Endeksler
                                        
           TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK         
                ŞEKLİ HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası    : 6763                         
  Kabul Tarihi     : 29/6/1956                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 9/7/1956 Sayı: 9353             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt:37 Sayfa: 1831           
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara      
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                 *                       
                * *                       
              BİRİNCİ FASIL                    
             İntikal hükümleri                   
  A) Umumi hükümler                             
  I - Kanunun makabline şamil olması                     
  1. Esas                                  
  a) Hadise ve muameleler                          

  Madde 1 - Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça:               
  1. Türk Ticaret Kanununun mer'iyetinden önceki hadiselerin hukuki netice- 
leri bu hadiselerin, vukuları zamanında mer'i olan kaidelere;          
  2. Yeni kanunun mer'iyet tarihinden önce yapılmış olan muamelelerin hüküm  
ifade edip etmemeleri ve hukuki neticeleri bu tarihten sonra dahi vukuları za- 
manında mer'i olan kaidelere;                          
  3. Mer'iyet tarihinden sonra vukubulmuş hadise ve muameleler ise yeni kai- 
delere tabidir.                                 
                                        
  b) Müruruzaman                               

  Madde 2 - Türk Ticaret Kanununun mer'iyetinden önce işlemeye başlamış bu-  
lunan müruruzaman müddetleriyle hak düşüren müddetler eski kanun hükmüne tabi  
kalırlar. Şu kadarki; mezkür müddetlerin geri kalan kısmı, yeni kanunun tayin  
ettiği müddetten uzun ise, mer'iyetinden itibaren yeni kanunun tayin ettiği   
müddetin geçmesiyle müruruzaman tamamlanmış veya hak düşmüş olur.        
  Eski kanunun 1444 ila 1446 ncı maddeleri hükmüne alacağın doğduğu senenin  
geçmesiyle işlemeye başlıyacak olan müruruzaman müddetleri, yeni kanunun mer'i- 
yete girdiği tarihte işlemeye başlar.                      
  Müruruzamanın hükümleri, mukavele ile değiştirilemiyeceği ve diğer bütün  
cihetleri mer'iyetinden itibaren yeni kanuna tabidir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. İstisnalar                               
  a) Muhtevası kanun tarafından tanzim edilen münasebetler          

  Madde 3 - Muhtevası tarafların iradeleri nazara alınmaksızın kanun tarafın- 
dan tanzim edilen hukuki münasebetler, yeni kanunun mer'iyetinden önce vücut  
bulmuş olsalar bile mer'iyetiyle beraber yeni kanuna tabi olurlar.       
                                        
  b) Müktesep hakkın bulunmaması                       

  Madde 4 - Bir müktesep hak meydana getirmemiş olan hadiseler, mer'iyetinden 
itibaren yeni kanuna tabi olunur.                        
                                        
  II - Atıflar                                

  Madde 5 - Bu kanunun ve Türk Ticaret Kanununun mer'iyete girmesiyle kaldı- 
rılmış veyahut değiştirilmiş bulunan maddelere diğer mevzuat tarafından yapılan 
atıflar o maddelere tekabül eden yeni hükümlere yapılmış sayılır.        
                                        
  III - Ticari davalar                            

 

 
  Madde 6 - Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü, 
eski kanun zamanında meydana gelmiş olan hadiselere ait ve kanunun mer'iyete  
girdiği tarihten sonra açılacak olan davalara dahi tatbik olunur. Yeni kanunun 
mer'iyete girmesinden önce açılmış bulunan davalarda mahkemeler bunun mer'iye- 
tinden sonra dördüncü madde hükmüne dayanarak vazifesizlik kararı veremezler.  
  Yeni kanunun dördüncü maddesinin ikinci fıkrasının hükmü, ancak kanunun   
mer'iyete girmesinden sonra yapılacak muamele ve işler hakkında tetbik olunur. 
  Yeni kanunun beşinci maddesi hükümleri, mer'iyete girdiği tarihte açılmış  
bulunan bütün davalara da tatbik olunur. Şu kadar ki; bu maddedeki iptidai iti- 
razın mer'iyete girmesinden itibaren on gün içinde ileri sürülmüş olması şart- 
tır.                                      
                                        
  IV - Ticari rehnin paraya çevrilmesi                    

  Madde 7 - Ticari rehnin paraya çevrilmesi hakkında eski kanunun mer'iyeti  
zamanında ileri sürülmüş olan taleplere eski kanun hükümleri tatbik olunur.   
                                        
  B) Hususi hükümler                             
  I - Hükmi şahsiyet                             

  Madde 8 - Türk Ticaret Kanununa tabi olan hükmi şahısların medeni haklardan 
istifade ehliyetlerinin şümul ve derecesi, mer'iyete girmesinden sonra yeni ka- 
nuna göre tesbit olunur.                            
                                        
  II - Faiz                                  

  Madde 9 - Yeni kanunun faize ait 9 uncu maddesi, borcun doğduğu zamana ba- 
kılmaksızın vade bitimi veya ihtar günü yeni kanunun mer'iyetinden sonra olan  
borçlara tatbik olunur; şu kadar ki, verilen avans veya yapılan masraflar için 
kanuni faiz istenirse veyahut mukavelede faiz miktarı gösterilmiyerek kanuni  
faizin verilmesi kararlaştırılmış olursa avansın verildiği veya masrafın yapıl- 
dığı zamanda mer'i olan kanuni faize ait hükümler tatbik olunur.        
  Eski kanun zamanında işlemiye başlamış olan temerrüt faizleri mer'iyetinden 
itibaren yeni kanun hükümlerine tabi olur.                   
                                        
  III - Ticari satış                             

  Madde 10 - Yeni kanunun temerrüt halinde bulunan alıcıya karşı caiz olan  
tedbirlere ait 25 inci maddesinin ikinci bendi, mer'iyete girmesinden sonra   
mahkemelerce verilecek satış izinleri hakkında tatbik olunur.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  IV - Hapis hakkı veya kanuni rehin