Endeksler
              ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN            
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 671                         
  Kabul Tarihi     : 25/11/1925                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 28/11/1925 Sayı : 230            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 7 Sayfa: 108            
                                        

  Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususi-
ye ve mahalliyeye ve bilümum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk mil- 
letinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir.Türkiye halkının da
umumi serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet meneder.   

  Madde 2 - İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.       

  Madde 3 - İşbu kanun Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti tarafla- 
rından icra olunur.