Endeksler
                                        
                                        
                                        
         HER NEVİ FİDAN VE TOHUMLARIN MECCANEN TEVZİ VE         
          DEVLET UHDESİNDE BULUNAN ARAZİNİN FİDANLIK          
          İHDASI İÇİN ZİRAAT VEKALETİNE VE İDAREİ           
            HUSUSİYELERE BİLABEDEL TEFFİZİ             
                HAKKINDA KANUN                 
                                        
  Kanun Numarası    : 682                         
  Kabul Tarihi     : 2/12/1925                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/12/1925 Sayı : 244            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt : 7 Sayfa : 116           
                                        

  Madde 1 - Ziraat Vekaletinin hariçten iştira ve tedarik edeceği veya veka- 
lete merbut mekatip ve müessesatı ziraiyede yetiştirdiği her nevi köklü ve kök- 
süz aşılı ve aşısız asma çubuklariyle müsmir ve gayri müsmir bilcümle eşçar ve 
nebatat ve istihsal olunan tohumlar, ziraat ve bağ ve bahçe tesis etmek isteyen-
lere meccanen tevzi olunur. Şu kadarki talipler tesis edecekleri bağ ve bahçe  
mahallerini şeraiti fenniyeye tevfikan ihzar eylediklerini mahalli ziraat memur-
larına irae ve isbata mecburdurlar.                       
                                        

  Madde 2 - Devlet uhdesinde bulunupta Ziraat Vekaletine merbut müessesatı  
ziraiyeye lüzumu olduğu Ziraat Vekaletince taayyün eden arazi bila bedel veka- 
leti mezküreye veya idarei hususiyelere terk ve tahsis olunur.         
                                        

  Madde 3 - Ziraat Vekaletine merbut darülharirlerden istihsal edilen ipek  
böceği tohumları erbabı ihtiyaca meccanen tevzi olunur. Erbabı ihtiyacı ziraat 
odaları tayin, oda bulunmıyan mahallerde belediye heyetleri takdir eder.    
                                        

  Madde 4 - İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.              
                                        

  Madde 5 - İşbu kanunun icrasına Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur.