Endeksler
               SİVİL MÜDAFAA KANUNU               
                                        
  Kanun Numarası    : 7126                        
  Kabul Tarihi     : 9/6/1958                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/6/1958 Sayı: 9931            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 39 Sayfa: 1098          
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara    
          göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
                  Umumi HÜkÜmler                
                                        
  Sivil müdafaanın tarifi ve şümulü:                     

  Madde 1 - (Değişik: 20/9/1960 - 85/1 md.)                  
  Sivil Savunma: düşman taarruzlarına tabii afetlere ve büyük yangınları karşı
halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her 
türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idame-
si için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami 
surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadiyle alına-
cak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 20/9/1960 - 85/1 md.)                  
  Hayati ehemmiyet ve hususiyetlerinden dolayı düşman taarruzlarına bilhassa 
hedef olabilecek şehir, kasaba ve mevkilerle tesisler ve tabii afetlerin tehdit-
lerine maruz kalması muhtemel mahallere "Hassas bölge" denir. Buraları öncelikle
sivil savunma mecburiyet ve mükellefiyetine tabi tutulur.            
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 20/9/1960 - 85/1 md.)                  
  Tabii afet sahaları haricinde kalan hassas bölgeler Milli Savunma Yüksek  
Kurulunca tabii afetlere maruz kalması muhtemel bölgeler ise 7269 sayılı kanunun
2 nci maddesine göre tesbit ve ilan olunur.                   
  Hassas bölgelerde sivil savunmayı taşkilatlandırmaktan ve sivil savunmanın 
eğitim, idare ve umumi kontrolundan ve mükelleflerin hizmete çağrılmasından   
İçişleri Bakanı sorumludur. Bu işlerin maksada uygun şekilde planlanmasını, tat-
bikını ve hassas bölgeler arasındaki iş birliği ve yardımlaşmayı temin için   
İçişleri Bakan-                                 
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
lığına bağlı ve Bakana karşı sorumlu bir "Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı"   
kurulur.                                    

  Madde 4 - İşbu kanunun şümulüne giren bütün hizmet ve faaliyetlerin Dahiliye
Vekaletinde planlanması ve icrası sırasında alınacak karar ve tedbirlerde diğer 
vekaletlerle işbirliği ve karşılıklı yardım hususları bir nizamname ile tesbit 
olunur.                                     

  Madde 5 - (Değişik: 20/9/1960 - 85/1 md.)                  
  Mülki idare amirleri, bu kanun hükümleri ve bunlara müsteniden İçişleri   
Bakanlığınca tesbit ve tebliğ olunacak esaslar dahilinde kendi mülki hudutları 
içindeki hassas bölgelerde sivil savunma teşkilat ve tesisatının kurulmasından, 
donatımından, sevk ve idaresinden, kontrolundan ve bölgelerine müteveccih düşman
taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı barıştan itibaren sivil 
müdafaayı fiilen tahakkuk ettirmekten bizzat mesuldürler.            

 

 
  Madde 6 - Tabii afetler ve büyük yangınlarda; 4373 sayılı (Taşkın sular ve 
su baskınlarına karşı korunma) ve 4623 sayılı (Yer sarsıntısından evvel ve sonra
alınacak tedbirler) hakkında kanunlar hükümleri dairesinde yapılacak her türlü 
kurtarma ve yardım işlerine, mahalli mülki amirliklerce görülecek lüzum üzerine,
bu bölgede bulunan Sivil Müdafaa teşkillerinin de katılması mecburidir.     

  Madde 7 - Hassas bölgelerdeki resmi ve hususi daire, müessese ve teşekküller
arasında Sivil Müdafaa bakımından işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma valiler ve
kaymakamlar tarafından tertip ve tanzim olunur.                 

  Madde 8 - Hassas bölgedeki belediyeler ve hususi idareler Sivil Müdafaa is- 
teklerini yerine getirmekle mükellef ve bu yönden mahallin mülki amirlerine kar-
şı mesuldürler.                                 

  Madde 9 - (Değişik: 20/9/1960 - 85/1 md.)                  
  Hassas bölgeler dışındaki şehir kasaba ve mevkilerde sağlık, yangın ve rad- 
yoaktif serpintiye karşı korunma, seyyar destekleme ve tahliye edilenlerin kabu-
lü ile ilgili sivil savunma tedbirleri alınır.                 

  Madde 10 - (Değişik: 20/9/1960 - 85/1 md.)                 
  Mahallin en büyük mülkiye amiri sivil savunma hizmetlerinin planlanması ve 
karşılıklı yardım hususlarında mahallin garnizon kumandanı ve yoksa en büyük as-
keri amiri ile iş birliği yapar. Askeri makamlarca sivil savunmaya yapılacak  
yardımlarda muharebe görevinin aksatılmaması gözönünde tutulur.