerine sayılır ve bu müddetin bir katı (1 seneden az olmamak
üzere) kıdemlerine eklenir.                           
  Kendi hükümetleri tarafından Enstitüye adaylığı teklif edilecek yabancılar, 
tesbit edilecek esaslar dairesinde İcra Komitesince öğrenci olarak kabul edile- 
bilir.                                     
                                        *
                                        
                                        
                                        
                                        
                IV - Özlük hakları               
                                        

  Madde 16 - Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruluş kadroları 
(1) sayılı ve ek görev tazminat kadrosu da bağlı (2) sayılı cetvellerde göste- 
rilmiştir.                                   
                                        

  Madde 17 - Enstitü; 2 nci maddede yazılı görevlerini başarabilmek için; umu-
mi, mülhak ve hususi bütçe ile idare olunan daire ve müesseselerde çalışanlar  
arasından tecrübe ve eserleriyle amme idaresi alanında tanınmış olup İdare Heye-
tince seçilecek olan kimseleri, çalıştıkları daire ve müesseselerin muvaffakat- 
lerini, almak şartiyle, Enstitü öğretim, araştırma veya sair faaliyetlerinde en 
çok 3 yıl müddetle görevlendirebilir. Bu suretle görevlendirilmiş olanlar çalış-
tıkları daire ve müesseselerdeki kadro, unvan ve her türlü haklarını muhafaza  
ederler ve Enstitüdeki çalıştıkları müddet terfi ve kıdemlerine sayılır.    
  Enstitüce bu suretle görevlendirilmiş olanlara, muhafaza ettikleri kadrola- 
rından almaya devam edecekleri ve bu kanun ile saklı tutulan her türlü maaş ve 
sair mali haklardan başka ayda 250 - 300 lira tazminat ödenir.         
                                        

  Madde 18 - Enstitüde mesleki veya idari vazife alacak üniversite öğretim  
üyesi veya yardımcılarına 3656 sayılı kanunun 4609 sayılı kanunla değiştirilen 
18 inci maddesine göre ücret veya tazminat verilir.               
  4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 32 ve 38 inci maddeleri hükmü mahfuzdur.
                                        

  Madde 19 - (Değişik: 27/10/1969-1187/3 md.; Mülga:25/6/1973-1765/gecici 7-c)
                                        

  Madde 20 - Asıl vazifeleri uhdelerinde kalmak şartiyle öğretim, araştırma ve
derleme çalışmalarına geçici olarak katılanlara beher ders veya konferans saati 
veya inceleme veya araştırma için ödenecek ücretler her yıl enstitü bütçesi ile 
birlikte İcra Vekilleri Heyetince yeniden tesbit olunur.            
                                        

  Madde 21 - Enstitü bütçesi Başvekalet içinde yer alır. İta amiri Umum Müdür 
ve tahakkuk amiri Umumi Katiptir.                        
                                        

  Madde 22 - Enstitünün gelir kaynakları şunlardır:              
  1. Her yıl Başvekalet bütçesine konulacak tahsisat,             
  2. Mülhak bütçeli idarelerle, özel idareler ve belediyeler, İktisadi Devlet 
teşekkülleri ve buralara bağlı müesseseler bütçelerinden yapılacak yardımlar,  
  3. Enstitüye yaptırılacak araştırma, danışma ve ekspertizler ve her türlü  
hizmetlerden alınacak ücretler,                         
  4. Her türlü neşriyat gelirleri,                      
  5. Her türlü hibe, vasiyet, yardımlar ve menkul ve gayrimenkul mallar ve  
haklar ve bunların gelirleri.                          
                                        

  Madde 23 - Enstitü; Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları 
hükümlerine ve Divanı Muhasebat vize ve murakabesine tabi değildir. Artırma, ek-
siltme ve ihale işleriyle hesap ve sarf işlerinin ne suretle yürütüleceği ve  
müsbit evrakın şekli ve çeşitleri Maliye Vekaletinin de mütalaası alınarak idare
heyetince yapılacak bir talimatname ile tesbit olunur.             
                                        

  Madde 24 - Enstitü bütçesinin kesinhesabı icra komitesince hazırlanır ve  
idare heyeti tarafından tasvip edilir. Bu kesinhesap ve muhasibin hazırlıyacağı 
zamanı idare hesabı mali yıl sonundan itibaren 4 ay içinde ikisi Maliye Vekale- 
ti, biri                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Ankara Üniversitesi ve diğeri Divanı Muhasebatça seçilip, görevlendirilecek 4  
üyeli bir heyetçe incelenerek tasdik edilir. İlgililerin ibrasına veya muhasip 
hakkında zimmet ve tazmin hükümlerine bu heyet karar verir.           
                                        
  Muhasibin zamanı idare hesabının tetkikinde Divanı Muhasebat Kanununun muha-
siplerin zamanı idare hesaplarının incelenmesine mütaallik hükümleri tatbik olu-
nur. Muhasip hakkında verilecek zimmet ve tazmin kararlarına karşı Divanı Muha- 
sebat Kanunu hükümlerine göre Divanı Muhasebat Umumi Heyetinde itiraz ve temyiz 
olunabilir.                                   
  Enstitü hesapları her zaman Maliye müfettişlerine teftiş ettirilebilir.   
                                        

  Madde 25 - Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne yapılacak her  
türlü hibe ve vasiyetler, vergi, resim ve harçlardan muaftır.          
  2 nci ve 22 nci maddelerde zikredilen derleme ve neşriyat faaliyetinden elde
edilecek kazançlar Kurumlar Vergisine tabi değildir.              
                                        
                V - Müteferrik hükümler             
                                        

  Madde 26 - Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü mensuplarının her 
türlü disiplin işleri, idare heyetince yapılacak bir talimatname ile belirtilir.
                                        

  Madde 27 - Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitü mensuplarının Ensti- 
tüdeki görevleri dolayısiyle veya görevlerini yapma sırasında işledikleri suçlar
üzerine, Memurin Muhakemat Kanununun gerektirdiği ilk tahkikat, Umum Müdürün ge-
reğine göre tayin edeceği bir veya iki muhakkik tarafından yapılır. Umum Müdür 
hakkında yapılacak tahkikat muhakkiklerini Başvekil tayin eder.         
  Tahkikat evrakı ve fezleke, Başvekil tarafından Devlet Şürasına gönderilir. 
Maznun hakkında muhakemenin lüzumuna, Devlet Şürasının ilgili dairesince karar 
verilir. Bu kararlara karşı, ilgililer veya Başvekil tarafından yapılacak iti- 
razlar Devlet Şürası Umumi Heyetinde incelenerek nihai karara bağlanır.     
                                        

  Geçici Madde 1 - (7163 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
                                        
  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye ve Orta - Doğu Amme İda- 
resi Enstitüsünden diploma ve sertifika alanlar hakkında da bu kanun hükümleri 
tatbik olunur.                                 
                                        

  Madde 28 - Bu kanun 1/3/1959 tarihinde mer'iyete girer.           
                                        

  Madde 29 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.