Endeksler
                                        
                                        
                                        
         ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNU (1)         
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 6968                         
  Kabul Tarihi     : 15/5/1957                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 24/5/1957 Sayı: 9615             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 38 Sayfa: 1243           
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
    Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara   
          göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
                  BÖLÜM : I                  
                  Esaslar                   
                                        

  Madde 1 - Bu kanunda yazılı:                        
  a) Nebat tabiri ile her türlü nebatlar, bunların mahsulleri, tohum, fidan, 
fide, çelik, aşı kalemi, yumru kök ve soğanları ve diğer her türlü parçaları,  
  b) Hastalık ve zararlılar tabiri ile nebatlara zarar veren her türlü hasta- 
lık ve amilleri, hayvan, kuş, haşare, akar, parazit ve yabancı otlar; bunların 
zuhur ve sirayet vasıta ve şekilleri, yumurta, larva, pup, spor, misel ve sair 
her türlü biyolojik safhaları,                         
  c) Mücadele aletleri tabiri ile mucadele veya koruma maksadı ile kullanılan 
her çeşit aletler, makinalar ve bunların parçaları,               
  d) Mücadele ilaçları tabiri ile mücadele veya koruma maksadiyle kullanılan 
her çeşit ilaç ve preparatlar ve bunların imalinde kullanılan maddeler kasdedil-
miştir.                                     
                                        

  Madde 2 - Bütün nebatların ithal, ihraç ve memleket dahilinde nakilleri,  
hastalık ve zararlılardan korunmaları, zirai mücadele alet ve ilaçlarının ithal,
ihraç, imal, ihzar, satış ve kullanılmaları bu kanun hükümlerine tabidir.    
                                        
                  BÖLÜM : II                  
                                        
  Memlekete giren ve memleketten çıkan nebatların tabii tutulacağı muameleler 
                                        

  Madde 3 - İthale mani teşkil eden hastalık ve zararlıların ve menşelerine 
göre memlekete girmesi veya transit olarak geçmesi memnu nebatların bir listesi 
--------------------------                           
(1) Bu kanunla teşkil edilmesi öngörülen kurullara müteallik hükümler, 6/3/1985 
  tarih ve 3161 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Ziraat Vekaletince hazırlanıp Resmi Gazetede neşredilir ve lüzum görüldükçe lis-
tede gerekli tadiller yapılır. Bu listede yazılı hastalık ve zararlılar ve bun- 
larla bulaşık nebat ve diğer maddelerin memlekete sokulması yasaktır.      
                                        

  Madde 4 - İthal veya ihraç edilecek nebatlar ancak Ziaat ve Gümrük ve İnhi- 
sarlar Vekaletlerince müştereken tayin ve Resmi Gazete ile ilan olunacak deniz, 
kara ve hava gümrüklerinden ve Zirai Karantina Teşkilatınca usulü dairesinde  
muayene edildikten sonra sokulabilir veya çıkarılabilir.            
                                        

  Madde 5 - Memlekete girmesi yasak olmıyan nebatların yurda ithal edilebilme-
si için bunların ithaline mani hastalık ve zararlılardan ari olması ve bu hasta-
lık ve zararlılardan temiz yerlerde yetişmiş bulunması ve bu cihetlerin bunları 
gönderen memleketin, resmi nebat koruma servislerince verilmiş menşe ve sağlık 
sertifikaları ile belgelenmesi ve nakil ve ambalajlarında kullanılan her çeşit 
maddelerin keza hastalık ve zararlılardan ari bulunması 7 nci maddede yazılı be-
yanname verme ve 9 uncu maddede yazılı beyanda bulunma mükellefiyetlerinin yeri-
ne getirilmiş ve 6 ncı madde şümulüne girenler için permi alınmış olması şart- 
tır.                                      
  Ekim, dikim ve teksirde kullanılmamak üzere gelen azami bir kilo ağırlığın- 
daki nebatlar için menşe ve sağlık sertifikaları aranmaz.            
                                        

 

 
  Madde 6 - Hariçten ekim, dikim veya teksirde kullanılmak üzere nebat geti- 
recekler, evvelemirde bunların cinsini, nev'ini ve çeşidini hangi memleketten ve
o memleketin hangi mahallinden getirtileceğini, Türkiye'ye hangi gümrük kapısın-
dan gireceğini ve miktarını gösteren bir vesika ile Ziraat Vekaletine müracaat 
ederek ithal permisi almak ve Ziraat Vekaletince dermeyan edilecek hususi şart- 
lara da ayrıca riayet etmek zorundadırlar.                   
                                        

  Madde 7 - Nebat ithal edenler, malın tahliyesinden önce mahalli zirai karan-
tina teşkilatına hangi memleketten geldiğini, cins ve miktarını, ambalaj şeklini
ve kullanma maksadını ve 6 ncı madde şümulüne girenler için ayrıca permi tarih 
ve sayısını bildirir bir beyanname verirler.                  
  İlgili idare veya acentalar, gümrük kapılarına gelecek olan nakil vasıtala- 
rının varış zamanlarını, uçaklar için en az 2, diğer vasıtalar için en az 24  
saat önce mahalli zirai karantine teşkilatına bildirmekle ve alakalılar hamule 
senetleri ile bu işi gören diğer vesikaları karantina teşkilatına ibraz etmekle 
mukelleftirler.                                 
  Hariçten yurdumuza posta yolu ile gelip PTT idarelerince muhtevalarının tet-
kiki için gümrük idarelerine tevdi edilen posta maddelerinde zuhur edecek nebat-
ların gümrük idarelerince ve bu idarelere tevdi edilmiyen posta maddelerinde  
çıkacak nebatların da PTT idarelerince sahiplerine tesliminden evvel en yakın  
zirai Karantina teşkilatına bildirilmesi mecburidir.              
                                        

  Madde 8 - Gümrük kapılarına ve postanelere gelen ve memlekete girmesi yasak 
olmıyan nebatların belgeleri tetkik edilir, ancak bunların tamam ve usulüne uy- 
gun bulunduğu anlaşıldıktan sonra nebatların ve ambalajlarında kullanılan madde-
lerin muayenesine geçilebilir. Belgeleri tamam ve usulüne uygun çıkmıyan nebat- 
lar memlekete kabul edilmez.                          
  Muayene sonunda hastalık ve zararlılardan salim çıkan nebat ve ambalajları- 
nın gümrükten çıkarılmasına müsaade edilir. Eğer muayenede ithale mani hastalık 
ve zararlılardan her hangi biri görülürse mallar memleketlerine iade veya zaruri
görüldüğü takdirde zirai karantina teşkilatınca imha olunur. Derhal imhası-   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
na zaruret bulunmayan nebatların iadesi için alakalarına 10 güne kadar mehil ve-
rilir. Bu müddet içinde alakalısı bunları memleket haricine çıkarmadığı takdirde
nebatlar imha edilir.                              
  İthali istenen nebatlardaki veya ambalajlarındaki hastalık ve zararlılar it-
hale mani nevilerinden olmamakla beraber mücadeleye tabi tutulan nevilerden ise 
ve fenni surette temizlenmeleri de mümkünse masrafları mal sahibinden peşin   
alınmak üzere fenni temizleme yapıldıktan sonra memlekete sokulabilirler.    
  İthali istenen nebatlardaki veya anbalajlarındaki hastalık ve zararlılar,  
ithale mani yahut mücadeleye tabi nevilerden değilse ve yeni bir bulaşma tehli- 
kesi arz etmiyorsa bunların memlekete sokulmasına müsaade edilebilir.      
                                        

  Madde 9 - Yabancı memleketlerden gelen yolcular beraberlerinde getirdikleri 
nebatları zirai karantina, yoksa gümrük memuruna beyana ve gümrük memuru da ma- 
halli zirai karantina teşkilatına derhal bildirmeye mecburdurlar. Bu maddelerde 
sertifika, permi ve 4 üncü maddede yazılı gümrük kapısı kaydı müstesna olmak  
üzere bu kanun hükümlerine tabi tutulur ve icabında imha edilir.        
  Türkiye hudutları dışında arazisi olupda hususi müsaade ile gidip gelenler 
hakkında kendi yetiştirdikleri nebatlara munhasır olmak üzere bu madde hükümleri
uygulanır.                                   
                                        

  Madde 10 - Zirai karantina, teşkilatı, hariçten gelen hastalık ve zararlı  
getirmesi muhtemel bulunan ve "nebat" tabi dışında kalan her türlü maddeleri de 
muayene etmeye salahiyetlidir. Bunlar hastalık veya zararlı taşıdığı takdirde  
fenni icaplara göre temizlemeleri mümkünse masrafları malsahibinden alınmak üze-
re temizleme yapıldıktan sonra memlekete sokulabilir. Fenni icaplara göre temiz-
leme mümkün değilse malların ithaline müsaade edilmez ve azami 10 gün zarfında 
sahibi malları mahrecine iade etmediği takdirde imha edilir. İmha masrafları  
Ziraat Vekaleti bütçesinin alakalı tertibinden ödenir. İmha sırasında bir gümrük
memuru ile malsahibi veya temsilcisi hazır bulundurulur. Bunlardan her hangi  
biri davete rağmen gelmediği takdirde huzurlarına bakılmaksızın imha ameliyesi 
tamamlanır. Sahibi gerekli temizleme masraflarını vermezse temizleme kurumların-
ca bu ameliye yapılır ve masrafları iki misli olarak sahibinden yazı ile taleb- 
edilir. Bu halde masraf ilgili şahıs tarafından talebin tebliği tarihinden iti- 
baren bir ay içerisinde ödenmezse bu alacak tahsil gecikme zammına ait hükümleri
müstesna olmak üzere Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki 6183 sayılı  
Kanun hükümleri dairesinde tahsil edilmek üzere Maliyeye devredilir.