Endeksler
                                        
                                        
                                        
          ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HİZMETLERİNİN            
           OLAĞANÜSTÜ HALLERDE VE SAVAŞTA NE             
           SURETLE YÜRÜTÜLECEĞİNE DAİR KANUN             
                                        
     Kanun Numarası     : 697                     
     Kabul Tarihi      : 16/7/1965                  
     Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 26/7/1965 Sayı: 12058         
     Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3143       
                                        

  Madde 1 - Ulaştırma ve haberleşme işleri ile ilgili Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Posta, Telgraf ve Telefon İşlet- 
mesi Genel Müdürlükleri ile Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat, Türk Havayolları
Anonim Ortaklıkları ve bunların bu hizmetleri görmek için sermayesinin yarısın- 
dan fazlasına iştirak etmek suretiyle kurdukları müessese ve ortaklıklarla ulaş-
tırma ve haberleşme hizmetleri yapmak için Devletin sermayesinin yarısından faz-
lasına iştirak etmek suretiyle kurulmuş bulunan veya kurulacak olanlar, aşağıda-
ki maddelerde yazılı esaslara göre bu hizmetleri Ulaştırma Bakanlığının direktif
ve koordinatörlüğünde olağanüstü haller ve savaşta da yapmaya devam ederler.  

  Madde 2 - Olağanüstü hallerde ve savaşta uygulanacak ulaştırma ve haberleşme
planları Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları önceliğe alınmak suretiyle, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları bakımından Genelkurmay Başkanlığınca, diğer  
Devlet daire ve müesseseleri ile halk ihtiyaçları bakımından Genelkurmay Başkan-
lığının mütalaası alınmak ve ilgili makamlarla işbirliği yapılmak suretiyle   
Ulaştırma Bakanlıklarınca ve müştereken barıştan itibaren hazırlanır.      

  Madde 3 - Yukarıdaki maddeye göre hazırlanan planların aksatılmadan yürütü- 
lebilmesini sağlamak için, lüzumlu görülecek araç, malzeme, tesis, fabrika ve  
atelyelerin bu kanun kapsamına giren daire, teşekkül, müessese ve ortaklıklar  
elinde bırakılması veya lüzumlu görülecek araç, malzeme, tesis, fabrika, atelye 
ve personelin bunların emrine tahsisi için yapılacak işlem Genelkurmay Başkan- 
lığının mütalaası alınmak şartı ile Milli Savunma, İçişleri ve Ulaştırma Bakan- 
lığınca müştereken tesbit olunur.                        

  Madde 4 - Olağanüstü hallerde ve savaşta kritik harekat alanlarının bir kıs-
mının veya tamamının ulaştırma ve haberleşme harekat kontrolu veya gereğinde  
özel birlikler vasıtası ile işletme yetkisi, Genelkurmay Başkanlığının istemi  
üzerine Ulaştırma Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetlerine verilir.        
  Barışta askeri icaplardan dolayı ulaştırma ve haberleşme tesis ve yerlerin- 
den Türk Silahlı Kuvvetleri Bakanlar Kurulu kararı ile faydalanır.       

  Madde 5 - Bu Kanun kapsamına giren daire, teşekkül, müessese ve ortaklıklar 
olağanüstü hallerde ve savaşta, 2 nci maddedeki planlara göre yürütecekleri hiz-
metlerin gerektirdiği masrafları kendi kaynaklarından karşılarlar. Ancak bu te- 
şek-                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
küllerin mali durumları hazırlanan planları yürütmeye kafi gelmediği takdirde: 
O yıl planın karşılanmıyan kısımları için gerekli ödenek genel bütçeden karşıla-
nır. Bu ödeneğin sarf şekli Milli Savunma, Ulaştırma ve Maliye Bakanlıklarınca 
müştereken tesbit edilir.                            

  Madde 6 - Olağanüstü hallerde ve savaşta mevcut ödenek yetmediği ve yeni  
ödenek alınmasına da vakit müsait olmadığı takdirde Ulaştırma Bakanlığının di- 
rektif ve koordinatörlüğündeki ulaştırma ve haberleşme işlerinin durmaksızın gö-
rülebilmesini sağlamak üzere Muhasebei Umumiye Kanununun 58 inci maddesi hükmünü
uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.                     

  Madde 7 - Bu Kanunun uygulanmasına ait esaslar Bakanlar Kurulunca tesbit  
edilir.                                     

  Madde 8 - 4655 sayılı Kanun ve bu kanuna aykırı diğer hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır.                                 

  Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 10 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.