Endeksler
                                        
                                        
                                        
           ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ          
                                        
                  KANUNU (1)                 
                                        
  Kanun Numarası    : 6964                         
  Kabul Tarihi     : 15/5/1957                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23/5/1957 Sayı: 9614             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 38 Sayfa: 1226           
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
    Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara   
          göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
  Odaların mahiyet ve gayesi:                         

  Madde 1 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/1 md.)                 
  Ziraat Odaları, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek,
tarım sektörünün her alanda genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine ve Devle-
tin tarımsal plan ve programlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, çiftçi-
lerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
tarımda iş, meslek disiplin ve ahlakı ile birliğini korumak, çiftçilerin birbir-
leri ile ve halk ile olan ilişkilerinde, dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak ama- 
cıyla kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
                                        
  Kuruluş ve çalışma sahaları:                        

  Madde 2 - Ziraat Odaları, bu kanunun 7 ve 8 inci maddelerinde yazılı Umumi 
Heyetin teşekkülü ve faaliyete geçmesi üzerine kurulmuş olur.          
  (Değişik: 14/2/1984 - 2979/2 md.) Ziraat Odalarının kuruluş ve çalışma saha-
ları kaza sınırlarıdır. Ancak bu sınırlar Türkiye Ziraat Odaları Birliği idare 
heyetinin gerekçeli kararı ile odası kurulmamış ondörtten daha az muhtarlık çev-
resi olan kazanın, en yakın kaza ziraat odası ile birleştirilerek genişletilebi-
lir.                                      
  (Ek: 14/2/1984 - 2979/2 md; (Değişik: 18/6/1997-4276/11 md.) Ziraat odaları,
kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.                
                                        
-----------------------------                          
(1) Kanunda geçen "Ziraat Vekaleti" veya "Tarım Bakanlığı" ibareleri, 14/2/1984 
  tarih ve 2979 sayılı Kanunla bu kanuna eklenen Ek 1 inci madde ile, "Tarım 
  Orman ve Köyişleri Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Odaların vazifeleri:                            

  Madde 3 - Ziraat odalarının başlıca vazifeleri şunlardır:          
  I - Mecburi vazifeler:                           
  a) Ziraat ve ziraatle uğraşan çiftçi ve işçiyi alakadar eden bilümum bilgi-
leri, haberleri toplamak ve bu mevzularda her türlü incelemeler, endeksler, ken-
di çevrelerine mahsus istatistikler yapmak ve neşretmek ve alakalılarca isteni- 
len bilgi ve kayıtları vermek;                         
  b) Vekaletlere veya bunlara bağlı müesseselere, idari makamlara, belediye- 
lere, bankalara ve diğer mesleki odalara faaliyet mevzularına mütaallik teklif- 
lerde bulunmak; ticaret ve sanayi odalarına, borsa, hal ve mezbahalara, umumi  
sergilere ve lüzum gördüğü diğer yerlere temsilci göndermek;          
  c) Ziraatin gelişmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapı- 
labilmesi veya yeni mevzuatın tedvini maksadiyle Odalar Birliğine teklifte bu- 
lunmak;                                     
  ç) Köylerin içtimai ve iktisadi kalkınmasına dair plan ve programların ha- 
zırlanmasında ilgili idare ve teşekküllerle işbirliği yapmak ve yardımcı olmak; 
  d) Çiftçiye pratik bilgiler vermek üzere ziraat kursları, kış dershaneleri 
tesis ve konferanslar tertibetmek; ziraat tahsilini teşvik eylemek; ziraat öğre-
tim ve eğitim sistemi hakkında müşahede ve mütalaalarını ilgililere bildirmek; 
  e) Bölgelerindeki ormanların korunması, çıplak yerlerin ağaçlandırılması  
elverişli yerlerde kavaklık, söğütlük vesair ağaçlıkların tesis edilmesi husus- 
larında halkı teşvik etmek ve gerekli telkinlerde bulunmak; ağaç ve orman sevgi-
sini yaymak;                                  
  f) Çiftçi kütüklerini tutmak, çiftçilere açılacak kredilere ve verilecek  
tohumluklara esas olmak üzere gerekli malümatı, krediyi ve tohumluğu verecek  
teşekküllere bildirmek ve bunların yerlerine sarf edilip edilmediğini mahallinde
tetkik ve takibetmek, neticelerini ilgili teşekküllere haber vermek;      
  g) Fenni ve modern ziraat işletmesi kurmak istiyenlere yol göstermek, bun- 
ların plan ve hesaplarını yaptırmak, kredi imkanlarını hazırlamak; çiftçilerin 
her türlü ziraat faaliyetleriyle ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi ve Odaca   
temin edilen mütahassıs ve ustalardan parasız faydalanmasını eldeki imkan nispe-
tinde sağlamak;                                 
  h) Sergiler, panayırlar açmak, müsabakalar tertibetmek, mahsullerin stan- 
dartlaşmasına çalışmak;                             
  ı) İlgililerin ve resmi makamların talebi üzerine meslek ihtilaflarında ha-
kem olmak, mahkemelere ehlivukuf listesi göndermek;               
  i) Diğer meslek odaları ve teşekkülleriyle kendi sahası dahilinde işbirliği
yapmak.                                     
  II - Bütçe imkanına bağlı vazifeler:                    
  a) Ziraat Vekaleti ile işbirliği yaparak ziraatle ilgili laboratuvarlar,  
müzeler, kulüpler, kitaplıklar seyyar sinemalar ilaçlama ve tohum satış yerleri,
bitki ve hayvan hastalıklariyle mücadele müesseseleri, her nevi ziraat sanayii 
tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve numune ahır ve ağılları, aşım  
durakları, örnek ziraat işletmeleri açmak ve işletmek, sulama, kurutma, ağaçlan-
dırma, toprak koruma ve verimliliğini muhafaza için tatbikat grupları kurmak ve 
çalıştırmak;                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Ziraatle ilgili kooperatifler kurmak veya bu kabil kooperatiflere ortak 
olmak;                                     
  c) Kabiliyetli ve muhtaç çiftçi çocuklarını memleket iç ve dışındaki ziraat 
okullarında Oda hesabına okutmak veya ihtisas ve staj için göndermek.      
                                        
  Odaların üyeleri:                              

  Madde 4 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)                 
  Ziraat odalarının asli, fahri ve müşavir olmak üzere üç türlü üyesi vardır. 
  I - Asli üyeler:                              
  Devamlı olarak çiftçilikle iştigal eden;                  
  a) Hakiki reşit şahıslar;                          
  b) Hükmi şahıslar;                             
  c) (Değişik: 14/2/1984 - 2979/3 md.) Tüzelkişiliğe sahip olmasa da, Devlete,
katma ve özel bütçeli dairelere ve bu dairelere bağlı döner sermayeli kuruluşla-
ra, belediyelere ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait işletme ve kuruluşlardır. 
  Bu kanunun uygulanması bakımından ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve 
ıslah yollariyle yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bit- 
ki, orman ve hayvan ürünlerinin elde edilmesine, bu ürünlerin yetiştiricileri  
tarafından işlenip değerlendirilmesine, muhafaza ve pazarlamasına çiftçilik   
denir.                                     
  İç sularda balıkçılık yapılması da bu kanunun uygulanması bakımından çiftçi-
lik sayılır.                                  
  Yukardaki faaliyetleri mal sahibi, kiracı, yarıcı, veya ortakçı olarak de- 
vamlı veya en az bir ekim veya yetiştirme devresi yapanlara çiftçi denir.    
  II - Fahri üyeler:                             
  Çiftçilikle meşgul olmadıkları halde odaların faaliyetine yakın ilgi göste- 
ren, maddi ve manevi yardımlardan bulunan kimselerdir. Fahri üyeler oda meclis- 
leri tarafından seçilir.                            
  III - Müşavir üyeler:                            
  Oda meclis ve idare heyetleri ve Odalar Birliği Umumi Heyeti ve İdare Heye- 
tince lüzum görüldükçe fikir ve tecrübelerinden istifade maksadiyle kendilerine 
başvurulan kimselerdir.                             
  Üye kaydı:                                 

  Madde 5 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)                 
  Dördüncü maddenin birinci fıkrasının "b" ve "c" bentlerinde yazılı hükmi şa-
hıslar, işletme ve müesseseler, şekli nizamnamede gösterilecek asli üyelik ba- 
yannamesini vilayet merkezlerinde valilere, kazalarda kaymakamlara vermeye mec- 
burdurlar.                                   
  Asli üye vasıflarını haiz hakiki şahıslar hakkında nizamnamede istenilen ma-
lümat bulundukları köy veya mahalle ihtiyar meclisi veya heyetlerince cetvel  
halinde tanzim ve tasdik edilerek muhtarlar tarafından vilayet merkezlerinde  
valilere, kazalarda kaymakamlara tevdi olunur. Bu cetveller odalar tarafından  
onaylandıktan sonra bir ay süre ile ilan tahtasına ve köylerde muhtarlar tara- 
fından herkesin görebileceği bir yere asılır. Muhtarlar üyelik durumlarında   
vukua gelen değişiklikleri yılda bir defa ve nizamnamede gösterilecek zamanda  
odalara bildirmekle yükümlüdürler.                       
  Kayda müteallik itirazlar nizamnamede yazılı usule göre oda idare heyetle- 
rince karara bağlanır. İdare heyeti kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içinde Oda Meclisine itiraz edilebilir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Oda uzuvları:                                

 

 
  Madde 6 - Ziraat odalarının uzuvları şunlardır:               
  a) Oda Umumi Heyeti;                            
  b) Oda Meclisi;                               
  c) Oda İdare Heyeti.                            
                                        
  (Değişik: 14/2/1984 - 2979/4 md.) Bu uzuvlara seçileceklerde aranacak nite- 
likler nizamnamede gösterilir.                         
                                        
  Ziraat Odası Umumi Heyeti ve görevleri:                   

  Madde 7 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/5 md.)                 
  Ziraat Odası Umumi Heyeti seçim çevrelerinden gelen delegelerden oluşur.  
  Oda Umumi Heyeti için yapılacak seçimlerde her köy, kasaba ve şehirlerde ise
her mahalle muhtarlığı birer seçim çevresi sayılır.               
  Her seçim çevresinde delegeler, o seçim çevresinde kayıtlı oda asli üyesi 
hakiki şahıslarla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı hükmi 
şahısların temsilcileri tarafından dört yılda bir Aralık ayı içerisinde kendi  
aralarından gizli oyla seçilir.                         
  Seçilecek delege sayısı, asıl üye sayısı beşyüze kadar olan seçim çevrele- 
rinde bir asıl, bir yedek, beşyüzden yukarı olanlarda ise her beşyüz asıl üye  
için bir asıl, bir yedektir.                          
  Seçilecek delegelerde aranılacak nitelikler ve seçim usulleri nizamnamede  
gösterilir.                                   
  Oda Umumi Heyeti, iki yılda bir defa üçüncü fıkrada yazılı seçimi izleyen  
Şubat ayı içinde toplanır. Umumi Heyet, Oda Meclisinin veya Birlik İdare Heyeti-
nin kararı yahut Umumi Heyet Üyelerinden üçte birinin yazılı talebiyle olağanüs-
tü toplantıya çağrılabilir. Toplantılara tarımla ilgili teşkilat temsilcileri de
davet edilir. Ancak bunların seçme, seçilme ve oy verme hakları yoktur.     
  Oda Umumi Heyeti, delege tamsayısının çoğunluğu ile oturuma geçer.     
  Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Umumi Heyet ertesi günü tekrar toplanır. Bu
toplantıda çoğunluk aranmaz, toplantıya iştirak eden delegelerle görüşmelere  
başlanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.                
  Çalışma raporunu incelemek, Oda Meclis ve Oda İdare Heyetinin ibra edilip  
edilmemesi konusunu karara bağlamak, kesinhesapları kabul veya reddetmek, İdare 
Heyetinin ve Oda Meclisinin teklif edeceği bütçe ile çalışma programını aynen  
veya değiştirerek kabul etmek, Oda Meclisini teşkil edecek asli ve yedek üyeleri
seçmek, Oda Meclisi ve İdare Heyetinin tekliflerini karara bağlamak, bu Kanuna 
uygun gerekli karar ve tedbirleri almak, Oda Umumi Heyetinin görevleridir.   
                                        
  Umumi heyetleri toplantıya çağrı ve uzuv seçimlerinin yapılması:      

  Madde 8 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/6 md.)                 
  Umumi heyetlerin toplantıya çağrılmasında ve uzuv seçimlerinin yapılmasında 
aşağıdaki esaslar uygulanır.                          
  a) Umumi heyetleri toplantıya çağrı:                    
  Ziraat Odası Umumi Heyeti, Vilayet Kongresi ve Ziraat Odaları Birliği Umumi 
Heyet toplantılarına iştirak edecek delege ve temsilcilere, yetkili heyetlerce, 
toplantıdan en geç onbeş gün önce çağrı yapılır.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İadeli taahhütlü olarak yapılacak bu çağrı mektubunda, toplantının yeri, ta-
rihi, saati ile gündemi belirtilir.                       
                                        
  b) Uzuv seçimlerinin yapılması:                       
  Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliğinin uzuv seçimleri, yargı gözetimi 
altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır.     
  Seçim yapılacak Ziraat Odası, Vilayet Kongresi ve Ziraat Odaları Birliği  
Umumi Heyet toplantılarından en az onbeş gün önce, seçime katılacak delege ve  
temsilcileri belirleyen listeler, üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başka-
nı olan hakime tevdi edilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu başkanı bulunan yer-
lerde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.Toplantının gündemi, yeri,
günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin 
hususlar da yazıda belirtilir. Ziraat Odası Umumi Heyeti ile Vilayet Kongresi  
gündemlerinde yer alan konular görüşülerek seçimler aynı gün içinde sonuçlandı- 
rılır. Ziraat Odası Umumi Heyetince seçimle belirlenen Oda Meclisi üyeleri, aynı
gün gizli oy ve yargı gözetimi altında Oda İdare Heyeti Heyeti üyelerini seçer- 
ler. Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyet toplantısının tarihi, gündeminde yer  
alan diğer konular gözönünde bulundurularak, görüşmelerin bir cumartesi günü ak-
şamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin müteakip pazar günü 9.00 ile 17.00  
saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.    
  Hakim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle
varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak delege veya temsilci- 
leri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar.
Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar toplantı tarihinden yedi 
gün önce adalet daireleri ile Oda veya Birlikte ilan yerine asılmak suretiyle üç
gün süre ile ilan edilir.                            
  İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve
en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır.               
  Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim 
tarafından onaylanarak ilgili Ziraat Odası veya Ziraat Odaları Birliğine gönde- 
rilir.                                     
  Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan delegeler veya temsilciler arasın-
dan bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde 
ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, ku- 
rula yaşlı üye başkanlık eder.                         
  Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi,
yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işle-
ri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.                 
  Birden fazla delege veya temsilcisi bulunan Odalar ve Birlik için,sandıklar-
da oy kullanacakların sayısı, her sandık için bin kişiden fazla olmamak üzere  
görevli hakim tarafından tespit edilir. Sandıklar numaralandırılır ve her sandık
için ayrı bir kurul oluşturulur. Hakim tarafından belirlenen sayının dörtte   
birine kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Bir sandığın  
ihtiyaca yetmeyeceği durumlarda, aynı numara altında iki sandık kullanılabilir. 
Bu takdirde her iki sandığa aynı sandık kurulu nezaret eder.          
  Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve 
sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.            
  Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin
Ziraat Odası, Ziraat Odaları Birliği veya bir resmi kuruluşça verilen belge ile 
ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kullanılır. Oylar, değişik şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe  
seçim Kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafın-
dan her seçim için ayrı ayrı verilecek zarflara konulması suretiyle kullanılır. 
Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersizdir.             
  Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim Sandık
kurulu başkan ve üyeleri tarafından, imzalanır. Birden fazla sandık bulunması  
halinde tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği  
seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan 
oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklan- 
mak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.             
  Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden 
itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından 
aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve 
itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre 
kesin sonuçları ilan eder ve ilgili Ziraat Odası ile Ziraat Odaları Birliğine  
bildirir.                                    
  Hakim seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı
uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan 
az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit  
ederek ilgili Oda veya Ziraat Odaları Birliğine bildirir. Belirlenen günde yal- 
nız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hüküm-
lere uygun olarak yürütülür.                          
  İlçe Seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyeleri-
ne,"Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" da belirtilen
esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri, Ziraat Odaları  
Birliği ile ilgili Ziraat Odalarının bütçelerinden karşılanır.         
  Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, 
Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.             
  Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin
ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu  
Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.                    
                                        
  Oda Meclisi:                                

  Madde 9 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)                 
  Ziraat Odası Meclisi, umumi heyet tarafından iki yıl için seçilen ve umumi 
heyet üye tamsayısının yarı sayısında üyeden teşekkül eder.           
                                        
  (Değişik: 14/2/1984 - 2979/7 md.) Umumi Heyetteki üye sayısı ne olursa olsun
Oda Meclisi üye sayısı yirmibiri geçemez. Aynı sayıda yedek üye seçilir.    
                                        
  (Değişik:14/2/1984 - 2979/7 md.) Oda Meclisi her yıl, seçilmiş üyeleri ara- 
sında bir başkan, bir başkanvekili ve bir sekreter üye seçer.          
                                        
  (Ek: 14/-2/1984 - 2979/7 md.) Oda Meclis Başkanları ve vekilleri ile sekre- 
ter üyeler, Oda İdare Heyeti üyeliğine seçilemezler.              
                                        
  Oda Meclisinin vazifeleri:                         

  Madde 10 - Ziraat Odası Meclisinin başlıca vazifeleri şunlardır:      
  a) Bu kanunun maksat ve gayesini gerçekleştirmek için gerekli karar ve ted- 
birleri almak;                                 
  b) Kendi arasından Oda İdare Heyetini seçmek ve icabında değiştirmek;    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Oda içinde veya çiftçiler arasında doğabilecek ihtilafların halline ça- 
lışmak;                                     
  ç) Oda azaları hakkında bu kanunda yazılı cezaları karara bağlamak;     
  d) İdare Heyetinin tesbit ettiği giriş ücreti ve yıllık aidat derecelerine 
ve miktarlarına karşı oda azalarının yapacağı itirazları tetkik ederek kati şe- 
kilde karara bağlamak;                             
  e) Memleket iç ve dışında zirai ve iktisadi teşekküllere aza veya fahri mu- 
habir olmak gibi hususları karara bağlamak ve bunlardan dış memleketlere müta- 
allik olanları Birliğin tasvibine sunmak;                    
  f) Muhtaç çiftçi ve köylülere Odaca yapılacak teknik ve içtimai yardımları 
karara bağlamak;                                
  g) Oda tarafından açılacak zirai kursları tesbit etmek; zirai eğitim ve öğ- 
retim bakımından mahalli ihtiyaçları belirtmek ve bu hususta Ziraat Vekaletine 
raporlar vermek; Oda adına okutulacak talebeleri ayırmak;            
  h) Oda kadro ve bütçesini tesbit etmek, İdare Heyetinin teklifi üzerine büt-
çede lüzumlu münakaleleri yapmak ve kati hesapları karara bağlamak, hakem ve bi-
lirkişi listelerini tasdik etmek;                        
  ı) İdare heyetlerinin teklifi üzerine veya re'sen; kendi azası arasından ve-
ya hariçten temin edeceği kimselerle muayyen mevzular üzerinde çalışmak ve faa- 
liyet neticelerini bir raporla meclis riyasetine vermek maksadiyle, ihtısas ko- 
miteleri kurabilmek;                              
  i) Oda işlerinin yürütülmesi ve kanunun odalara verdiği vazife ve salahiyet-
lerin kullanılması için, Oda İdare Heyeti tarafından hazırlanacak talimatnamele-
ri tetkik ve tasdik etmek.                           
                                        
  İdare Heyeti: