Endeksler
            SANAYİ SİCİLİ KANUNU
                                        
  Kanun Numarası    : 6948                        
  Kabul Tarihi     : 17/4/1957                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 24/4/1957 Sayı: 9593            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 38 Sayfa: 1147          
                                        

  Madde 1 - Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makina, cihaz,  
tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği 
ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı 
ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği 
yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.  
                                        
  Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair ener-
ji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde 
şümulüne girer.                                 
  El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak  
bunlardan teşkilat, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu 
kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret Vekaleti tayin ve ilan edebilir.   
                                        

  Madde 2 - Sanayi işletmelerinin İktisat ve Ticaret Vekaletinde tutulacak sa-
nayi siciline kayıt ettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil vesikasının
icabında salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir.            
  Yeni açılan sanayi işletmeleri, İktisat ve Ticaret Vekaleti tarafından tan- 
zim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü mad-
de sarahatı dairesinde doldurulup iki ay içinde İktisat ve Ticaret Vekaletine  
veya mahallin en büyük mülkiye amirine yahut taahhütlü olarak postaya vermekle 
mükelleftir.                                  
                                        

  Madde 3 - Bu sicile, sanayi işletmelerinin kuruluş ve faaliyeti hakkında ma-
lümat, sermaye (Yerli ve yabancı sermaye ile sabit ve mütedavil kıymetler) maki-
na ve tesislerin cinsi, nev'i, miktarı, imal ve istihsal kudretleri gibi bunla- 
rın bünyelerini ekonomik ve teknik durumlarını belirten ve her sanayi işletmesi-
nin veya kolunun özelliklerine göre iktisat ve Ticaret Vekaletince tesbit edilip
ilan edilecek ve ilgililerden bir beyanname ile istenecek olan bilgiler kaydedi-
lir.                                      
                                        

  Madde 4 - Sanayi siciline kaydedilen Sanayi işletmeleri:          
  a) 2 nci maddeye istinaden verilecek beyannamelerde yazılı malümatta bir  
değişiklik vukuunda;                              
  b) İşletmenin daimi veya muvakkat olarak kapatılması veya tekrar faaliyete 
geçmesi hallerinde;                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Keyfiyeti, 2 nci madde hükümleri dairesinde İktisat ve Ticaret Vekaletine  
bir ay zarfında bildirmeye mecburdurlar.                    
  Tamir ve temizleme gibi sebeplerle üç aydan az bir müddetle çalışmanın tatil
edilmesi, yapılan işler mevsimlik olduğu takdirde muayyen zamanlarda faaliyete 
geçilmesi veya faaliyetinin tatili halleri bu madde hükmünden hariçtir.     

  Madde 5 - Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini, İktisat ve Ticaret 
Vekaletince hazırlanacak nümunesine göre dolduracağı senelik işletme cetvelle- 
rinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren en geç dört ay
içinde 2 nci maddede yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekaletine gönder-
meye mecburdurlar.                               
  Yaptıkları işlerin mevsimlik olması ve bu sebeple hesaplarını takvim yılı  
sonunda kapatamadıklarından kendilerine Maliye Vekaletince hususi bir ticari yıl
tayin edilen sanayi işletmeleri, aldıkları müsaade yazısı tarih ve numarasını  
birinci fıkrada tayin edilen müddet içinde vekalete bildirmek şartı ile, senelik
işletme cetvellerini, Maliye Vekaletince kendileri için tayin edilen hesap dev- 
resi sonundan itibaren en geç dört ay içinde ve 2 nci maddede gösterilen usule 
tevfikan İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar.         
  Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep İktisat ve Ticaret Vekaletince kabul 
edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini veremiyeceklere  
mezkür Vekaletçe munzam bir müddet verilebilir.                 

  Madde 6 - Kuruluş maksatları ve istihsallerinin mahiyeti bakımından diğer  
müesseselerden ayrı şekilde tescil edilmesi ve malumat alınması zaruri görülen 
sınai işletmeler, Heyeti Vekile kararı ile tayin ve tesbit olunur.       

  Madde 7 - Sanayi sicili aleni değildir. Ancak bu kanuna göre alınmış olan  
malumattan İktisat ve Ticaret Vekaletince veya bu Vekaletin müsaadesi ile isti- 
fade edilebilir.                                
  Bunun dışında memurlar vazifeleri icabı vakıf oldukları malümatı hiç bir su-
retle ifşa edemezler.                              

  Madde 8 - Bu kanunla ifası mecburi olan muameleler sanayı işletmesi sahibi 
hakiki şahıs ise bunlar veya var ise işletme müdürleri, hükmi şahıs olduğu tak- 
dirde işletme müdürleri tarafından yapılır.                   

  Madde 9 - Bu kanun hükümlerine tevfikan sanayi işletmelerini müddetinde sa- 
nayi siciline tescil ettirmiyenler veya 2 nci maddeye tevfikan verilen beyanna- 
melerde vukubulan değişiklikleri kapanma ve faaliyete geçme hallerini müddetinde
ilgili mercilere bildirmeyenler veya senelik işletme cetvellerini zamanında İk- 
tisat ve Ticaret Vekaletine göndermiyenler hakkında bir aydan altı aya kadar  
hafif hapis veya 100 liradan 1000 liraya kadar hafif para cezası ve tekerrürü  
halinde de her ikisi birlikte hükmolunur.                    

  Madde 10 - İktisat ve Ticaret Vekaletince verilen sanayi sicil vesikasını  
salahiyetli memurlara ibraz etmiyenler hakkında 100 liradan 1000 liraya kadar  
hafif para cezası hükmolunur.                          

  Madde 11 - Bu kanuna göre istenen malümatı hakikata aykırı olarak bildiren- 
ler hakkında üç aydan altı aya kadar hapis veya 500 liradan 5000 liraya kadar  
ağır para cezası hükmolunur.                          

  Madde 12 - Bu kanuna göre sanayi işletmeleri tarafından verilen malümatı  
müsaadesiz başkalarına bildiren memurlar hakkında bir aydan üç aya kadar hapis 
ve bu kadar müddet muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezası hükmolunur.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13 - Bu kanunun 9,10 ve 11 inci maddelerine göre takibat icrası, İkti-
sat ve Ticaret Vekaletinin yazılı müracaatına bağlıdır.             

  Madde 14 - 9, 10 ve 11 inci maddelerde yazılı suçlarda salahiyet işletmenin 
bağlı bulunduğu mahal mahkemesine aittir.                    

  Madde 15 - Bu kanuna göre açılmış amme davaları hakkında kesinleşmiş olan  
ilamların bir örneği davayı rüyet eden mahkemece İktisat ve Ticaret Vekaletine 
gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi olunur.      

  Geçici Madde 1 - (6948 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül
için numaralandırılmıştır.)                           
  Bu kanunun meriyete girdiği tarihte mevcut olan sanayi işletmeleri faaliyet-
te olsun veya olmasınlar İktisat ve Ticaret Vekaletince tayin ve ilan olunacak 
müddet içinde mahalli mülkiye amirliğınden veya İktisat ve Ticaret Vekaletinden 
temin edip dolduracakları sanayi sicil beyannamelerinin 2 nci madde mucibince  
İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar.             
  Bu hususta mücbir sebep beyanı ile müddet istiyenlerin müracaatları tetkik 
ve icabında kendilerine İktisat ve Ticaret Vekaletince münasip görülen kati   
mehil verilebilir.                               
                                        

  Madde 16 - Bu kanun neşri tarihinden iki ay sonra mer'iyete girer.     
                                        

  Madde 17 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.