Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
          RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI KURULUŞU         
                                        
                HAKKINDA KANUN (1)               
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 6940                        
  Kabul Tarihi     : 25/3/1957                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/3/1957 Sayı: 9572             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 38 Sayfa: 1082          
                                        

  Madde 1 - Maarif Vekaletine bağlı Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasının adı
(Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası) olarak değiştirilmiş ve müessese aşağıdaki 
hükümlere göre yeniden teşkilatlandırılmıştır.                 
                                        

  Madde 2 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının vazifeleri; memlekette sanat 
kültürünün inkişafı bakımından lüzumlu faaliyetlerde bulunmak, milletlerarası  
değerdeki milli sanat çalışmalarında memleketimizdeki benzeri müesseselerle iş- 
birliği yapmak, ücretsiz halk konserleri tertip ve icra etmektir.        
                                        

  Madde 3 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası;                
  1. Orkestra şefi ve üyeleri,                        
  2. Orkestra yönetim kurulu,                        
  3. Müdür,                                 
  4. Memurlar,                                
dan terekkübeder.                                
                                        

  Madde 4 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının teknik bünyesi aşağıdaki   
unvanları taşıyan elemanlardan ibarettir. Bu teknik bünyede hizmet gören sanat- 
karlara orkestra üyesi denir                          
                                        
  Şef.                                    
  Şef muavinleri.                               
  Birinci, ikinci, üçüncü konsertmaisterler ve çello solisti.         
  Konsertmaister muavinleri.                         
                                        
  İkinci keman grup şefi.                           
  Viyolo grup şefi.                              
  Çello grup şefi.                              
                                        
  Kontrbas grup şefi.                             
  Flüt grup şefi.                               
  Obua grup şefi.                               
  Klarnet grup şefi.                             
-------------------------------                         
(1) 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı kanunun Ek Geçici 14 üncü maddesi gereğince, 
  Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 sayılı Kanuna göre teknik kuru- 
  luşuna dahil olan personeli hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girince-
  ye kadar, mezkur 6940 sayılı Kanun hükümleri ile bu Kanunun atıfta bulunduğu
  Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Fagot grup şefi.                              
  Korno grup şefi.                              
  Trompet grup şefi.                             
  Trombon grup şefi.                             
  Bateri grup şefi.                              
  Harp grup şefi.                               
  Enstrüman üyeleri.                             

  Madde 5 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının Şefi; her hangi bir konser- 
vatuvarın yüksek kısımlarından birinde ihtısas yaptıktan sonra memleket içinde 
veya dışında tanınmış bir senfoni orkestrasının şefinin yanında en az iki yıl  
başarı ile orkestra şefliği yapmış namzetler arasından 6 ncı maddede yazılı   
mütehassıs komisyon tarafından seçilir. Orkestra şefi başvekille Maarif Vekili- 
nin müşterek kararı üzerine Reisicumhurun tasdikı ile tayin edilir.       

  Madde 6 - Orkestra şefini seçecek heyet, aşağıdaki zatlardan teşekkül eder: 
  a) Maarif Vekaleti Güzel Sanatlar Umum Müdürü.               
  b) Devlet Konservatuvarı Müdürü.                      
  c) Devlet Konservatuvarı öğretmenleri arasından Maarif Vekaletince seçilecek
bir öğretmen.                                  
  d) Senfoni Orkestrası birinci konsertmaisteri.               
  e) Senfoni Orkestrası Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçecekleri iki  
aza.                                      

  Madde 7 - Orkestranın her türlü sanat işleri, orkestra şefinin idaresi ve  
mesuliyeti altında yürütülür.                          

  Madde 8 - Orkestra şef muavinliklerine seçileceklerde de şefte aranan şart 
ve vasıflar aranır. Şef muavinleri orkestra şefinin teknik yardımcılarıdır. Ken-
dilerine verilen vazifeleri şef adına ifa ederler. Tayinleri, orkestra şefinin 
inhası üzerine, Maarif Vekaletince yapılır.                   

  Madde 9 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası üyelerinden teknik unvanları  
aşağıda yazılı olanların tayinleri; orkestra şefinin başkanlığında, alakalı saz-
ların 4 üncü maddedeki teknik kuruluşa göre en ileri kademelerini işgal eden  
üyelerinden teşekkül edecek bir heyetin seçim kararı ve orkestra şefinin inhası 
üzerine Maarif Vekaletince yapılır.                       
  Konsertmaisterler ile çello solisti.                    
  Konsertmaister muavinleri.                         
  Grup şefleri ve muavinleri.                         
  Birinci derecede keman üyeleri.                       
  Çift saz çalanlar ve enstrüman üyeleri.                   

  Madde 10 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının her türlü idari işleri,   
orkestra şefinin başkanlığında orkestra üyelerinin kendi aralarından bir yıl  
süre ile seçecekleri beş üyeden müteşekkil yönetim kurulu tarafından düzenlenir.

  Madde 11 - Onuncu madde gereğince yönetim kuruluna seçilecek üyeler arasın- 
dan Maarif Vekaletince bir Orkestra Müdürü ve Müdür Muavini tayin edilir. Orkes-
tranın idari işleri, orkestra müdürünün mesuliyeti altında yürütülür. Bu vazife-
leri ifa edeceklere verilecek olan ek görev ücretleri bağlı (3) sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. Orkestra şefinin bulunmadığı zamanlarda yönetim Kuruluna Orkes- 
tra Müdürü başkanlık eder.                           

  Madde 12 - Orkestra konserlerinde solist olarak yerli ve yabancı sanatkar  
istihdamı caizdir. Bunlara, yapılacak anlaşmalarla tesbit edilecek ücretler ve- 
rilir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13 - Orkestra şefliğinde yabancı uzman istihdamı halinde; orkestra  
Şefi için tesbit edilen vazifeler aynı salahiyetle yabancı şef tarafından da ifa
edilir.                                     

  Madde 14 - Orkestra çalışmaları her yıl bir Eylül'den, bir Haziran tarihine 
kadar devam eder. Orkestra şef ve şef muavinleri ile üyeler, bu müddetler dışın-
da kalan üç ay zarfında mezun sayılırlar. Ancak, izinli sayıldıkları bu müddet- 
ler içinde hizmete çağrılmaları halinde mezunen bulundukları mahalden Ankara'ya 
celbedileceklere yalnız yol parası, diğer mahallere çağırılacaklara ise Harcırah
Kanunu esasları dahilinde muvakkat vazife harcırahı verilir.          

  Madde 15 - Orkestranın mukaveleli olmıyan şefleri ile bilümum üyeleri hak- 
kında 6211 sayılı kanun ve 788 sayılı kanunun 8 ve 84 üncü maddeleri, 3656 sayı-
lı kanunun 18 inci maddesi, 4598 sayılı kanunun 9 uncu maddesi ile 4489 sayılı 
kanun hükümleri tatbik olunur. 3656 sayılı kanunun 18 ve 4598 sayılı kanunun 9 
uncu maddeleri ile 4489 sayılı kanun hükümlerinin tatbikinde üyelerin emekliliğe
esas ücret tutarları nazara alınır.                       

  Madde 16 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası üyeleri orkestra kuruluşunun  
gayesi ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri dışında resmi ve hususi hiçbir iş
alamazlar. Bu hükme aykırı hareket eden üyenin orkestradaki işine nihayet veri- 
lir.                                      

  Madde 17 - Orkestra tarafından verilecek ücretsiz halk konserlerinden maada 
ne gibi ahvalde ücretli konserler verilebileceği ve bu takdirde giriş ücretleri-
nin azami ve asgari miktarları, amme menfaatlerine hadim cemiyetlere tahsis edi-
lecek konserlerin giriş ücretleri Maarif Vekaletince tayin olunur.       

  Madde 18 - Orkestra mensuplarına iki yıl müddetle bir takım elbise (Veston, 
frak veya simokin), bir çift rugan iskarpin ve üç yıl müddetle de bir siyah par-
desü verilir.                                  

  Madde 19 - Orkestranın sanat ve idare işlerine, çalışma tarz ve zamanlarına,
yönetim kurulunun seçimine ve görevlerine, tatil aylarında tertip edilecek kon- 
ser faaliyetlerine, hizmete alınışa ve çıkarılışa, terfie ve tecziyeye, 12 nci 
madde mucibince ödenecek solist tazminatına ve bu kanunda zikredilmiyen diğer  
hususlara ait esaslar, Maarif Vekaletince yapılacak bir talimatname ile belirti-
lir.                                      

  Madde 20 - Bu kanun hükümlerine göre orkestra mensuplarına verilecek ücret- 
lerin tediye şekli, Devlet memurları maaşlarının tediye şekline tabidir.    

  Madde 21 - 11 Mart 1954 tarihli ve 6388 sayılı kanunun birinci, ikinci ve  
üçüncü maddeleri hükümleri, Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının yabancı olmı- 
yan şef ve üyeleri hakkında da aynen tatbik olunur.               

  Madde 22 - Orkestranın teknik bünyesine dahil şef ve üyelerin adedleri ile 
bunlara verilebilecek ücretler bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu cet-
velde yazılı haller dahilinde orkestra üyelerinden her birine bir yıl müddetle 
verilecek ücret miktarları mali yılbaşlarında Orkestra Yönetim Kurulunca tesbit 
edilerek Maarif Vekilinin tasvibine arzolunur.                 

  Madde 23 - Maarif Vekaleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve görev- 
leri hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğüne bağlı kurumlar 
başlığı altındaki Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası kadroları kaldırılmış ve 
yerine, bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur.         

  Madde 24 - 4926 sayılı kanuna ilişik (2) sayılı cetvelin Güzel Sanatlar Umum
Müdürlüğü başlığı altındaki Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasına ait ek görev 
kadroları kaldırılmış ve yerine, bağlı (3) sayılı cetveldeki kadrolar konulmuş- 
tur.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 25 - 1602, 2021, 3045 ve 4701 sayılı kanunlarla, 3942 sayılı kanunun 
Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası ile ilgili hükümleri ve 5441 sayılı kanunun 
16 ncı maddesi kaldırılmış ve 3829 sayılı kanunun 10 uncu maddesinde geçen   
(Riyaseticumhur Filarmonı Orkestrası) sözü (Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası) 
olarak değiştirilmiştir.                            

  Geçici Madde 1 - İşbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Riyaseticumhur Fi- 
larmoni Orkestrasında vazife görmekte olan orkestra üyelerinin bu kanuna bağlı 
kadrolardaki vazifelere tayinleri halinde bunlara verilecek ücretlerin tesbitin-
de, Devlet hizmetinde geçmiş olan hizmet süreleri, almakta oldukları maaşları ve
icra ettikleri vazifeler ve başarıları nazarı dikkate alınır.          

  Geçici Madde 2 - Bu kanunla kabul edilen orkestra üyelerine ait ücretler de 
1957 Bütçe yılı zarfında Maarif Vekaleti Bütçesinin maaşlar faslının alakalı  
maddesinden ödenir.                               

  Madde 26 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.           

  Madde 27 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       6940 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
                                        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe  
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
-----------   -----------------------------------------    ------------- 
                                        
  1327               -               31/7/1970