Endeksler
                                        
                                        
                                        
            TAKVİMDE TARİH MEBDEİNİN TEBDİLİ            
                 HAKKINDA KANUN                 
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 698                         
  Kabul Tarihi     : 26/12/1925                     
  Yayımlandığı R.Gazete : 2/1/1926 Sayı: 260                 
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 7 Sayfa: 159            
                                        

  Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde resmi Devlet takviminde tarih mebdei
olarak beynelmilel takvim mebdei kabul edilmiştir.               
                                        

  Madde 2 - 1341 senesi kanunuevvelinin 31 inci gününü takip eden gün, 1926  
senesi kanunusanisinin birinci günüdür.                     
                                        

  Madde 3 - Hicrii kameri takvim ötedenberi olduğu üzere ahvali mahsusada kul-
lanılır. Hicrii kameri ayların mebdeini rasathane resmen tesbit eder.      
                                        

  Madde 4 - İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.              
                                        

  Madde 5 - İşbu kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.