Endeksler
                                        
                                        
          ASLINDA VAKIF OLAN TARİHİ VE MİMARİ KIYMETİ         
            HAİZ ESKİ ESERLERİN VAKIFLAR UMUM            
             MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİNE DAİR KANUN             
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 7044                         
  Kabul Tarihi     : 10/9/1957                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 13/9/1957 Sayı: 9705             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 38 Sayfa: 1797           
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
                                        
     Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara   
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        

  Madde 1 - Aslında vakıf yoliyle vücude gelip de muhtelif kanunlar veya sair 
suretlerle Hazine, belediyeler veya hususi idarelerin mülkiyetine geçmiş bulunan
muhafazası gerekli tarihi veya mimari kıymeti haiz eski eserlerin mülkiyeti tek-
rar Vakıflar Umum Müdürlüğüne devrolunmuştur.                  
                                        

  Madde 2 - Devredilen eski eserler her hangi bir suretle kiralanmış bulunu- 
yorsa kiracılar talep tarihinden itibaren altı ay içinde bu yerleri tahliye ede-
rek Vakıflar Umum Müdürlüğüne teslim mecburiyetindedirler.           
  Bu süre içinde boşaltılmadığı takdirde, başkaca tebligata lüzum kalmadan bu 
yerler vilayetlerde valilerin, kazalarda kaymakamların,nahiyelerde nahiye müdür-
lerinin kararı ile bir hafta içinde zorla boşalttırılır.Bu kararlara karşı idari
ve kazai merciler nezdinde itiraz, bu kararların icra ve infazını durduramaz.  
  Bu yerleri kendiliklerinden işgal edenler hakkında da yukarıki hükümler uy- 
gulanır.                                    

  Madde 3 - Devre mevzu gayrimenkullerin intifa hakları lüzum ve zaruret gö- 
rüldüğü takdirde Vakıflar Umum Müdürlüğünce sair amme idarelerine muayyen müd- 
detlerle devredilebilir. Bu şekilde intifa hakları devredilmiş bulunan gayrimen-
kullerin lüzumlu tamirlerini devralan idareler Vakıflar Umum Müdürlüğünün neza- 
ret ve murakabesi altında olmak kaydiyle kendi bütçelerinden yaptırmaya salahi- 
yetlidirler.                                  

  Madde 4 - Bu kanunla Vakıflar Umum Müdürlüğünün mülkiyetine geçecek olan  
eski eserlerin tamir veya bakımları için her yıl Maliye Vekaleti Bütçesine konu-
lacak tahsisattan mezkür Umum Müdürlüğe gerekli yardım yapılır.         

  Geçici Madde 1 - (7044 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup tesel-
sül için numaralandırılmıştır.)                         
  Bu kanunun neşrinden önce tamirlerine başlanmış olan bahis konusu gayrimen- 
kullerin tamirlerine 1957 mali yılı zarfında eski malikleri idareler tarafından 
devam olunur.                                  

  Madde 5 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.             

  Madde 6 - Bu kanun hükümlerini icraya Başvekil, Dahiliye ve Maliye Vekilleri
memurdur.