Endeksler
                                        
         SINIR, KIYI VE KARA SULARIMIZIN MUHAFAZA VE          
          EMNİYETİ VE KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ           
           İŞLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİNE DEVRİ            
               HAKKINDA KANUN (1)                
                                        
  Kanun Numarası   : 6815                         
  Kabul Tarihi    : 16/7/1956                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 24/7/1956 Sayı: 9363            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2041           
                                        

  Madde 1 - Sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve emniyetiyle gümrük  
bölgesinde kaçakçılığın men'i ve takibi ve tahkiki vezaifi Dahiliye Vekaletine 
devredilmiştir. Bu vezaif Vakaletçe Jandarma Umum Kumandanlığı vasıtasiyle ifa 
olunur.                                     
  Ancak, kara hudutlarımızdaki gümrük kapılariyle pasavan kapılarında ve güm- 
rük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında ve serbest bölge ve çeşitli  
antrepo ve iç gümrük sahalarında ve Marmara Denizi ile Çanakkale ve Karadeniz  
boğazlarında ve bu yerlerdeki gümrük bölgesinde gümrük muhafaza vazifeleriyle  
kaçakçılığın men'i, takip ve tahkiki Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine ait olup  
ayrıca gümrük ve kaçakçılık kanunlarındaki Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti ve   
teşkilatının salahiyetleri mahfuzdur.                      
                                        

  Madde 2 - Hudut koruma vazifesiyle mükellef olan seyyar jandarma birlikle- 
rinin sefer görevleri ve birlik numaraları Milli Müdafaa Vekaletince, teşkilat 
ve konuşları Milli Müdafaa ve Dahiliye Vekaletlerince müştereken tesbit ve ta- 
yin olunur.                                   
  Bu kuvvetler doğruca Jandarma Umum Kumandanlığına bağlı olup barışta munha- 
sıran hudut koruma ve kaçakçılığı önleme vazifesinde istihdam edilirler.    
                                        

  Madde 3 - 1615 sayılı kanunun ikinci ve 3944 sayılı kanunun 6 ncı maddele- 
rinde ve 5215 sayılı kanunda Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine verilmiş olan va- 
zife ve salahiyetler Dahiliye Vekaletine ve Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına 
verilmiş olan vazife ve salahiyetler de Jandarma Umum Kumandanlığına devrolun- 
muştur.                                     
  Ancak, bu kanunla muhafaza görevi Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine bırakıl- 
mış olan yer ve teşkiller hakkında 1615, 2825, 3944 ve 4632 sayılı kanunlardaki 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına ait vazife ve salahiyetler Gümrük ve İnhi- 
sarlar Vekaletine aittir. 3944 sayılı kanunun 11 nci maddesinde yazılı inzibat 
komisyonlarının vazife ve salahiyetleri Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti İnzibat  
Komisyonunca yürütülür.                             
-----------------                                
(1-a) Bu kanun ile ihdas edilmiş olan kadrolar 31/7/1970 tarih ve 1322 sayılı  
   Genel Kadro Kanununun 9 uncu maddesi ile kaldırılmış bulunduğundan kanu- 
nun ekindeki cetveller metne alınmamıştır.                   
                                        
(b)  Bu kanunun 10/11/1988 tarihli ve 3497 sayılı Kanuna aykırı hükümlerinin  
   uygulanmıyacağı söz konusu Kanunun 5 inci maddesi ile hüküm altına alın- 
   mıştır.                                  
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (Ek - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - Kaçakçılığın men'i ve takibi maksadı ile Dahiliye Vekaletince is- 
tihbarat teşkilatı kurulur ve her yıl bütçesine lüzumlu tahsisat konur.     
                                        

  Madde 5 - Bu kanunun birinci maddesinde yazılı vazifelerin ne suretle görü- 
leceği ve subayların ne suretle yetiştirilip istihdam edilecekleri en geç altı 
ay zarfında çıkarılacak bir nizamname ile tesbit olunur.            
                                        

  Madde 6 - Bu kanunla Jandarma Umum Kumandanlığına devrolunan sivil memur ve 
müstahdemler hakkında disiplin ve yargılama hususunda jandarmanın tabi olduğu  
kanun ve nizamname hükümleri tatbik olunur.                   
                                        

  Madde 7 - Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı karargahı ve bu kumandanlığa  
bağlı kara ve deniz birlik ve teşkillerinden Jandarma Umum Kumandanlığına dev- 
rolunanlar birinci jandarma tümen kumandanlığı adı ile Jandarma Umum Kumandan- 
lığı emrine girer.                               
                                        

  Madde 8 - Gümrük muhafaza ve muamela sınıfı memurları teşkilatı hakkındaki 
3944 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline dair olan 4632 sayılı kanuna   
bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla Devlet Memurları Aylıklarının  
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 4644 sayılı kanuna bağlı  
(1) sayılı cetvelin (Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı) kısmındaki kadrolardan 
ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilenler ve Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı  
askeri kadrolarında bulunan subay, askeri memur, astsubay, erat ve diğer bilü- 
mum memur ve müstahdemler Dahiliye Vekaletine bağlı Jandarma Umum Kumandanlığı- 
na devrolunmuş ve ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilenler de Gümrük ve İnhi-  
sarlar Vekaletine ait kadrolara eklenmiştir.                  
                                        

  Geçici Madde 1 - Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı teşkilatının devri aşa- 
ğıdaki esaslara göre yapılır:                          
  a) 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Gümrük Muhafaza  
Umum Kumandanlığı kısmındaki kadrolardan ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen- 
ler aynı cetvelin Jandarma Umum Kumandanlığı kısmına nakledilmiştir.      
  b) Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına bağlı birlik ve teşkillerde bulunan 
her çeşit esliha, mühimmat ve melbusat ve vesaik ve teçhizat ve malzeme ve de- 
mirbaş aşyadan ve Devlete ait veya kiralı bina ve tesislerden gümrük muhafaza  
sınıfı amir ve memurlarının ve Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinde kalan muamele  
memurlarının ihtiyacına ait olanlardan maadası Jandarma Umum Kumandanlığına   
devrolunur.                                   
  c) Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına bağlı birlik ve teşkillerde bulu-  
nan deniz vasıtaları ile motorlu kara vasıtalarından ve telsiz cihazlarından ve 
deniz ve kara tamir atelyelerinden Jandarma Umum Kumandanlığına devrolunacaklar 
ile Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinde kalacaklar ilişik (4) sayılı cetvelda gös- 
terilmiştir.                                  
  d) Akdolunmuş mukavelat ve taahhüdatın askeri ihtiyaçlara taallük edenleri 
Jandarma Umum Kumandanlığınca ve bunun dışında kalanlar Gümrük ve İnhisarlar  
Vekaletince tatbik olunur.                           
                                        

  Geçice Madde 2 - 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli   
cetvellerin Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti kısmının fasıl ve maddelerindeki tah- 
sisattan bu kanunun tatbikatı dolayısiyle lüzum görülecek miktarları, aynı cet- 
vellerin Jandarma Umum Kumandanlığı kısmında mevcut veya yeniden açılacak fasıl 
ve maddelere GÜmrük ve İnhisarlar Vekaletinin teklifi ile nakletmeğe Maliya Ve- 
kili salahiyetlidir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 3 - Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı karargah ve teşkilleri- 
nin jandarmaya intikal şekli Dahiliye va Gümrük ve İnhisarlar Vekaletlerince  
müştereken tesbit olunur.                            
                                        

  Geçici Madde 4 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Gümrük Muhafaza teş- 
kilatında fiilen hizmette bulunan eratın bu vazifede kaldıkları müddetçe 1841  
sayılı kanunun 17 nci maddesinin (c) fıkrasındaki hakları mahfuzdur.      
                                        

  Geçici Madde 5 - Cenup ve şark hudutlarındaki muhafaza hizmetlerinin kanu- 
nunun neşrini mütaakıp ve diğer hudut ve kıyılardaki hizmetlerin en geç 1956  
mali yılı sonuna kadar devralınması lazımdır.                  
  Ancak, hudut birlikleri ile gümrük muhafaza sivil teşkilatının bulundukları 
mıntakalarda jandarma kıtaları fiilen vazife alıncaya kadar birinci maddede   
zikredilen hizmetlerin ifasına bu birlikler tarafından devam olunur.      
                                        

  Madde 9 - Gümrük muhafaza memurlarının askeri teşkilata göre tensikı hak-  
kındaki 1841 sayılı kanun (17 nci maddesinin "c" fıkrası hariç) ve bu kanuna  
müzeyyel 1917 sayılı kanun ve gümrük muhafaza kıtalarında takım kumandanlarına 
birer miri binek hayvanı verilmesi hakkındaki 2449 sayılı kanun ve Gümrük Muha- 
faza Umum Kumandanlığı emrindeki deniz teşkilatının askerileştirilmesi hakkın- 
daki 3015 sayılı kanun (Bu kanunun 22 nci maddesinin erat maaşlarına mütaallik 
son bendi hariç) ile gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memurları teşkilatı hak- 
kındaki 3944 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 4632 sayılı 
kanunun 3 üncü maddesi ve bu kanuna muhalif bilümum hükümler kaldırılmıştır.  
                                        

  Madde 10 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.            
                                        

  Madde 11 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.