Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
          TEKKE VE ZAVİYELERLE TÜRBELERİN SEDDİNE VE          
          TÜRBEDARLIKLAR İLE BİR TAKIM UNVANLARIN           
            MEN VE İLGASINA DAİR KANUN (1)             
                                        
  Kanun Numarası    : 677                         
  Kabul Tarihi     : 30/11/1925                     
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 13/12/1925 Sayı: 243            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 7  Sayfa: 113           
                                        

  Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf suretiyle gerek mülk  
olarak şeyhının tahtı tasarrufunda gerek suveri aharla tesis edilmiş bulunan  
bilümum tekkeler ve zaviyeler sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük ve   
tasarrufları baki kalmak üzere kamilen seddedilmiştir. Bunlardan usulü mevzuası
dairesinde filhal cami veya mescit olarak istimal edilenler ipka edilir.    
  Alelümum tarikatlerle şehlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çele- 
bilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük 
ve gayıptan haber vermek ve murada kavuşturmak maksadiyle nüshacılık gibi unvan 
ve sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası
memnudur. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde salatine ait veya bir tarika veyahut  
cerri menfaate müstenit olanlarla bilümum sair türbeler mesdut ve türbedarlıklar
mülgadır. Seddedilmiş olan tekke veya zaviyeleri veya türbeleri açanlar veyahut 
bunları yeniden ihdas edenler veya ayını tarikat icrasına mahsus olarak velev  
muvakkaten olsa bile yer verenler ve yukarıdaki unvanları taşıyanlar veya bunla-
ra mahsus hidematı ifa veya kıyafet iktisa eyleyen kimseler üç aydan eksik olma-
mak üzere hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere cezayı nakdiile cezalandırı-
lır.                                      
                                        
  (Ek: 10/6/1949 - 5438/1 md.) Şeyhlik, Babalık ve Halifelik gibi mensupları 
arasında baş mevkiinde bulunanlar altı aydan az olmamak üzere hapis ve 500 lira-
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasından başka bir yıldan aşağı olmamak üze-
re sürgün cezası ile cezalandırılırlar (1).                   
                                        
  (Ek: 1/3/1950 - 5566/1 md.; Değişik: 7/2/1990 - 3612/5 md.) Türbelerden Türk
Büyüklerine ait olanlarla büyük sanat değeri bulunanlar Kültür Bakanlığınca umu-
ma açılabilir. Bunlara bakım için gerekli memur ve hizmetliler tayin edilir.  
                                        

  Madde 2 - İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.             
                                        

  Madde 3 - İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.      
------------------------                            
  (1) 13/7/1965 tarih ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun geçici 
     2 inci maddesiyle sürgün cezası kaldırılmıştır.            
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek-6)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       677 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
                                        
Kanun                         Yürürlüğe        
 No.    Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler  giriş tarihi       
------   -----------------------------------------  -----------       
 5438            ----            16/6/1949        
 5566            ----            4/3/1950