Endeksler
                                        
                                        
                                        
         MUNZAM DEĞERLİ POSTA PULLARI ÇIKARILMASINA DAİR        
                   KANUN                   
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 7127                         
  Kabul Tarihi     : 9/6/1958                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 13/6/1958  Sayı: 9931            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 39 Sayfa: 1110           
                                        

  Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesince dahili 
ve harici posta maddelerinde kullanılabilecek değerlerde olmak ve ilave bir de- 
ğer ihtiva etmek üzere senede iki defa hatıra pulları bastırılır ve ihtiyari  
olarak kullanılır.                               
                                        
  Bu pullardaki munzam değerler posta ücretlerine ait değerleri geçemez.   
                                        

  Madde 2 - Yukardaki madde mucibince çıkarılacak pulların munzam değerlerin-
den elde edilecek gelirin % 75 i Kızılay'a, % 25 i Çocuk Esirgeme Kurumuna tevzi
olunur.                                     
                                        

  Madde 3 - 1947 ve 2391 sayılı kanunlarla 2459 sayılı kanunun 4 üncü maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.                           
                                        

  Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.           
                                        

  Madde 5 - Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalat Vekilleri memur- 
dur.