Endeksler
                                        
         NÖBETÇİ MEMURLUĞU KURULMASI VE OLAĞANÜSTÜ           
          HAL TATBİKATLARINDA MESAİNİN 24 SAAT             
             DEVAMINI SAĞLAYAN KANUN                
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 711                       
  Kabul Tarihi       : 18/1/1966                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 29/1/1966 Sayı : 12213         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5 Cilt : 5 Sayfa : 605        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 1 - Yetkili merciler tarafından bildirilecek alarm haberlerinin sürat 
ve emniyetle ilgililere ulaştırılmasını sağlamak amacı ile bakanlıklarda ve ba- 
kanlıklarca uygun görülecek teşkilat ve kurumlarında birer nöbetçi memurluğu ku-
rulur.                                     
                                        

  Madde 2 - Nöbetçi memurluğu görevini yapacak subay, memur, hizmetlilerle di-
ğer personele bu görevden ötürü herhangi bir ücret verilmez. Nöbet tutanlar,  
nöbetin bitiminde bir iş günü izinli sayılırlar.                
                                        
  Nöbet konusu ile ilgili özel kanunlardaki haklar saklıdır.         
                                        

  Madde 3 - Nöbetçi memurların görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için lü- 
zumlu oda, yatak ve telefon gibi ihtiyaçlar mensup oldukları teşkilatça sağ-  
lanır.                                     
                                        

  Madde 4 - Nöbet tutacakların nitelikleri, görevleri ve nöbetle ilgili diğer 
hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. Ayrıca Bakanlar, kendi özelliklerine uy- 
gun olarak bu yönetmeliğin uygulanmasını sağlıyacak tedbirleri ve nöbet tuta-  
caklara verilecek ek sorumlulukları ve nöbetçi memurunu tesbit edecek ve onu de-
netliyecek sorumlu makam ve görevliyi özel bir talimatla tesbit eder.      
                                        

  Madde 5 - Olağanüstü hal tatbikatlarında 24 saat süreli çalışma sekizer   
saatlik üç posta halinde yürütülür. Bu takdirde veya mesai saatleri dışında   
daha az süre ile yapılacak bu nevi tatbikatlar için herhangi bir ücret ödenmez. 
                                        

  Madde 6 - Nöbetini hiç tutmıyan veya kusurlu tutan nöbetçi personel ile   
görev aldığı halde tatbikata katılmıyan personel hakkında, fiilin derecesine  
göre, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.             
                                        

  Madde 7 - Bu Kanun hükümleri Milli Savunma Bakanlığı teşkilatı hakkında uy- 
gulanmaz.                                    
                                        

  Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 9 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yÜrütür.