Endeksler
               GİDER VERGİLERİ KANUNU (1)             
                                        
  Kanun Numarası    : 6802                         
  Kabul Tarihi     : 13/7/1956                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982           
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
     Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız          
    "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",        
             Cilt: 1  Sayfa: 445                  
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
              BİRİNCİ KISIM                    

  Madde 1 - 27 (Mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)               
                                        
              İKİNCİ KISIM                    
              Hizmet Vergileri                   
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
          Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi             
                                        
  I - Mevzu, vergiyi doğuran olay                       

  Madde 28 - (Değişik birinci fıkra: 3/6/1986 - 3297/16 md.) Banka ve sigorta 
şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre 
yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış ol-  
dukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa ol- 
sun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisi- 
ne tabidir.                                   
                                        
  Değişik fıkralar: 17/4/1981 - 2447/6 md.):                 
  Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi 
lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar   
(kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım-satıma ta- 
vassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı boçları ödemeyi ta- 
ahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine  
kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz va benzeri menfa- 
atler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladık- 
ları paralara sağladıkları gelir ve manfaatler üzerinden komisyon, ücret, hiz- 
met karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergi- 
sine tabidir.                                  
-----------------------                             
(1) Bu Kanunun, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine ilişkin hükümleri dı-  
şında kalan diğer hükümleri 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci   
maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.                     
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belir- 
tilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini devamlı olarak yapanlar bu Kanu- 
nun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satı- 
mı ile uğraşması banker sayılmasını gerektirmez.                
                                        
  II - İstisnalar                               
  İstisnalar:                                 

  Madde 29 - Aşağıda yazılı muameleler dolayısiyle alınan paralar banka ve  
sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır:                  
  a) Merkezleri Türkiye'de bulunan bankaların kendi şube ve ajansları ile ve- 
ya bu şube ve ajansların birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısiyle tahak- 
kuk eden paralar,                                
  b) Merkezleri Türkiye dışında bulunan bankaların Türkiye'de mevcut şube ve 
ajanslarının birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısiyle tahakkuk eden pa- 
ralar,                                     
  c) Hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmiş olan esham ve tah- 
villerin, faiz, temettü ve ikramiyeleri,                    
  d) Bankaların müşterileri nam ve hesabına başka şahıs ve müesseselere yap- 
tırdıkları hizmetler mukabili olarak aldıkları ve aynen mezkür şahıs veya mües- 
seselere ödedikleri paralar,                          
  e) (Değişik:3/6/1986 - 3297/17 md.) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şir- 
ketlerinin sermayelerinin tamamı kendilerine ait veya iştirakleri bulunan sınai 
işletmelerden sağladıkları karlar,                       
  f) (Değişik:4/1/1961 210/4 md.) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirket- 
lerinin sermayelerine iştirak ettikleri banka, banker ve sigorta şirketlerinin 
bu kanuna göre banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi muamelelerden müte- 
vellit karları,                                 
  g) 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6,7 8,9, 
10 ve 11 inci maddeleri ile 12 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarında zikrolu- 
nan işler dolayısiyle Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı lehine tahakkuk 
edecek paralarla aynı kanunun 2 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince, bankanın  
veya kuracağı ortaklıkların, yukarda sayılan işlerin görülmesine veya tesisle- 
rin işletilmesine dair hakiki veya hükmi şahıslarla yaptıkları anlaşmalar dola- 
yısiyle elde edecekleri paralar ve bankanın veya kuracağı ortaklıkların anlaş- 
malar yaptıkları hakiki ve hükmi şahıslar lehine aynı işler dolayısiyle tahak- 
kuk edecek paralar,                               
  h) 6266 sayılı kanuna göre kurulan kan bankalarının mezkür kanunda yazılı  
işler dolayısiyle elde edecekleri paralar,                   
  i) Hayat sigortaları ile ihracata ait nakliyat sigortalarında poliçe üze-  
rinden alınan paralar,                             
  j) Mükerrer sigorta muameleleri ile retrosesyon muameleleri dolayısiyle   
alınan prim, komüsyon vesair paralar,                      
  (Ek bent k,l,m: 25/6/1964 - 482/6 md.):                   
  k) Biçilmemiş veya toplanmamış her türlü tarım mahsulleri ile tarım hayvan- 
ları için akdolunan zirai sigortalar dolayısiyle alınan paralar,        
  l) Nükleer rizikolara karşı yapılan sigortalar dolayısiyle alınan paralar, 
  m) Türkiye Halk Bankasınca Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatiflerinin  
kefaleti altında esnaf ve sanatkarlara verilen krediler dolayısiyle alınan pa- 
ralarla bu kooperatiflerin ortaklarından masraf karşılığı adıyla aldıkları pa- 
ralar,                                     
  n) (Ek: 17/4/1981 - 2447/7 md.) Mevduat toplamayan bankaların açmış olduk- 
ları yatırım kredileri dolayısıyla kendi lehlerine aldıkları paralar.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                3058-1                     
                                        
  o) (Ek:24/6/1994-4008/35 md.)Bankaların,yetkili müesseselerin,özel fi-   
nans kuruluşlarının ve PTT'nin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Karar-  
lar ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan tebliğlere göre Merkez Bankasına ya- 
pacakları zorunlu,döviz ve efektif devirleri,                  
  p) (Ek:24/6/1994-4008/35 md.)arbitraj muameleleri ve bu muameleler sonucu  
lehe alınan paralar.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              3058-2                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  III - Mükellef, matrah, nispet                       
  Mükellef:                                  

  Madde 30 - Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle si- 
gorta şirketleri öder.                             
  Matrah:                                   

  Madde 31 - Banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahı 28 inci maddede 
yazılı paraların tutarıdır.                           
  Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarı vergiye  
matrah olur.                                  
  Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamaz. Bu kanunla 
alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi matraha dahil edilmez.       
  Sigorta şirketleri vergi dönemi içinde iptal ettikleri sigorta muameleleri- 
ne ait meblağları o dönemin vergi matrahından indirebilirler.          
  Yabancı para ile olan muameleler:                      

  Madde 32 - Yabancı para üzerinden yapılmış olan muamelelere mütaallik vergi 
matrahlarının tayin edilmesinde Maliye Vekaletince her altı ayda bir tesbit   
edilecek kurlar nazara alınır.                         
  Nispet:                                   

  Madde 33 - (Değişik: 17/4/1981 - 2447/8 md.)                
  Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispeti % 15 (% 1) dir. Kambiyo   
muamelelerinde nispet matrahın binde biridir.(1)                
  (Ek: 4/12/1985-3239/133 md.) Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi  
nispetini bankalar arası mevduat muameleleri ile diğer banka ve sigorta muame- 
leleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1'e kadar indirmeye ve yukarıdaki nispeti 
aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir.               
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    

  Madde 34 - 38 (Mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)               
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    

  Madde 39 - 43 (Mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)               
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   

  Ek Madde 1 - 5 (Ek: 17/4/1981-2447/10 md.; Mülga: 25/10/1984-3065/61 md.)  
               ÜÇÜNCÜ KISIM                    

  Ek Madde 1 - 4 (Ek: 29/7/1970 - 1318/67 md,; Mülga: 21/1/1982-2589/5 md.)  
               DÖRDÜNCÜ KISIM                   
          Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler             
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
         Dahilde Alınan Gider Vergilerinin Tarhı            
   Teklif yeri:                                

  Madde 44 - İthal sırasında alınan istihsal vergisi haricindeki gider ver-  
gileri, vergiye tabi olayların vukubulduğu yer vergi dairesince tarh olunur.  
----------------------                             
(1) Bu fıkrada kanunla getirilen miktar aynen bırakılmış,12/8/1991 tarih ve   
  91/2072 sayılı Kararname ile tesbit edilen ve 1/1/1992 tarihinde yürürlüğe 
  girecek olan miktar metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir.   
  Mezkur Kararnamenin yürürlük tarihi; 26/12/1991 tarih ve 91/2563 sayılı   
  Kararname ile 1/1/1993 tarihine, 22/12/1992 tarih ve 92/3901 sayılı Ka-   
  rarname ile 1/1/1994 tarihine 13/12/1993 tarih ve 93/5095 sayılı Kararname 
  ile 1/1/1995 tarihine, 15/12/1994 tarih ve 94/6299 sayılı Kararname ile   
  1/1/1996 tarihine, 15/12/1995 tarih ve 95/7594 sayılı Kararname ile     
  1/1/1997 tarihine, 9/12/1996 tarih ve 96/8952 sayılı Kararname ile     
  1/1/1998 tarihine 7/10/1997 tarih ve 97/10021 Sayılı Kararname ile de    
  1/1/2000 tarihine ertelenmiştir. Bu fıkrada daha önce yapılan değişiklikler 
  için bu Kanunun sonundaki "KARARNAME İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne  
  bakınız.                                  
                                        
                                        
                                        
  Bu Kanunun, beyannamenin bir merkezden verilmesini tecviz ettiği hallerde  
vergi, beyannamenin verildiği yer vergi dairesince tarh olunur.         
                                        
  (Üç,dört ve beşinci fıkralar mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)        
  Beyan esası:                                

  Madde 45 - Dahilde alınan gider vergileri, mükelleflerin yazılı beyanı üze- 
rine tarh olunur.                                
                                        
  (Son fıkra mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)                 
  Beyanname:                                 

  Madde 46 - Gider vergileri beyannamelerinde aşağıdaki bilgiler bulunur:   
  A) Genel olarak:                              
  a) Mükellefin adı, soyadı veya unvanı,                   
  b) İkametgah adresi veya iş merkezi,                    
  c) İşi,                                   
  d) İş yerinin adresi,                            
  e) Gider vergilerine ait hesap numarası,                  
  f) Gelir ve kurumlar vergileri bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesi ve 
hesap numarası,                                 
  g) Vergi matrahı (Tablo numaralarına, tablolardaki pozisyon sırasına ve   
hizmet nevilerine muvazi olarak),                        
  h) Matrahlar üzerinden hesabolunan vergiler ve tutarı (Madde veya hizmet  
nevilerine göre).                                
                                        
  B) (Mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)                    
  Beyanname verilme zamanı ve yeri:                      

  Madde 47 - a) Aşağıdaki (c) fıkrası hükmü mahfuz kalmak kaydı ile her mü-  
kellef, bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini bir beyanname ile ertesi   
ayın 15 inci günü akşamına kadar istihsal vergisinde (Aşağıdaki (b) fıkrasında 
yazılı olanlar hariç) istihsalin yapıldığı yer, nakliyat vergisinde taşıyanın  
iş yeri veya merkezinin bulunduğu mahal, PTT hizmetleri vergisinde PTT Genel  
Müdürlüğünün bulunduğu yer, banka ve sigorta hizmetleri vergisinde muamelelerin 
yapıldığı yer vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedir.           
                                        
  (Bent b ve c mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)                
  d) Takvim yılı sonunda hesabı cari muamelelerini beyanname verme müddeti  
içinde kapatamıyan bankalar bu muamelelerini takvim yılı sonundan itibaren en  
geç üç ay içinde ayrı bir beyanname ile bildirebilirler.            
  e) Her hangi bir vergi döneminde, vergiye tabi muameleleri bulunmıyan mü-  
kellefler de, keyfiyeti aynı müddetler içinde, vergi beyannamesi ile bildirmeye 
mecburdurlar.                                  
                                        
  f) (Mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)                    
  g) (Mülga: 21/1/1982 - 2589/5 md.)                     
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
        Dahilde Alınan Gider Vergilerinin Ödenmesi            
                                        
  Ödeme süresi:                                

  Madde 48 - Mükellefler, beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen ver- 
gileri, beyanname verme süresi içinde ödemeye mecburdurlar.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 49 - (Mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)                
                                        
  İşin devri:                                 

  Madde 50 - İşin devri, devreden için işin terkini, devralan için işe başla- 
mayı ifade eder.                                
                                        
  (Diğer hükümleri mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)              
                                        

  Madde 51 - (Mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)                
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
                                        

  Madde 52 - 55 (MÜlga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)               
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
                                        

  Madde 56 - 59 (Mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)               
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
                                        

  Madde 60 - 63 (Mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)               
                                        

  Madde 64 - (Mülga: 4/1/1961 - 213/415 md.)                 
                                        

  Madde 65 - 67 (Mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)               
                                        
  Muvakkat ve son hükümler:                          

  Muvakkat Madde 1 - (Mülga: 4/1/1961 - 210/16 md.)              
                                        

  Muvakkat Madde 2 - (Mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)            
                                        
  Yürürlük tarihi:                              

  Madde 68 - Aşağıdaki hususlar müstesna olmak üzere bu kanun 1/3/1957 tari- 
hinde mer'iyete girer.                             
  I - Pirinç imalatı bu Kanunun neşri tarihinden itibaren muamele vergisinden 
müstesnadır.                                  
  II - Bu Kanunun 33 üncü maddesi ile banka ve sigorta muameleleri için ka-  
bul edilen nispetler, bu kanunun neşredildiği ayı takiben aybaşından itibaren  
banka, banker ve sigorta şirketlerinin 3843 sayılı kanuna göre ödedikleri mua- 
mele vergisi nispetleri yerine kaim olmak üzere aynen tatbik olunur.      
  III - Bu Kanuna bağlı III işaretli cetvelin 1 inci pozisyonunda yazılı mad- 
delere ait vergi haddi kahveden alınan istihlak vergisine mütaallik 4950 sayılı 
kanun hükümlerine göre bu kanunun neşri tarihinden itibaren uygulanır.     
  Bu tarihte henüz gümrükten çekilmemiş kahveler için de bu hüküm tatbik olu- 
nur.                                      
                                        
  İcra salahiyeti:                              

  Madde 69 - Bu Kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    3062 - 1                 
     6802 Sayılı Kanunun 33 üncü Maddesindeki Oran ve Miktarlarda     
                KARARNAMELER İLE YAPILAN            
                 DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ             
                                        
    Değişiklik Yapan                            
     Kararnamenin        Yayımlandığı Resmi Gazete'nin        
  Tarihi     Numarası     Tarihi     Numarası          
-------------- --------------- ----------------- -------------------      
  16/12/1983    83/7504    19/12/1983     18256           
   8/4/1986    86/10563    19/4/1986     19083           
  30/12/1987    87/12471   31/12/1987     19681           
  6/12/1988    88/13608   28/12/1988     20033           
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    3062-2                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        6802 SAYILI KANUNDA EK VE DEGİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
       YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
        Yürürlükten Kaldırılan      ------------------------------ 
       Kanun veya Kanun Hükümleri      Tarihi   Sayısı  Maddesi 
------------------------------------------------ ---------- --------- --------- 
23/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 4 üncü                  
maddesinin (f) fıkrası II numaralı tablosunun 8                 
inci pozisyonu ile geçici 1 inci maddesi      4/1/1961   210   16  
                                        
4 üncü maddenin (h) işaretli fıkrası       25/6/1964   482   16  
                                        
4 üncü maddenin (k) fıkrası            15/7/1965   664    7  
                                        
28/2/1957 tarih ve 6933 sayılı Kanun       15/7/1965   664    8  
24/12/1958 tarih ve 7179 sayılı Kanun       15/7/1965   664    8  
                                        
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 üncü                  
maddesinin (1) fıkrasının III numaralı bendin-                 
den sonra gelen parantez içi hüküm ile (j)                   
fıkrasının sonundaki parantez içi hükmü, (m)                  
fıkrası, 5 nci maddesinin (c) fıkrası, 65 nci                  
maddesi hükmü ile III sayılı tablonun 5 nci                   
pozisyonunun (D) fıkrası, 8/6/1942 gün ve 4250                 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı                  
Kanununun 14 ncü maddesinin tarh, tahakkuk ve                  
tahsile ilişkin hükümleri             17/4/1981   2447   27  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       6802 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
----------- -------------------------------------------------- ---------------- 
   210              -               9/1/1961   
   186              -               20/2/1963   
   187              -               28/2/1963   
   482              -               6/7/1964   
   664              -               28/7/1965   
   756              -               6/4/1966   
   851              -               10/4/1967   
   903  4 ve 5 inci maddeler                  1/3/1968   
      Diğer Maddeler                     24/7/1967   
  1137              -               31/3/1969   
  1267              -               11/6/1970   
  1318              -               10/8/1970   
  1544              -               10/12/1971  
                                 tarihinden  
                                 geçerli ol-  
                                 mak üzere  
                                 2/3/1972   
  2351              -               11/12/1980  
  2380              -                1/3/1981  
  2447              -                1/5/1981  
  2471              -               11/12/1980  
                                 tarihinden  
                                 geçerli ol-  
                                 mak üzere   
                                 6/6/1981   
  2586  1 ve 2 nci maddeler                   1/2/1982  
      3 ve 4 üncü maddeler                   1/5/1981  
                                 tarihinden  
                                 geçerli ol-  
                                 mak üzere   
                                 26/1/1982   
      5 inci maddesi                     11/12/1980  
                                 tarihinden  
                                 geçerli ol-  
                                 mak üzere   
                                 26/1/1982   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler    giriş tarihi  
----------- --------------------------------------------------- -------------- 
   3065  Bakanlar Kurulu ile Maliye ve Güm-                 
       rük Bakanlığına yetki veren hükümleri        2/11/1984   
       Diğer hükümleri                    1/1/1985   
   3239  Birinci bölümünün araziye ait, asgari ölçüde birim         
       değer tesbiti için yeniden kurulan Takdir Komis-          
       yonları ve arazi ile ilgili diğer hükümleri ve           
       yoklamadan maksat ve yoklama memurlarına ilişkin          
       hükümleri,                     11/12/1985   
       Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tesbiti           
       için yeniden kurulan Takdir Komisyonları ile ilgili        
       hükümleri                       1/3/1986   
       Beşinci bölümünün, 96, maddesiyle 492 sayılı ka-          
       nunun 8 sayılı tarifesine eklenen telsiz harçları-         
       na ait hükümleri (Yıllık Harçlara ait hükümleri          
       hariç)                        7/10/1983   
                                tarihinden   
                                geçerli ol-   
                                mak üzere    
                                11/12/1985   
       107,115,119,126,132,133,134,135 ve geçici 2,3 ve          
       4. maddeleri                    11/12/1985   
       Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakanlı-           
       ğına yetki veren hükümleri                     
                                tarihinden   
                                geçerli ol-   
                                mak üzere    
                                11/12/1985   
       Diğer hükümleri                   1/1/1986   
                                        
4008     a) 2,4,9,10,11,13,14,15,16,20,21,22,24 ve             
        25 inci maddesi ile Gelir Vergisi Ka-              
        nununun 41 inci maddesine eklenen 7               
        numaralı bent ve 27 nci maddesi ile               
        Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci               
        maddesine eklenen 12 numaralı bent               
        1.1.1995 tarihinde,                       
       b) 8 inci maddesi,25 inci maddesi ile               
        Gelir Vergisi Kanununun 41 inci                 
        maddesine eklenen 8 numaralı bent                
        ve 27 nci maddesi ile Kurumlar Ver-               
        gisi Kanununun 15 inci maddesine                
        eklenen 13 numaralı bent 1.1.1996                
        tarihinde,                           
       c) 35 inci maddesi yayımını izleyen                
        aybaşında,                           
       d) Diğer hükümleri                   6/7/1994