Endeksler
                                        
          TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ          
                KURULUŞ KANUNU (1)                
                                        
  Kanun Numarası     : 7118                        
  Kabul Tarihi      : 14/5/1958                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/5/1958 Sayı: 9912            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 39 Sayfa: 970          
                                        
               I - KURULUŞ                    

  Madde 1 - Türkiye Öğretmenler Bankası Türk Anonim Şirketi adı ile hususi hu-
kuk hükümlerine tabi olmak üzere bir banka kurmak için Maarif Vekaletine salahi-
yet verilmiştir.                                
  Bankanın kuruluş maksadı                          

  Madde 2 - Banka aşağıda yazılı işlerle iştigal eder:            
  A) (A) Grupu hisse senedi sahipleri bulunan Öğretmenlerle Maarif Vekaleti 
merkez ve taşra teşkilatında vazifeli olan memurlara mesken inşaatı için gayri- 
menkul ipoteği karşılığında yirmi seneye kadar vadeli krediler açmak;      
  B) Bankaya veya (A) grupu hisse senedi sahibi bulunan öğretmenlerle Maarif 
Vekaleti merkez ve taşra teşkilatında vazifeli olan memurlara ait arsalar üze- 
rinde meskenler inşa etmek ve bunları peşin veya ipotek karşılığında yirmi sene-
ye kadar vade ve taksitle yine bu öğretmen ve memurlara satmak veya bu maksatla 
arsalar ve meskenler mubayaa etmek;                       
  C) Bankaya ait gayrimenkulleri kiraya vermek, yapı, onarma, taahhüt ve   
proje işleriyle iştigal etmek;                         
  D) Yapı malzemesi ve ders aletleri endüstrisi ve ticareti yapmak ve bu mak-
satla ortaklıklar kurmak ve kurulmuş olanlara ortak olmak;           
  E) Ticari, sınai, zirai her çeşit teşebbüs ve taahhütlerde bulunmak;    
  F) Ticari mümessillik, ticari vekalet, sigorta acentalıkları, komüsyon ve 
nakliye işleri yapmak;                             
  G) Sigorta ortaklıkları kurmak ve kurulmuş olanlara ortak olmak;      
  H) Diğer bilcümle banka muameleleriyle uğraşmak.              
  Merkez                                   

  Madde 3 - Bankanın merkezi Ankara'dadır. Banka lüzum gördüğü yerlerde,   
Bankalar Kanunu hükümlerine göre şube veya ajans açabilir.           
  Müddet                                   

  Madde 4 - Bankanın müddeti kati kuruluş tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.
Bu müddet Umumi Heyet kararı ile bir misline kadar daha uzatılabilir.      
-------------------------                            
(1) Bakanlar Kurulu'nun 21/5/1992 tarih ve 92/3067 sayılı Kararı ile Türkiye Öğ-
  retmenler Bankası T.A.Ş. bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Türkiye Halk 
  Bankası A.Ş.'ne devredilmiştir. (Bkz:R.G.: 22/5/1992 - 21235 Mük.)     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               II - MALİ HÜKÜMLER                
                                        
  Sermaye                                   

  Madde 5 - Bankanın itibari sermayesi her biri (100) yüz Türk lirası kıyme- 
tinde (300 000) üç yüz bin hisseye ayrılmış olarak (30 000 000) otuz milyon Türk
lirasıdır.                                   
                                        
  Hisse senetleri                               

  Madde 6 - Hisse senetleri (A) ve (B) gruplarına ayrılmış olup bunlardan:  
  (A) Grupu sermayenin % 55 ini;                       
  (B) Grupu sermayenin % 45 ini teşkil eder.                 
  (A) Grupu hisse senetleri İlkokul Öğretmenleri Yapı Sandığında aidatı bulu- 
nanlara tahsis edilmiştir.                           
  Ancak, Yapı Sandığında aidatı bulunanlar tarafından satınalınmıyan veya   
satınalınması taahhüt edilmiyen (A) grupu hisse senetleri evvel emirde öğret-  
nenlerle Maarif Vekaleti merkez ve taşra teşkilatındaki memurlar, artanı diğer 
hakiki ve hükmi şahıslar tarafından satın alınabilir. İlkokul öğretmenleri Yapı 
Sandığının mevcudu bankaya intikal ettirilerek Sandıkta aidatı bulunanlara, iş- 
tirak etmiş oldukları sermaye hissesine tekabül edecek (A) grupu hisse senedi  
verilir.                                    
  (B) Grupu hisse senetleri evvelemirde öğretmenlerle Maarif Vekaleti merkez 
ve taşra teşkilatındaki memurlara, artanı diğer hakiki ve hükmi şahıslara tahsis
edilmiştir.                                   
  (A) Grupu hisse senetleri nama, (B) grupu hisse senetleri hamiline muharrer-
dir.                                      
                                        
  Tahvil çıkarma salahiyeti                          

  Madde 7 - Banka, en az % 50 si munhasıran ipotekli ikrazlarda kullanılmak 
üzere Umumi Heyetin kararı ile ödenmiş sermayesinin iki misline kadar tahvilli, 
tahvilsiz uzun vadeli istikraz akdedebilir. Ancak, bu salahiyetin kullanılabil-
mesi, Amortisman ve Kredi Sandığının muvafık mutalaasına ve Maliye Vekaletinin 
tensibine bağlıdır.                               
  Çıkarılacak tahvillerin şekil ve şartları hakkında da aynı veçhile muamele 
olunur.                                     
  Bankanın ipotekle temin edilmiş alacakları tahvillerin resülmal ve faizleri-
nin ödenmesi için rüçhan hakkı sağlıyan bir karşılık teşkil eder.        
                                        
  Kaynakların tahsisi                             

  Madde 8 - Öğretmenler ile Maarif Vekaleti merkez ve taşra teşkilatındaki me-
murların mesken ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bankanın ödenmiş sermayesi ile 
ihtiyat akçeleri yekünunun azami %75 i ve 7 nci maddenin tatbikından elde edile-
cek mebaliğ, gayrimenkul ikrazatına tahsis edilebilir.             
  Ancak, Yapı Sandığında aidatı bulunan (A) grupu hisse senedi sahiplerinin  
mesken ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak kredi talepleri tercihan isaf edi- 
leceği gibi bu hisse senedi sahiplerine yapılacak ikrazatın faizi, İdare Meclisi
kararı ile cari faiz haddinin azami %2 noksanı ile tesbit edilebilir.      
  Bankanın toplıyacağı mevduat, her ne şekilde olursa olsun, gayrimenkul alım 
ve satımına, mesken inşaatına veya gayrimenkul ipoteği mukabili ikrazata hiç bir
suretle tahsis edilemez. Bu hükme riayet edilmemesi halinde, Bankalar Kanununun 
buna mütaallik cezai hükümleri tatbik olunur.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Karın dağıtımı                               

  Madde 9 - Bankanın yıllık safi karından:                  
  A) % 5 i ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar adi ihtiyat akçesine, 
  B) % 5 i ilerde vukuu muhtemel zarar karşılığına,              
  C) % 5 i fevkalade ihtiyat akçesine,                    
  D) % 5 i Umumi Heyet tarafından tayin edilecek nispet ve esaslar dairesinde 
İdare Meclisi azaları ile Banka personeline ayrıldıktan sonra bakıyesi hisse  
senetlerinin ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlarla (E) bendinde yazılı   
müessis hisse senetleri sahiplerine tevzi olunur.                
  E) Yapı Sandığında en az 500 liralık mevduatı bulunan veya mevduatını esas  
mukavelename ile tesbit edilecek müddet zarfında bu miktara çıkartan (A) grupu 
hisse senedi sahiplerine ayrıca bedelsiz olarak müessis hisse senedi verilir.  
Bu hisse senedinin miktar ve temettü nispeti esas mukavelenamede tasrih edilir. 
                                        
  İhtiyat akçeleri                              

  Madde 10 - Adi ihtiyat akçesi Bankanın ilerde vukuu muhtemel zararlarını  
karşılamak üzere tefrik olunur. Fevkalade ihtiyat akçesinin kullanış tarzı esas 
mukavelenamede gösterilir.                           
                                        
                 III - İDARİ HÜKÜMLER              
  Bankanın idaresi                              

  Madde 11 - Bankanın salahiyetli uvuzları şunlardır:             
  A) Umumi Heyet                               
  B) Murakıplar                                
  C) İdare Meclisi                              
  D) İdare Komitesi                              
  E) Umum Müdürlük                              
                                        
  Umumi heyet                                 

  Madde 12 - Umumi Heyet banka hisse senedi sahiplerinden teşekkül eder. Şu  
kadar ki, nama muharrer her hisseye sahip olanın veya bu kadar hisseyi temsil  
edenin ve hamiline muharrer her yirmi hisseye sahip olanın veya bu kadar hisseyi
temsil edenin Umumi Heyette bir reyi vardır.                  
                                        
  Murakıplar                                 

  Madde 13 - Banka, Umumi Heyet tarafından ikisi (A) grupu hissedarlarından ve
birisi (B) grupu hissedarlarından seçilen üç murakıp tarafından murakabe edilir.
  Murakıplar iki yıl için seçilirler. Tekrar seçilmeleri caizdir.       
                                        
  İdare Meclisi                                

  Madde 14 - Bankanın İdare Meclisi Umumi Heyet tarafından üçü (A) grupu his- 
sedarlarından olmak üzere seçilecek 5 azadan terekküp eder. Azalar 3 senelik bir
devre için seçilirler, tekrar seçilmeleri caizdir.               
  Azaların, gerekli mesleki, hukuki, mali, iktisadi ve teknik bilgi ve tecrübe
sahibi olmaları ve bu sahalarda yüksek tahsil yapmış bulunmaları şarttır.    
  Yapı Sandığında mevduatı bulunan (A) grupu hissedarlarından seçilecek ikisi 
için bu şartlar aranmaz.                            
                                        
  İdare Komitesi                               

  Madde 15 - İdare Komitesi, Bankalar Kanununda yazılı vazifeleri ifa etmek  
üzere İdare Meclisi tarafından İdare Meclisine dahil olanlar arasından seçilen 
iki aza ile Umum Müdür veya vekilinden terekküp eder.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Umum Müdürlük                                

  Madde 16  - Bankanın işleri Umum Müdür tarafından tedvir olunur. Bankayı  
üçüncü şahıslara, idari ve kazai mercilere karşı Umum Müdür temsil eder.    
  Umum Müdür İdare Meclisi tarafından tayin edilir. İdare Meclisi lüzumu ha- 
linde Umum Müdürün inhası üzerine, kafi miktarda, Umum Müdüre muavin de tayin  
eder.                                      
                                        
              IV - KURULUŞ HUSUSİYETLER              
                 Çeşitli hükümler                
                                        

  Madde 17 - Bankanın esas mükavelenamesi, Ticaret Kanunununda yazılı kuruluş 
muamelelerine ait şartlar aranmaksızın bu kanun hükümleri dairesinde İcra Vekil-
leri Heyetince tasdik olunduktan sonra başkaca merasime hacet kalmaksızın doğru-
dan doğruya ticaret siciline kayıt ve ilan olunur. Kati kuruluş bu ilan tarihin-
den başlar.                                   
                                        

  Madde 18 - Banka ve kuracağı ortaklıkların İdare Meclisine ve murakıplıkla- 
rına seçilen azalardan öğretmen ve memur olanlar hakkında, bu vazifeleri dolayı-
siyle, Memurin Kanununun 8 inci maddesi ile 3656 sayılı kanunun 4609 sayılı ka- 
nunla değişik 18 inci maddesinin 1 inci fıkrası tatbik olunmaz. Bu kimselere  
bankadaki muazzam vazifeleri dolayisiyle verilecek aylık ücret, mezkür vazifele-
re muhassıs aylık ücretin üçte ikisini tecavüz etmemek şartiyle Umum Heyet tara-
fından tesbit edilir.                              
  Banka ve kuracağı ortaklıkların memurları ile İdare Meclisi Reis ve azaları 
3659 ve 5434 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir.              
                                        

  Madde 19 - 4357 sayılı kanunun 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 14 üncü mad- 
desinin Yapı Sandığı ile ilgili hükümleri mer'iyetten kaldırılmıştır.      

  Geçici Madde 1 - İlkokul öğretmenleri Yapı Sandığının bütün aktif ve pasifi,
hak ve borçları ile birlikte kesin kuruluşu gününden itibaren bankaya intikal  
eder.                                      
  Bu intikal muvakkat 2 nci maddede yazılı tasfiye heyeti tarafından Sandığın 
aktif ve pasifi bankanın kesin kuruluş tarihindeki durum ve rayiçlerine göre  
kıymetlendirmek suretiyle hazırlanacak bir devir bilançosu üzerinden yapılır.  

  Geçici Madde 2 - Muvakkat 1 inci madde gereğince yapılacak intikal muamelesi
tekemmül edinceye kadar İlkokul Öğretmenleri Yapı Sandığı "Hali tasfiyede İlko- 
kul Öğretmenleri Yapı Sandığı" adı altında mevcudiyetini muhafaza ve Sandık   
İdare Heyeti de "Tasfiye Heyeti" sıfatiyle tasfiye muamelatını icra eder.    

  Geçici Madde 3 - Yapı Sandığının son Umumi Heyeti ilk tesis heyeti umumiyesi
olarak banka esas mukavelenamesini ihzar ve ilk İdare Meclisi ile ilk Murakıpla-
rı seçer.                                    
  İlk İdare Meclisi ve ilk Murakıpların vazifeleri bir yıl müddetle devam   
eder.                                      

  Geçici Madde 4 - İlkokul Öğretmenleri Yapı Sandığı adına tescil edilmiş olan
ayni hakların Türkiye Öğretmenler Bankası Türk Anonim Ortaklığı adına devir ve 
tescili muamelelerinden dolayı bir defaya mahsus olmak üzere hiç bir vergi,resim
ve harç alınmaz.                                
                                        

  Madde 20 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.            
                                        

  Madde 21 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.