Endeksler
                                        
                                        
                                        
           YERLİ KUMAŞTAN ELBİSE GİYİLMESİNE DAİR KANUN        
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 688                        
  Kabul Tarihi      : 9/12/1925                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 20/12/1925 Sayı : 249           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt : 7 Sayfa : 131          
                                        

  Madde 1 - Muvazenei Umumiye ve hususiye ve belediyelerden bedeli tesviye  
edilen elbise ve ayakkabı, kumaş, serpuş ve yatak levazımı ile memurin ve müs- 
tahdeminine yeknasak elbise ve kundura giydiren bilcümle müessese ve şirketle- 
rin iştira edeceği veya ettireceği bu nevi levazım, yerli mamulatından tedarik 
edilir.                                     
                                        
  (Ek: 30/12/1940-3957/1 md.) Ordu ihtiyaçlarından elbise, ayakkabı, kumaş,  
serpuş ve yatak levazımının yerli mamulatından tedarikine imkan bulunmayıp   
memleket haricinden veya yabancı mamullerden tedarikine lüzum hasıl olduğu tak- 
dirde, Milli Müdafaa, İktisat ve Ticaret Vekaletlerinin müşterek teklifi üzeri- 
ne İcra Vekilleri Heyeti karariyle bu nevi levazımatın menşe itibariyle yaban- 
cı memleket mamulatından tedariki caizdir.                   
                                        
  (Ek: 30/12/1940 - 3957/2 md.) Bu kanun hükümleri 3780 numaralı Milli Korun- 
ma Kanununun tatbik edildiği zamanlarda caridir.                
                                        

  Madde 2 - İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.              
                                        

  Madde 3 - İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        688 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
Kanun                           Yürürlüğe      
 No.     Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler   giriş tarihi     
-----    ----------------------------------------  --------------     
3957             _____              4/1/1941