Endeksler

   440 SAYILI KANUNA TABİ KURULUŞLARDAN SAĞLIK TEŞKİLATI OLANLARDA      
   ÇALIŞAN TABİP, DİŞ TABİBİ VE ECZACILARIN 224 VE 472 SAYILI KANUN-     
        LARDAN İSTİFADE ETTİRİLMESİNE DAİR KANUN            
                                        
  Kanun Numarası     :708                         
  Kabul Tarihi      :4/1/1966                      
  Yayımlandığı R. Gazete :Tarih : 27/1/1966 Sayı: 12211            
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 5 Cilt : 5 Sayfa : 593           

  Madde 1 - 440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan sağlık teşkilatı olanlarda  
çalışan tabip, diş tabibi, hayati kimya mütehassısı ve eczacılara 224 ve 472 sa-
yılı Kanunlarla Sağlık Bakanlığı personeline sağlanan azami hadleri aşmamak ve 
bölge farklarını da göz önüne almak kaydı ile kuruluşlarınca hazırlanacak yönet-
melik esaslarına göre tazminat verilebilir.                   

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.