Endeksler
                                        
          VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ VAZİFE VE              
             TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN                
                                        
  Kanun Numarası        :6760                     
  Kabul Tarihi         :27/6/1956                  
  Yayımlandığı R. Gazete    :Tarih:30/6/1956 Sayı: 9346          
  Yayımlandığı Düstur      :Tertip:3 Cilt:37 Sayfa:1567         
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara      
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                *                        
                * *                       
                                        

  Madde 1 - 12 - (Mülga: 18/6/1984 - KHK 227/33 md.)             

  Madde 13 - Umum Müdürlük teşkilatında çalışan bilümum maaşlı avukatlarla  
maktu ücretli daimi avukatlar tarafından takip olunup da lehte neticelenen   
dava ve icra işlerinden dolayı hüküm ve takdir olunacak vekalet ücreti, tahsil 
edildiğinde emanet hesabına alınarak % 70 i işi takip ve intaç eden avukatlara, 
% 30 u hukuk müşaviri muavinine ve merkez avukatları ile hukuk müşavirliği men- 
suplarına verilir.                               
  İstanbul'da görülen bu işlere ait vekalet ücretlerinin % 30 undan dava ve  
icra işlerini fiilen takip eden avukatlar hariç olmak üzere Muhakemat Müdürü  
ve muavini ile diğer müşavir avukatlar ve Başmüdürlük Muhakemat servisi mensup- 
ları da istifade ederler.                           
  Hariçten avukatlara tevdi edilecek dava ve icra takiplerinde işin mahiyeti- 
ne göre verilecek ücret miktarı ve tediye şekli ve emanet hesabına alınacak   
ücretlerin ne suretle tevzi edileceği bir talimatname ile tesbit olunur.    
                                        

  Madde 14 - Bir mukavele mevcut olsun olmasın, umum müdürlük ile diğer Dev- 
let daireleri,müessese ve teşekküller veya hakiki ve hükmi şahıslar arasında  
çıkan ve henüz kaza mercilerine, hakeme ve icraya intikal etmemiş bulunan   
hukiki ihtilafların sulh yoliyle hallinde, anlaşma veya mukavelelerin değişti- 
rilmesinde veya bozulmasında, maddi veya hukuki sebeplerle takibinde veya yük- 
sek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava 
ve icra takiplerinden vazgeçilmesinde veya bunların sulh yoliyle hallinde men- 
faat görüldüğü takdirde (1.000) liraya kadar (1.000 lira dahil) bir hakkın ta- 
nınmasını veya menfaatin terkini tazammun eden anlaşmalar veya mukavele tadil- 
leri yapmaya Umum Müdürlük salahiyetlidir. (10.000) liraya kadar (10.000 lira  
dahil) bir hakkın tanınmasını veya menfaatin terkini tazammun eden anlaşmalar  
veya mukavele tadilleri Başvekilin muvafakatiyle ve bu miktarı aşan anlaşmalar 
ve mukavele tadilleri de Devlet Şürasının muvafık mütalaasına istinaden Umum  
Müdürlükçe yapılır.                               
  Miktar ve kıymeti (1.000) liraya kadar (1.000 lira dahil) davalarla değeri 
belli olmıyan ve sulh mahkemelerinde görülen davalarda, karşı tarafa yemin   
vermeye                                     
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ve idareye teklif edilen yemini kabul veya karşı tarafa reddetmeye davanın   
yürümekte bulunduğu mahallin en büyük vakıflar memuru salahiyetlidir. Bu mikta- 
rı geçen davalarda yemin teklif veya kabul veya reddedilmesi Umum Müdürlüğün  
iznine bağlıdır. (1)                              
                                        

  Madde 15 - (Mülga: 18/6/1984 - KHK 227/33 md.)               
                                        

  Madde 16 - Merkez ve vilayetlerde bulunan vakfa ait mesken vasfını haiz   
gayrimenkullerden bir kısmı Başvekaletin tensibiyle idare memurlarının ikamet- 
lerine tahsis edilebilir.                            
  4626 sayılı kanunun 5 inci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkraları ile 6126 sayılı 
kanun hükümleri bu gayrimenkuller hakkında da tatbik olunur.          
  Bu tahsislerin kimlere ve ne suretle yapılacağı bir talimatname ile tayin  
edilir.                                     
                                        

  Madde 17 - (Mülga: 18/6/1984 - KHK 227/33 md.)               

  Ek Madde 1 - (Ek: 21/5/1970 - 1262/3 md.; Mülga: 18/6/1984 - KHK      
227/33 md.)                                   

  Ek Madde 2 - (Ek: 21/5/1970-1262/3 md.; Değişik: 23/5/1990-3651/1 md.)   
  2762 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre vakıf akar ve toprakların (mah-  
lul ve metruk yerler dahil) satışından elde edilecek paralar, aynı Kanunun   
3668 sayılı Kanunla değişik 32 nci maddesinde bahsolunan taviz bedelleri,    
Genel Müdürlüğün en son yıla ait kesinhesabı sonucu hasıl olan gelir fazlasın- 
dan ve vakıf işletme, şirket ve iştiraklerinden sağlanan kar ile temettü mikta- 
rından Vakıflar Meclisince kararlaştırılacak miktardaki para, özel bir fon he- 
sabında toplanır.                                
  Mülhak vakıfların akar ve toprak (mahlul ve metruk yerler dahil) satış   
bedellerinin bu fona katılmasında mütevellisinin muvafakatı aranır.       
  Bu fondan ilgili mülhak veya mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan esas 
ve gayelere aykırı olmamak şartıyla Genel Müdürlük Vakıflar Meclisinin kararı, 
Devlet Planlama Teşkilatının görüşü ve Başbakanın onayı ile ticari, sınai,   
zirai, turizm, sağlık, eğitim ve diğer alanlarda işletmeler ve şirketler kura- 
bilir veya kurulmuş veya kurulacak iştiraklere katılabilir.           
  Bu fonla ilgili harcamalar ve yapılan işlemler; 1050 sayılı Muhasebei Umu- 
miye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 180 sayılı Bayındırlık ve İs-  
kan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ek 
ve değişiklikleri hükümlerine tabi değildir.                  
                                        

  Ek Madde 3 - 5 - (Ek: 21/5/1970 - 1262/3 md.; Mülga:18/6/1984 - KHK     
227/33 md.)                                   
                                        

  Ek Madde 6 - (Ek: 21/5/1970 - 1262/3 md.)                  
  Vakıflar Genel Mudürlüğüne yapılan her türlü bağışlar, bağış yapanın    
göstereceği şartlara uygun surette kullanılır veya sarf olunur. Taşınmaz    
mallar özel bir deftere kaydedilir. Paralar ile diğer menkul kıymetler ve    
taşınmaz malların ge-                              
----------------------------                          
(1) Bu maddedeki parasal sınırlar 31/10/1978 tarihli ve 17 sayılı KHK nin    
  1 inci maddesinin (i) bendi gereğince günün şartlarına uygun olarak     
  yılları bütçe kanunlarında belli edilir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
lirleri ayrı bir fon hesabında toplanır. Bu fon ile ilgili harcamalar ve işlem- 
ler, ek ikinci maddenin son fıkrası hükmüne tabidir.              
                                        

  Ek Madde 7 - (Ek: 21/5/1970-1262/3 md.; Mülga: 18/6/1984-KHK 227/33 md.)  
                                        

  Ek Madde 8 - (Ek: 21/5/1970-1262 sayılı ek kanunun 4 üncü maddesi hükmü   
olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)             
  Değişik 9 ve 11 inci maddeler ile ek 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen hu- 
susların ne suretle uygulanacağı bir yönetmelikle düzenlenir.          
                                        

  Madde 18 - Bu kanun 25 Eylül 1956 tarihinden itibaren mer'idir.       
                                        

  Madde 19 - Bu kanun hükümlerini icraya Başvekil memurdur.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      6760 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
    Yürürlükten Kaldırılan          ------------------------------
   Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi   Sayısı   Maddesi
----------------------------------------------- --------   ------   -------
27/6/1956 tarih ve 6760 sayılı kanunun 13, 14                  
ve 16. maddeleri ile Ek-2 ve Ek-6. maddeleri                  
hariç bütün hükümleri              8/6/1984   KHK 227    33 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       6760 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
  Kanun                               Yürürlüğe 
  No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler       giriş tarihi
---------  ------------------------------------------------    ------------
  932              ---                 11/8/1967 
 1262   4 üncü madde                       29/8/1970 
      diğer maddeler                      29/5/1970 
KHK/227              ---                 18/6/1984