Endeksler
                                        
                                        
                                        
            MUĞLA, DENİZLİ, BOLU, AYDIN VE SAKARYA          
            VİLAYETLERİ DAHİLİNDE VUKUA GELEN YER          
           SARSINTISINDA ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK          
              YARDIM HAKKINDA KANUN                
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 7010                         
  Kabul Tarihi     : 14/6/1957                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 20/6/1957 Sayfa: 9638            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 38 Sayfa: 1430           
                                        

  Madde 1 - Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vilayetleri dahilinde ken- 
dileri veya murisleri adlarına tapulu veya tapusuz mutasarrıf oldukları binala- 
rı, 1957 yılındaki yer sarsıntısında yıkılmış veya oturulamıyacak derecede hasa-
ra uğramış olanlarla bu binalarda kiracı bulunanlara borçlanmak suretiyle ve  
borçlanma bedelleri taksitle ödenmek şartiyle binalar ve mahalli mahiyetteki  
amme tesisleri ile şehir ve kasabalarda yıkılan veya hasara uğrayan ilkokulları 
yaptırmak üzere yıllık ödeme miktarı (20-20-10) milyon lirayı geçmemek üzere  
(50) milyon liraya kadar gelecek yıllara sari taahhütlere girmeye Nafıa Vekili 
ve faizleriyle birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili 
mezundur.                                    
  Bu maksatla Nafıa Vekaleti bütçesine konulacak paralar 1050 ve 2490 sayılı 
kanun hükümleriyle mukayyet olmaksızın Maliye ve Nafıa Vekaletlerince müştere- 
ken hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince kabul olunacak esaslar dairesinde    
sarfolunur.                                   
  Bu kanun gereğince köylerde yapılacak meskenlere ait tahmini bedellerin   
% 50 si Ziraat Bankasınca karşılanır ve senesi içinde yapılacak işler nazara  
alınmak suretiyle Nafıa Vekaletinin talebi üzerine adı geçen banka tarafından  
mahsubu, inşa edilen binaların müstahiklerine temliki sırasında yapılmak üzere 
Nafıa Vekaletinin Kızılay Cemiyeti nezdinde bu maksatla açılan hesabına defaten 
yatırılır.                                   
                                        

  Madde 2 - Binaları tapuda kayıtlı olmıyanlar ve kiracılar, şehir ve kasaba- 
larda belediye encümenlerince, köylerde ise köy muhtar ve ihtiyar meclislerince 
tanzim ve idare heyetlerince tasdik edilmiş mazbatalarla bu kanundaki haklardan 
faydalanırlar.                                 
                                        

  Madde 3 - Binaları iskana mani teşkil etmiyecek derecede az hasar görenlerle
Nafıa Vekaletince toplu inşaata imkan görülmiyen mahallerde zarar gören bina  
sahiplerine birinci maddedeki tahsisattan bu kanun hükümleri dahilinde ve bu  
vekaletçe tesbit edilecek esaslar dairesinde yardım yapılır.          
                                        

  Madde 4 - Yıkılan veya ağır hasara uğrayan binalara ait arsalarla hasar gör-
memiş ve istimlakine lüzum ve zaruret bulunan gayrimenkullerin bedelleri köyler-
de köy ihtiyar meclislerinden iki, vazifeli fen adamlarından bir kişiden olmak 
üzere üç kişilik, şehir ve kasabalarda belediye meclisi azasından, mülk sahiple-
rinden ve vazifen fen adamlarından seçilecek keza üç kişilik komisyonlar mari- 
fetiyle takdir edilir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından teşkil edilecek bu komisyonlar  
aralarından seçecekleri reisin başkanlığında çalışır ve ekseriyetle karar verir-
ler.                                      
  İstimlaki yapılacak gayrimenkullerin arsalarının tahmini yüz ölçümleri,   
metre karesine ve üzerinde bina varsa tümüne takdir edilen kıymeti,mal sahibinin
adı ve soyadını, sokak ve mevkiini ihtiva eden ve yukarıki komisyonlar tarafın- 
dan hazırlanan cetveller on gün müddetle mahalli imkan ve şartlara göre ilan  
olunur.                                     
  Takdir ettirilen kıymetlere ilgililer ilan müddetinin hitamından itibaren  
beş gün içinde asliye hukuk mahkamesinde dava açabilirler. Dava dilekçesinin  
mahkemece kaydedildiği günden itibaren sekiz gün içinde taraflar diğer davalara 
tercihan mahkemeye çağrılırlar. Bu davalar basit muhakeme usulüne tabidir. Kıy- 
mete ait davanın açılması veya temyiz talebi, bu kanuna göre yapılacak muamele- 
leri ve inşaat ameliyesini hiç bir suretle durdurmaz. Bu davalar dolayısiyle  
mahkemelerce ihtiyati tedbir kararı verilmez.                  

  Madde 5 - Dördüncü maddede yazılı itiraz müddetinin sonunda itiraz edilmiyen
gayrimenkullerin kıymetlerini gösteren belgeler sahipleri adına tanzim olunarak 
belediye ve köy ihtiyar meclislerince müracaatlarında kendilerine veya kanuni  
mümesillerine verilir. Hisseli veya intikali yapılmamış gayrimenkullerin kıymet 
belgeleri hissedarları veya kanuni mirascıları namına tanzim olunur. Kıymet bel-
gelerinin birer örnekleri mahalli tapu dairesine tevdi olunur.         
  Bu kıymet belgelerinin kayıtları vali veya kaymakam tarafından tasdikli def-
terlerde tutulur.                                
  Tapuda kaydı bulunmıyan veya mülkiyeti ihtilaflı veyahut veraset ilamı ibraz
edilmemiş olan gayrimenkullere ait kıymet belgelerine malsahibinin veya mutasar-
rıfının adı yazılmıyarak sadece ada ve parsel sayısı, yüz ölçümü ve evsafı ile 
takdir edilen bedeli kaydedilir ve bunlar bir sene müddetle belediye veya köy  
kasasında muhafaza edilerek sahipleri belli oldukça isimleri yazılıp kendilerine
verilir.Bir sene içinde alınmayan belgeler tapu sicil muhafızlığına tevdi edi- 
lir.                                      
Bu nevi belgelere ait bedeller Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yatırılır. 
  İlan tarihinden itibaren on yıl içinde sahibi çıkmayan kıymet belgeleri hü- 
kümsüz addedilir ve bankadaki mukabilleri Hazineye irat kaydolunur.       

  Madde 6 - Beşinci madde gereğince tanzim olunan belgelere ait gayrimenkulle-
rin tapu kayıtları tapu dairelerince, kendilerine tevdi olunan belge örneklerine
müsteniden Hazine namına tashih ve tescil edilir.                

  Madde 7 - Bu kanuna göre üzerine bina yapılacak arsa ve araziden hazineye, 
özel idarelere, belediyelere, köylere ve katma bütçeli dairelere (Vakıflar ha- 
riç) ait olanlar amme hizmetlerine tahsis edilmiş bulunmamak şartiyle Nafıa   
Vekaletinin talebi üzerine bedelsiz olarak bu işe terkolunur. Eşhasa ait gayri- 
menkuller de İstimlak Kanunu hükümleri gereğince istimlak olunur.        
  Bu yerlerde imar ve parselasyon planları ile aplikasyon işleri Nafıa Veka- 
letince yaptırılır. İmar planına göre Hükümet konağı, hastane, okul, cami gibi 
umuma mahsus binalar için tefrik edilecek eşhas mülkiyetinde olan arsa bedelleri
bu kanunla temin edilen tahsisattan karşılanır. Bu gibi yerlere ait istimlak be-
delleri yer sarsıntısından zarar görenler için yaptırılan bina bedellerinin   
maliyetinin hesabında nazarı itibara alınmaz. Üzerine cami, okul yaptırılacak  
olan Hazine arsaları vilayet veya köy hükmi şahsiyetine bedelsiz olarak terkolu-
nur.                                      

  Madde 8 - Bu kanuna göre inşa edilecek binalar için yapılacak sarfiyat ile 
arsa bedelleri mecmuu o binaların maliyet bedellerini teşkil eder.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu maliyet bedellerinden sahip oldukları kıymet belgelerinde yazılı miktar- 
lar çıktıktan sonra kalan bedeller borçlandırılmaya esas alınır. Kıymet belge- 
sindeki bedellerin fazla olması halinde aradaki fark Nafına Vekaletince belge  
sahiplerine defaten ödenir.                           
                                        

  Madde 9 - Bu kanuna göre yapılacak binalardan şehir ve kasabalardakiler   
Türkiye Emlak Kredi ve köylerdekiler Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası lehine 
borçlanma bedelleri üzerinden birinci derece ve sırada ipotek tesis edilmek su- 
retiyle bu kanundan faydalanacak kimselere temlik edilirler. Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası lehine ipotek tesis olunacak binaların bankaca 3202 sayılı kanun 
hükümlerine göre tahsil olunacak borçlanma bedellerinden banka alacağı kapandık-
tan sonra Hazinenin alacağını teşkil eden kısımlar Hazine hesabına yatırılır.  
  Türkiye Emlak Kredi Bankası lehine ipotek tesis olunacak binaların bankaca 
4947 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil edilecek borçlandırma bedelleri keza 
Hazine hesabına yatırılır.                           
                                        

  Madde 10 - Bu kanun hükümlerinden faydalanmak için kendilerine bina yaptırı-
lacak olanların kanunun neşri tarihinden itibaren en geç altı ay içinde mahallin
en büyük mülkiye amirine beyanda bulunmaları ve taahhütname vermeleri mecburi- 
dir. İhale veya emanet suretiyle inşaata başladıktan sonra taahhüdünden dönenle-
re ait binalar satılarak muacceliyet mebettirilen bedelle kapatılır.Satış bedeli
borçlanma bedelinden az olursa farkı taahhütname sahibinden 3202 veya 4947 sayı-
lı kanunlar hükümlerine göre alınır.                      
  Şayi hisseli bir bina hissedarlar yine şayi hisseli olarak bir tek bina yap-
tırılması için bu kanun hükümlerinden faydalanırlar. Yıkılan veya ağır hasara  
uğrayan meskende birden fazla aile ikamet ettiği takdirde her aile ayrı ayrı bu 
kanun hükümlerinden faydalanır.                         
                                        

  Madde 11 - Bu kanuna göre yaptırılan binaların borçlanma bedelleri faizsiz 
olarak (20) yılda ve senelik eşit taksitlerle tahsil olunur. İlk taksit temlik 
tarihinden bir yıl sonra başlar ve köylerde vade, mahsul zamanına göre tayin  
edilir. Her hangi bir taksitin zamanında ödenmemesi halinde ödenmiyen günler  
için senelik % 5 hesabiyle faiz alınır. Birbirini takibeden üç yıl taksitlerinin
ödenmemesi halinde borç faizleriyle birlikte muacceliyet kesbeder.       
  Ancak, köylerde (Kuraklık ve afet gibi) mücbir veya fevkalade bir sebep yü- 
zünden taksitlerin vadesinde ödenmemesi halinde Ziraat Bankası mevzuatına göre 
tecil muamelesi yapılır.                            
                                        

  Madde 12 - Yapılacak binaların yapı şartları, yerleri, adedleri, inşa tarz- 
ları, sahipleri, muhtelif aksamının ebadı ve diğer hususlar lüzum ve ihtiyaca  
göre Nafıa Vekaletince ve mevkilerin değiştirilmesi gerektiği takdirde yeni   
iskan sahalarının mahalli ile yapılacak binaların civariyet ve mahalliyet göze- 
tilmek suretiyle tevzi şekil ve esasları İcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit 
olunur.                                     
                                        

  Madde 13 - Yıkılan ve ağır hasara uğrayan binalarda birlikte oturan aile  
efradına ve varislerin taaddüdü halinde bunlara birden fazla bina yaptırılamıya-
cağı gibi kendisine veya eşine ait o yerde müstakil başka bir binası olanlara da
bina verilemez.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 14 - Bu kanuna göre yapılacak binalara lüzumlu her cins tomruk ve ke- 
reste, Nafıa Vekaletinin talebi üzerine Ziraat Vekaletince en yakın Devlet Orman
İşletmeleri istif yerleri veya fabrikalarından şehir, kasaba ve köy tefrik edil-
meksizin yalnız kesme, taşıma, imal masrafları karşılığında verilir.      

  Madde 15 - Bu kanun gereğince yapılan binaların 1837 sayılı kanunun muaddel 
4 üncü ve 6188 sayılı kanunun 13 üncü maddelerindeki muafiyetten istifade ede- 
bilmeleri için mezkür maddeler mucibince beyanname vermeleri şarttır. Bu beyan- 
nameler binaların hak ve sahiplerine teslimi tarihinden itibaren üç ay içinde  
verilir.                                    

  Madde 16 - Maliye Vekaletiyle Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Cumhu- 
riyeti Ziraat Bankası arasında kararlaştırılacak esaslara göre tesbit edilecek 
tahsil giderleri ve banka faizleri Maliye Vekaleti bütçesinden ödenir.     

  Madde 17 - Bu kanunun hükümlerine göre yapılacak bilcümle işlerle toplu ola-
rak yeniden inşa edilecek mahaller için gerekli istimlakleri ve lüzumu kadar me-
mur evlerini ve yol, su, kanalizasyon ve elektrik tesislerini yaptırmak için  
lüzumlu her türlü masrafları bu kanunda yazılı tahsisattan sarfa Nafıa Vekili  
yetkilidir.                                   
  Hükümet konağı, hastane, okul ve emsali amme hizmetlerine ait binalar ilgili
vekaletlerce alınacak tahsisatlara göre tercihan yaptırılır.          

  Madde 18 - Bu kanuna göre bina yaptırılacak yerlerle Nafıa Vekaletince lüzum
gösterilecek mahallerin kadastrosu ilanların yapılmasına, kadastro komisyonu  
kurulmasına hacet kalmaksızın kadastro postalarına belediyece iki bilirkişi   
verilmek ve tasarruf mahalli kadastro müdürü tarafından ifa olunmak suretiyle  
2613 sayılı kanuna tevfikan ve tercihan Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünce yap- 
tırılır.                                    
  Bu işte çalışacak olanların harcırahları ve kadastro işine ait bilcümle mas-
raflar bu kanunla temin edilen tahsisattan ödenir.               

  Madde 19 - Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yer sarsıntı- 
sından zarar görenlere yardım maksadiyle merkezde ve vilayetlerde kurulan yardım
komitelerine yapılacak olan nakdi bağış ve yardımlar yıllık beyanname ile belir-
tilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilir.             
  Birinci fıkrada yazılı komitelere hakiki ve hükmi şahıslar tarafından vakı 
olacak bilümum bağışlar ile mezkür komitelerin yapacağı yardımlar veraset ve  
intikal vergisiyle resim ve harçlardan, hasılatı tamamen yer sarsıntısından za- 
rar görenlere tahsis edilmek üzere tertip olunan temsil, konser, balo ve spor  
eğlenceleri hasılatı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf tutulur.     
  Yardım komiteleri emrinde toplanan bağış paralarından bina inşaasına tahsisi
mümkün olan paralar Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinde açılacak hususi bir hesap-
ta toplanır ve bu paralar yer sarsıntısında zarar görenler için yapılacak bina- 
ların inşaatında sarfolunmak üzere Kızılayca Nafıa Vekaleti emrine tahsis olu- 
nur. Bağışlardan elde edilip binaların inşaatında kullanılan paralar maliyet he-
sabından düşülür.                                

  Madde 20 - Bu kanunun tatbikı dolayısiyle yapılacak bilumum gayrimenkul   
alım, satım, ipotek ve tapu ve kadastro muameleleri her türlü harç ve resimden 
muaftır.                                    

  Madde 21 - Bu kanunun şümulüne giren gayrimenkullerin vergi borçları tapuca 
tescil muamelesinin yapılmasına mani teşkil etmez.               

  Madde 22 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.            

  Madde 23 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.