Endeksler
                                        
                 ORMAN KANUNU (1)                
                                        
  Kanun Numarası    : 6831                        
  Kabul Tarihi     : 31/8/1956                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı: 9402             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457          
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
     Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız          
    "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",        
            Cilt: 1    Sayfa: 477                 
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
   yönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
          düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
              BİRİNCİ FASIL                    
      Ormanların Tarifi, Taksimi, İdare ve Murakabesi           

  Madde 1 - Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık top- 
lulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.                  
                                        
   Ancak:                                  
   A) Sazlıklar;                              
   B) Step nebatlariyle örtülü yerler;                   
   C) Her çeşit dikenlikler;                        
   Ç) Parklar;                               
                                        
   D) (Değişik: 23/9/1983 - 2896/1 md.) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köy- 
lerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaç-  
lıklarla örtülü yerler,                             
------------------                               
(1) a - Bu Kanunda geçen "Ziraat Vekaleti" deyimi 20/6/1973 tarih ve 1744 sayı- 
    lı Kanunun Ek 2 nci maddesiyle Orman Bakanlığı olarak;Orman Bakanlığı  
    adı da 6/3/1985 tarih ve 3161 sayılı Kanunla "Tarım Orman ve Köyişleri 
    Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.                   
                                        
  b - Bu Kanun ile orman hizmet ve konularına ilişkin diğer kanun, tüzük ve  
    yönetmeliklerde ve bunların ek ve değişikliklerinde Tarım Bakanı'na   
    veya Bakanlığına verilen, görev ve yetkilerin Orman Bakanı'na veya Ba- 
    kanlığına intikal etmiş olduğu 26/6/1972 tarih ve 1595 sayılı Orman   
    Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13. maddesinde hükme  
    bağlanmıştır.                              
                                        
  c - Bu Kanun uyarınca yapılan tahsisler için 19/10/1989 gün ve 383 sayılı  
    KHK'nin geçici 1 inci maddesine bakınız.                
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmi- 
yen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler;                
  F) (Değişik: 22/5/1987 - 3373/1 md.) Orman sınırları içinde veya bitişiğin- 
de tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel   
mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer kü- 
me ve sıra halinde ki her nevi ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler,       
                                        
  G) (Değişik: 22/5/1987 - 3373/1 md.) Orman sınırları dışında olup, yüzölçü- 
mü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü  
yerler,                                     
  H) Sahipli arazide ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştiri- 
lecek olan fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi 
meyvalı ağaç ve ağaççıklar;                           
                                        
  İ) (Değişik: 23/9/1983 - 2896/1 md.) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zey- 
tinliklerle, özel kanunu gereğince Devlet Ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, 
ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile   
9/7/1956 tarih ve 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen yabani veya aşılanmış fıs- 
tıklık, sakızlık ve harnupluklar.                        
  J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımı- 
yan yerler,                                   
  orman sayılmaz.                               
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 5/6/1986 - 3302/1 md.)                 
  Orman sayılan yerlerden:                          
  A) Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleşti-  
rilmesi maksadıyla, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir  
yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit 
edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü  
yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler, 
  B) 31/12/1981 tarihinden önce bilim va fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, 
fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, 
kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen  
araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim  
alanları,                                    
  Orman sınırları dışına çıkartılır.                     
  Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına,  
hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi  
orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleş- 
tikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır.           
  Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz.   
  Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, milli park olarak ayrılan, izin ve ir- 
tifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlarda ve 3 üncü madde ile orman rejimi  
içine alınan yerlerde bu niteliklerin devamı süresince, yanan orman sahalarında 
ise hiçbir şekilde uygulanmaz.                         
                                        
  (Ek: 22/5/1987 - 3373/1 md.) Bu maddenin (B) bendi ile orman sınırları dı- 
şına çıkarılıp, 2924 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince fiili du- 
rumlarına göre ifraz edilerek bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri 
kullananlardan, satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ecri misil alınmaz.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 3 - Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet noktasın-  
dan memleketin ve halkın menfaat, sıhhat, selametine yarıyacak veya tarihi, be- 
dii veya turistik kıymeti bakımından muhafazası gereken, gerek Devletin ve ge- 
rek eşhasın hususi mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerle- 
rin orman rejimine alınmasına Ziraat veya Maarif Vekaletleri veya Turizm Umum  
Müdürlüğünün teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir.    
                                        

  Madde 4 - Ormanlar mülkiyet ve idare bakımından:              
  A) Devlet ormanları;                            
  B) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar;          
  C) Hususi ormanlar;                             
  Vasıf ve karakter bakımından:                        
  A) Muhafaza ormanları;                           
  B) Milli parklar;                              
  C) İstihsal ormanları;                           
  olmak üzere ayrılır.                            
                                        

  Madde 5 - Hükmi şahsiyeti haiz olmıyan Devlet dairelerince hususi maksatla- 
ra göre tesis edilen ormanların bu daireler tarafından tesis gayelerine uygun  
surette idare ve intifaına Ziraat Vekaletince izin verilebilir.         
                                        

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 22/5/1987 - 3373/3 md.)                 
  Devlet ormanlarına ve Devlet ormanı sayılan yerlere ait her çeşit işler Or- 
man Genel Müdürlüğünce yapılır ve yaptırılır.                  
  Devletten başkasına ait olan bütün ormanlar, bu Kanunun hükümleri dairesin- 
de Orman Genel Müdürlüğünün murakabesine tabidir.                
                                        
               İKİNCİ FASIL                    
                  I                      
              Devlet Ormanları                   
              Orman kadastrosu                   
                                        

  Madde 7 - (Değişik: 5/6/1986 - 3302/2 md.)                 
  (Değişik: 22/5/1987-3373/4 md.) Devlet ormanlarının, hükmi şahsiyeti haiz  
amme müesseselerine ait ormanların, hususi ormanların, orman kadastrosu ve bu  
ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla 
müşterek sınırlarının tayini ve tesbiti, orman kadastro komisyonları tarafından 
yapılır.                                    
  Orman kadastro komisyonları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca atanacak 
bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisinin başkanlığında, bir orman   
yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman  
teknikeri, bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi veya bunların bu- 
lunmaması halinde ziraat teknisyeni, mahalli ziraat odalarınca bildirilecek bir 
temsilci ile beldelerde belediye encümenince, köylerde köy muhtarlığınca bildi- 
rilecek bir temsilci olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder.    
  Komisyon başkan ve üyelerine ödenecek tazminat ve harcırah miktarları her  
yıl Bütçe Kanunu ile belirlenir.                        
  Komisyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.       
                                        

  Madde 8 - (Değişik: 5/6/1986 - 3302/3 md.)                 
  Orman kadastrosunun ve bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları  
dışına çıkarma işlemlerinin yapılacağı il ve ilçeler Tarım Orman ve Köyişleri  
Bakanlığınca belirlenir.                            
  Kadastro çalışmalarının yapılacağı yerler en az bir ay önce radyo ve diğer 
yayın araçları ile ilan olunur.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
  Orman kadastrosu ve sınırları dışına çıkarma işlerine ait arazi çalışmala- 
rının başlama tarihi ise, orman kadastro komisyonu tarafından en az 15 gün ön- 
ceden çalışacak belde ve köylerle bunlara bitişik belde ve köylerin uygun yer- 
lerine asılarak ilan edilir.                          
  İlan işlemlerine ait usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.        
                                        

  Madde 9 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/5 md.)                
  İlan işleri tamamlanan belde ve köylerde kadastrosu yapılacak ormanların  
sınırları komisyonlarca, arazi üzerinde belirlenir, ölçülür, varsa hava fotoğ- 
raflarına işaretlenir ve bu işlemler tutanakla tevsik edilir.          
  Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri  
ağaç türlerini, mülkiyet ve diğer ayni hakları, sınırda bulunan taşınmaz malla- 
rın cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve soyadını, gösterilen veya  
verilen belgelerin tarih, numara ve nitelikleri ile ilgililer tarafından yapı- 
lan itirazları kapsayacak şekilde düzenlenir.                  
                                        
  (Değişik üçüncü fıkra: 5/6/1986-3302/4 md.) Tutanaklar, orman kadastrosu ve 
bu Kanunun 2 nci maddesinin (B) bendinin uygulamalarında her belde ve köy için, 
(A) bendinin uygulamasında ise bir veya birden fazla köy ve belde veya ilçe hu- 
dutları içinde kalan bütün köyler için tutulur ve tutanak defterine yazılır. Bu 
tutanaklar komisyon başkanı, üyeler, bilirkişiler ve hazır bulundukları takdir- 
de orman içinde veya bitişiğinde taşınmaz mal sahibi olanlar ile kullananlar  
veya kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından imza edilir.         
  Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğrafları, Ta- 
rım ve Orman Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır.               
  Ölçme metodlarına ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belirtilir. 
  Kadastrosu yapılan ormanların sınır noktaları sabit taş ve beton kazıklarla 
tespit edilir. Tespit edilen sınır noktalarının tahrip edilmesi veya yerlerinin 
değiştirilmesi yasaktır.                            
                                        

  Madde 10 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/6 md.)                
  (Değişik: 5/6/1986 - 3302/5 md.) Sınırlaması ve bu Kanunun 2 nci maddesine 
göre, orman sınırları dışına çıkarma işlemleri bitirilen köy ve beldelere ait  
düzenlenen kadastro dosyaları Orman Cenel Müdürlüğüne gönderilir. Orman Genel  
Müdürlüğünce bulunan şekli ve hukuki noksanlıklar komisyonlarca düzeltildikten 
sonra Orman Cenel Müdürlüğünce ilgili valiliklere gönderilir. Kadastro işlemle- 
ri valinin onayı ile yürürlüğe girer. Kadastro tutanak suretleri haritaları ile 
birlikte orman kadastro komisyonlarınca ilgili köy ve beldelerin uygun yerle-  
rine asılmak suretiyle ilan edilir. Ayrıca, tutanak suretleri Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün mahalli kuruluşlarına intikal ettirilir. 
  Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar heyetle- 
rinin tasdik edecekleri belgelerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyala- 
rında saklanır.                                 
  Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar komisyon başkanınca tasdik  
olunur.