Endeksler
                                        
          DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN          
          İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE YAPILMASI VE 6452           
          SAYILI KANUNLA 6212 SAYILI KANUNUN 2 NCİ          
              MADDESİNİN KALDIRILMASI               
                 HAKKINDA KANUN                 
                                        
  Kanun Numarası    : 6772                         
  Kabul Tarihi     : 4/7/1956                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 11/7/1956 Sayı: 9355            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1849           
                                        

  Madde 1 - Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli  
müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurum- 
larla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküler, 3460 ve 3659 sayılı kanunların  
şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, or- 
taklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya 
girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki 
tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her 
yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. (1)      
                                        

  Madde 2 - Birinci maddede sözü geçen işçilerden maden işletmelerinin munha- 
sıran yeraltı işlerinde çalışanlarına bu işlerde çalıştıkları müddetle mütena- 
sip olarak her yıl için ayrıca birer aylık istihkakları tutarında bir ilave te- 
diye daha yapılır.                               
                                        

  Madde 3 - Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler 
gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları 
tutarını geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle aynı nispette bir ilave 
tediye daha yapılabilir.                            
                                        

  Madde 4 - Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı İcra Vekilleri Heye- 
tince tesbit olunur.                              
  Aylık istihkakların hesabında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya   
primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete mun- 
zam tediyeler nazarı itibara alınmaz. Bu tediyelerden çeşitli işçi sigortaları- 
nın icabettirdiği primler kesilmez ve bu paralar borç için haczedilemez.    
  Mezkür ilave tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup ol- 
madığına bakılmaksızın işçinin ilave tediyenin taallük ettiği yıl içinde o yer- 
de veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan  
hizmetlerinin yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir. İşçinin bu tedi- 
yelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin de- 
vamı müddetine rastlıyan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta ta- 
tili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. Münavebeli işçile- 
rin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi sayılır.    
-----------------------                             
(1) Bu maddenin uygulanmasında 1 inci Ek maddeye bakınız.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Birinci maddede sözü geçen iş yerlerinde tatbik edilmekte olan  
muhtelif ücret sistemleri ve ücrete müessir sair unsurları, kanuni bir mecburi- 
yete müstenit olmıyan sosyal yardımları, bu iş yerlerinin iş ve istihsal nevi- 
leri veya kolları, kurulmuş oldukları mahallerin hususiyetleri, kuruluş ve iş- 
leyiş tarzları da nazarı itibara alınmak suretiyle muayyen ve yeknesak esaslara 
bağlanır.                                    
  Madenlerde yeraltında çalışan işçilerin asgari ücretleri yerüstü işçileri- 
nin asgari ücretlerinden o iş yerinin bağlı olduğu teşekkül tarafından tayin ve 
teşekkülün bağIı olduğu Vekaletçe tasdik edilecek bir nispette fazla olarak   
tespit edilir.                                 
                                        

  Madde 6 - 6452 sayılı kanunla 6212 sayılı kanunun ikinci maddesi kaldırıl- 
mıştır.                                     
                                        

  Ek Madde 1 - (Ek: 17/4/1981 - 2448/1 md.)                  
  Bu Kanun uyarınca işçilere yapılan ilave tediyelerden ayrı olarak, her yıl 
için her biri bir aylık istihkakları tutarını (hafta ve genel tatil ücretleri  
dahil) geçmemek şartıyla toplu iş sözleşmeleri ile en çok iki ikramiye daha ve- 
rilebilir.                                   
                                        

  Ek Madde 2 - (17/4/1981 - 2448 sayılı Kanunun 2. maddesi hükmü olup, ek   
maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)              
  6772 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan işyerlerinde çalışan işçilere toplu 
iş sözleşmeleri ile en çok dört, münhasıran yer altında çalışan işçilere en  
çok beş ikramiye ödenebilir.                          
                                        

  Geçici Madde 1 - (6772 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  6212 sayılı kanunun ikinci maddesi ve 6452 sayılı kanun hükümleri gereğince 
1954 ve 1955 yıllarına ait temettü ikramiyesi ile ilave tediyeye hak kazanıp da 
haklarını, bu kanunun mer'iyete girdiği tarihe kadar almamış olanlara mezkür  
hakları ayrıca ödenir.                             
  1956 yılına ait ilave tediyelerini veya avans olarak temettü ikramiyelerini 
almış olanlara mezkür yıl için bu kanunun birinci maddesine göre ayrıca bir te- 
diye yapılmaz.                                 
                                        

  Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.           
                                        

  Madde 8 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       6772 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
     Yürürlükten Kaldırılan         ------------------------------ 
    Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi   Sayısı  Maddesi 
------------------------------------------------ ---------- --------- --------- 
Diğer kanunların 17/4/1981 tarih ve 2448 sayılı                 
Kanuna aykırı hükümleri             17/4/1981   2448   3   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        6772 SAYILI KANUNA EK VE DEGİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
------------ ------------------------------------------------ ---------------- 
   2448             -               19/4/1981