Endeksler
                                        
             TÜRK TİCARET KANUNU (1)(2)              
                                        
  Kanun Numarası    : 6762                        
  Kabul Tarihi     : 29/6/1956                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih:9/7/1956 Sayı: 9353              
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1587          
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara    
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
              B A Ş L A N G I Ç                  
                                        
  A) Kanunun tatbik sahası:                          
  I - Ticari hükümler:                            

  Madde 1 - Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir cüzüdür. 
Bu kanundaki hükümlerle, bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde   
işletilen her hangi bir müesseseyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlere dair  
diğer kanunlarda yazılı hususi hükümler, ticari hükümlerdir.          
  Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve 
adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.             
  II - Ticari örf ve adet:                          

  Madde 2 - Kanunda aksine bir hüküm yoksa teamül, ticari örf ve adet olarak 
kabul edildiği tesbit edilmedikçe hükme esas olamaz. Şu kadar ki; irade beyanla-
rının tefsirinde teamüllerin dahi nazara alınması esası mahfuzdur.       
  Bir bölgeye veya bir ticaret şubesine mahsus olan ticari örf ve adetler umu-
mi olanlara tercih olunur. İlgililer aynı bölgede bulunmadıkları takdirde, kanun
veya mukavelede aksine hüküm olmadıkça, ifa yerindeki ticari örf ve adet tatbik 
olunur.                                     
  Tacir sıfatını haiz olmıyanlar hakkında ticari örf ve adet, ancak onlar ta- 
rafından bilindiği veya bilinmesi gerektiği takdirde tatbik olunur.       
  III - Ticari işler:                             

  Madde 3 - Bu kanunda tanzim olunan hususlarla bir ticarethane veya fabrika 
yahut ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, 
fiil ve işler ticari işlerdendir.                        
---------------------                              
(1) 13/7/1967 tarihli ve 903 sayılı Kanunun 3. maddesi ile, bu Kanundaki Türk  
  Kanunu Medenisinin 73 ve takip eden maddelerinde yer alan müesseseyi ifade 
  etmek üzere kullanılan (tesis) kelimesi yerine (vakıf) kelimesi ikame edil- 
  miştir.                                   
(2) Bu Kanunla sigorta hizmetleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-
  na ve Sanayi ve Ticaret Bakanına verilmiş olan her türlü görev, yetki, so- 
  rumluluk, hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan doğruya Başbakana,  
  Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve Hazi- 
  ne Müsteşarına intikal edeceği 9.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanunun 8 inci
  maddesi ile hükme bağlanmıştır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  IV - Ticari davalar ve delilleri:                      
  1. Umumi olarak:                              

  Madde 4 - 21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince her iki taraf için ti- 
cari sayılan hususlardan doğan hukuk davaları ile tarafların tacir olup olmadık-
larına bakılmaksızın:                              
  1. Bu kanunda;                               
  2. Medeni Kanunun, rehin mukabilinde ikraz ile meşgul olanlar hakkındaki 876
ila 883 üncü maddelerinde;                           
  3. Borçlar Kanununun, bir işletmenin satılması veya diğeriyle birleştirilme-
si hakkındaki 179 ve 180, rekabet memnuiyetine dair 348 ve 352, neşir mukavelesi
hakkındaki 372 ila 385, itibar mektubu ve itibar emri hakkındaki 399 ila 403,  
komüsyona dair 416 ila 429, ticari mümessiller ve diğer ticari vekiller hakkın- 
daki 449 ila 456, havale hakkındaki 457 ila 462, vedia hakkındaki 463 ila    
482 nci maddelerinde;                              
  4. Alameti farika, ihtira beratı ve telif hakkına mütaallik mevzuatta;   
  5. Bu kanunun 135 inci maddesinde yazılı ticarete mahsus yerler hakkındaki 
hususi hükümlerde;                               
  6. Bankalar ve ödünç para verme işleri kanunlarında; tanzim olunan hususlar-
dan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır. Şu kadar ki; her hangi bir ticari 
işletmeyi ilgilendirmiyen havale, vedia ve telif hakkından doğan davalar bundan 
müstesnadır.                                  
  Ticari davalarda dahi deliller ve bunların ikamesi Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Kanunu hükümlerine tabidir.                           
                                        
  2. Ticaret mahkemelerinin iş sahası:                    

  Madde 5 - Aksine hüküm olmadıkça, dava olunan şeyin değerine göre asliye hu-
kuk veya sulh hukuk mahkemesi ticari davalara dahi bakmakla vazifelidir.    
  Şu kadar ki; bir yerde ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin  
vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4 üncü maddesi hükmünce ticari sayılan da-
valarla hususi hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere ti-
caret mahkemesinde bakılır.                           
  İkinci fıkrada yazılı hallerde, munhasıran iki tarafın arzularına tabi olmı-
yan işler hariç olmak üzere, bir davanın ticari veya hukuki mahiyeti itibariyle 
mahkemenin iş sahasına girip girmediği yalnız iptidai itiraz şeklinde taraflarca
dermeyan olunabilir. İtiraz varit görüldüğü takdirde dosya ilgili mahkemeye gön-
derilir; bu mahkeme davaya bakmaya mecburdur; ancak, davanın mahiyetine göre  
tatbikı gerekli usul ve kanun hükümlerini tatbik eder. Ticari bir davanın hukuk 
mahkemesi, ticari olmıyan bir davanın ticaret mahkemesi tarafından görülmesi  
hükmün bozulması için yalnız başına kafi bir sebep teşkil etmez.        
  Vazifesizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddi halinde yapılacak muamelelere
ve bunların tabi oldukları müddetlere dair usul hükümleri, iş sahasına ait ipti-
dai itirazın kabulü halinde de tatbik olunur.                  
                                        
  B) Çeşitli hükümler:                            
  I - Müruruzaman:                              

 

 
  Madde 6 - Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticari hükümler koyan kanunlarla  
tayn olunan müruruzaman müddetleri mukavele ile değiştirilemez.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  II - Teselsül karinesi:                           

  Madde 7 - İki veya daha fazla kimse,içlerinden yalnız biri veya hepsi için 
ticari mahiyeti haiz bir iş dolayısiyle diğer bir kimseye karşı müştereken borç 
altına girerlerse mukavelede aksi kararlaştılmış olmadıkça müteselsilen mesul  
sayılırlar.                                   
  Ticari borçlara kefalet halinde,gerek asıl borçlu ile kefil ve gerek kefil- 
ler arasındaki münasebetlerde dahi hüküm böyledir.               
  III - Ticari işlerde faiz:                         
  1. Mukavele serbestisi:                           

  Madde 8 - Ticari işlerde faiz miktarı serbestçe tayin olunabilir.      
  Üç aydan aşağı olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar fa-
iz yürütülmesi şartı,yalnız cari hesaplarla borçlu bakımından ticari iş mahiye- 
tini haiz olan karz akitlerinde muteberdir.                   
  Ödünç para verme işleri,bankalar,tasarruf sandıkları ve tarım kredi koopera-
tifleri hakkındaki hususi hükümler mahfuzdur.                  
  2. Kanuni faiz miktarı ve ticari temerrüt faizi:(1)             

  Madde 9 - Ticari işlerde faiz miktarı hakkında Borçlar Kanununun 72 nci mad-
desi caridir.Şu kadar ki;faizin işlemeye başladığı tarihte ödeme yerinde benzer 
muameleler için daha yüksek bir faiz ödenmekte ise bu faiz miktarı esas tutulur.
8 inci madde hükmü mahfuzdur.                          
  Ticari işlerde temerrüt faizi yıllık yüzde ondur.              
  3. Faizin başlangıcı:                            

  Madde 10 - Aksine mukavele yoksa,ticari bir borcun faizi,vadenin bitiminden 
ve belli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren işlemiye başlar.        
                                        
               BİRİNCİ KİTAP                   
               Ticari İşletme                  
                                        
               BİRİNCİ FASIL                   
                 Tacir                     
                                        
  A) Ticari işletme:                             
  I - Umumi olarak: