Endeksler
                                        
            ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERiNİN          
            AŞILATTIRILMASI HAKKINDAKİ 3573 SAYILI          
              KANUNUN SAKIZ VE NEVİLERİYLE            
            HARNUPLUKLARA DA TEŞMİLİNE DAİR KANUN          
                                        
  Kanun Numarası     : 6777                       
  Kabul Tarihi      : 9/7/1956                     
  Yayımlandığı R. Gazete: : Tarih : 14/7/1956 Sayı: 9358           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1876          
                                        

  Madde 1 - Antep fıstığı ve harnupluk tesisi için sakız (Pistacia) nevileri 
olan menengiç (Pistacia Terebinthus L.), buttun (Pistacia Khinjuk), yabani sa- 
kız ("Mezdeki sakızı (Pistacia Lentiscus L.),adi sakız (Pistacia mutica,Fisch), 
Filistin, sakızı (Pistacia Palestina, Boiss") ağaçlarını aşılamak suretiyle is- 
tifade etmek istiyenler hakkında zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılat- 
tırılmasına dair olan 3573 sayılı kanun ile mezkür kanunun 14 üncü maddesini  
değiştiren 3669 sayılı kanun ve bu kanunlara göre çıkarılan nizamnameler aynen 
tatbik olunur.                                 
                                        

  Madde 2 - Bu tatbikat sakız ve nevilerinin ve yabani harnuplukların ayrı  
bulundukları yerlerde ayrı ayrı yapılabileceği gibi, zeytin, sakız ve nevile-  
riyle yabani harnuplukların karışık olarak bulundukları yerlerde dahi bir arada 
tesis olunabilir.                                
                                        

  Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.             
                                        

  Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini Adliye, Dahiliye, İktisat ve Ticaret ve  
Ziraat Vekilleri yerine getirir.