Endeksler
                                        
                                        
         ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN (1.148.576)         
                                        
           DEKARININ SATILMASI HAKKINDA KANUN (1)           
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 6947                         
  Kabul Tarihi     : 17/4/1957                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 24/4/1957 Sayı: 9593             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 38 Sayfa: 1146           
                                        
                                        

  Madde 1 - 5659 sayılı kanunun mer'iyete girdiği tarihte Atatürk Orman Çift- 
liği hudutları dahilinde bulunan araziden ceman (1 148 576) dekarının, aşağıdaki
miktarlar esas tutulmak üzere, kadastroca tanzim edilecek ifraz haritalarına  
göre:                                      
                                        
  a) Ankara-Konya-Eskişehir ve Adana Devlet yolu için lüzumlu 240 dekar kadar
arazinin Karayolları Umum Müdürlüğüne;                     
                                        
  b) Bira Fabrikası batısında 175,1 dekar arazinin, inşa edilmekte olan yeni 
Fişek Fabrikası ihtiyacı için ilaveten Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Umum  
Müdürlüğüne;                                  
                                        
  c) Kadastronun 2108 ve 2113 adalarında kain 125 dekar arazinin hububat   
silosu inşaat, tesisat ve müştemilatı için Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlü-
ğüne;                                      
                                        
  d) Kadastronun 2107 adasında ve ayrıca Etimesğut Çakırlar bölgesinde ceman 
2,8 dekar arazinin Sarıyar elektrik tesisleri enerji nakil hattı pilonları için 
Etibank Umum Müdürlüğüne ve bu bölgede münferit durumda kalmış bulunan 5 dekar 
arazinin de Sarıyar tesisleri vazifelilerinin mesken ihtiyacına;        
                                        
  e) Kadastronun 2107 adasında 14 dekar arazinin kuşaklama kanalı tesisi   
için ve Çubuk çayı üzerinde en çok 8 dekar arazinin de üç regülatör muhafaza,  
bakım ve emniyet sahası olarak Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne;        
                                        
  f) Gazi İstasyonu bölgesinde PTT binasının işgal etmekte olduğu 0,876 dekar
arazinin PTT Umum Müdürlüğüne ve yine bu civarda mevcut jandarma ve polis kara- 
kol binaları için de beherine 0,4 dekarı tecavüz etmemek üzere 0,8 dekar arsanın
Hazineye;                                    
                                        
  g) Çimento Fabrikası bölgesinde demiryoliyle Çubuk Çayı arasında kalan sa- 
hadan 110 dekarının, şehir havagazı ve elektrik tesisleriyle fabrika ve imalat- 
haneler inşası için belediyeye veya Devlet müesseseleri, İktisadi Devlet Teşek- 
külleri yahut hususi sınai teşebbüs sahiplerine;                
---------------------------------                        
(1) Atatürk Orman Çiftliğinin satılan sair arazisi ile ilgili olarak 29/1/1954 
  tarih ve 6238 sayılı Kanun ile 29/5/1959 tarih ve 7310 sayılı Kanunlara   
  bakınız.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  h) Macun Köyü mıntakasında çiftlik ağılı ve civarı ile Balıklı mevkiinde iki
parçada 90 ve Balgat Köyü mıntakasında münferit durumda 20 parçada 327 dekar  
araziden 30 dekarının lise binası ve müştemilatının inşası için Hazineye ve mü- 
tebaki kısmının ise mıntaka çiftçilerine veya diğer isteklilere;(1)       
                                        
  i) (Mülga: 29/5/1959 - 7310/3 md.)                     
  Satılmasına izin verilmiştir.                        
  Yukarıki fıkralarda yazılı araziden Hazineye, mülhak ve hususi bütçeli Dev- 
let dairelerine, İktisadi Devlet Teşekküllerine veya belediyeye satılacak olan- 
lar, ilgili idarelerle Çiftlik Yönetim Kurulu arasında tesbit ve Ziraat Vekale- 
tince tasvip olunacak bedellerle ve bunlar haricindeki hususi şahıs veya teşek- 
küllere verilecek arazi ise, istekliler arasında yapılacak artırma ile taayyün 
edecek bedelle satılır.                             
                                        

  Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.             
                                        

  Madde 3 - Bu kanun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
----------------------------                          
(1) Bu bendde zikredilen arazi ile ilgili olarak Tarım Ormam ve Köyişleri    
  Bakanının yetkileri için 25/5/1959 tarih ve 7310 sayılı Kanunun 2 nci    
  maddesine bakınız.                             
                                        
       6947 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
      Yürürlükten Kaldırılan       -------------------------------  
     Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi  Sayısı  Maddesi   
----------------------------------------    -------- -------- ---------  
17/4/1957 tarih ve 6947 sayılı Kanunun I inci                 
maddesinin (i) bendi.              29/5/1959  7310   3    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        6947 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
                                        
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe    
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi   
------------  --------------------------------------------  --------------  
                                        
  7310              -               6/6/1959