Endeksler
                                        
                                        
                                        
              İSTİKLAL MADALYASI KANUNU              
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 66                          
  Kabul Tarihi     : 29/11/1920                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 4/4/1921 Sayı: 9               
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 1 Sayfa: 111             
                                        
                  *                      
                 * *                      
                                        
    Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara    
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                  *                      
                 * *                      
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 4/12/1924 - 525/1 md.)                 
                                        
  İstiklal madalyası bilfiil kıta başında, cephede veya dahili isyanları tes- 
kinde hamaset ve fedakarı asarı gösteren erkan, ümera ve zabitan ve efrat ve  
milli kahramanlara ve cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için mesai ibraz   
edenlere ve istiklali milli uğrunda fedayı hayat eden şehitlerin büyük oğluna, 
yoksa büyük kızına, yoksa pederine, o da yoksa validesine, o da yoksa zevcesine 
verilir(1).                                   
                                        

  Madde 2 - Davayı muhik ve meşruumuzu ihzar ve bunu müdafaa eden Büyük    
Millet Meclisi azalarına birer madalya verilir.                 
                                        

  Madde 3 - Birinci madde mucibince madalya ahzine kesbi istihkak edenlerin  
esbabı mucibesini gösterir inhalar Heyeti Vekiliye gönderilir. Heyetçe muvafık 
görüldükten sonra Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdikı halinde ita     
olunur(2).                                   
                                        

  Madde 4 - Büyük Millet Meclisinin munakit bulunduğu mahalde Meclis huzu-  
runda ve Meclis Reisi tarafından taşralarda en büyük kumandan ve mülkiye memuru 
huzuriyle merasimi mahsusa ile madalyaya kesbi istihkak eden asker ise kumandan 
ve mülkiyeden ise mülkiye memuru tarafından talik olunur.            
                                        

  Madde 5 - Büyük Millet Meclisi azalarına verilecek madalyanın şeridi yeşil 
ve cephede bulunanların kırmızı ve cephe gerisinde olanların beyaz olacak. Şu  
kadar ki mebus olup ta aynı zamanda cephede bilfiil hidematı mesbuk ve birinci 
madde mucibince de madalyaya kesbi istihkak edenlerin şeridi nısfı yeşil ve nıs-
fı diğeri kırmızı olacaktır ve bu bapdaki teklifin Meclis Reisinin inhasiyle Bü-
yük Millet Meclisince kabul ve tasdikı lazımdır.                
---------------------                              
(1) Bu madde ile ilgili olarak 1,2,4,5,6,7 ve 11 inci ek maddelere bakınız.   
(2) Bu hükmün uygulanmasında ek 8 inci maddeye bakınız.             
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 -(Değişik: 8/4/1925 - 607.)                     
  İşbu madalya sağ meme üzerine ve her gün talik edilebilir.         

  Madde 7 - Hukuku medeniyeden ıskat ve cinayetle mahkum olanların hakkı tali-
kı olamaz. Fakat madalya hatıra olarak veresesine intikal eder.         

  Madde 8 - Yalnız bir nevi olan işbu madalyanın şekli ve şeritleri bir numa- 
ralı levhada gösterilmiştir.                          

  Madde 9 - Efrat ile zabitan ve küçük zabitan müstesna olmak üzere madalya  
harcı olarak üç lira alınır.                          

  Madde 10 - İşbu madalya ashabına memurini mülkiye ve askeriye ile bilumum  
zabıta ve saire tarafından hürmeti mahsusada bulunulacaktır.          

  Ek Madde 1 - (12/12/1923 tarih ve 381 sayılı Kanunun numarasız maddesi olup 
ek maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)           
  Hidematı fevkalede ve fedakaraneleri görülenlere verilecek olan İstiklal  
Madalyası, İstiklal mücadelat ve muharebatının mebdei olan 15 Mayıs 1335 ten  
seferberliğin tarihi hitamı olan 1 Teşrinisani 1339 tarihine kadar sebkeden   
hidemata mukabil ita kılınır.                          

  Ek Madde 2 - (4/12/1924 - 525 sayılı Kanunun 2 inci maddesi hükmü olup ek  
 madde haline getirilmiştir.)                          
  İstiklal madalyasını hamil olanlardan vefat edenlerin istiklal madalyası  
erkek oğullarının en büyüğüne, erkek oğlu yoksa kız çocuklarının büyüğüne,yoksa 
pederine, o da yoksa validesine, o da yoksa zevcesine intikal eyler. Bunların  
vefatından yine bu suretle intikal eder. Bunlardan biri vefat edipte tertip   
dahilinde varis bulunmadığı halde diğer tabakada bulunanlara veya onların vere- 
sesine aynı suretle intikal eyler.                       
  (Ek fıkra : 15/1/1927-958/1 md.) Muteveffanın madalyasının bu madde mucibin-
ce intikal edeceği mirasçısı, İstiklal Madalyası ile taltif olunmuş ise,madalya,
bu maddedeki sıra mucibince İstiklal Madalyası olmıyan mirasçıya intikal eder. 

  Ek Madde 3 - (4/12/1924 - 525) sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup ek 
madde haline getirilmiştir.)                          
  17 Rebiyülevvel 1339 ve 29 Teşrınisani 1336 tarihli kanunun yedinci madde- 
sindeki intikal dahi ikinci maddeye göre cereyan eder (1).           
                                        

  Ek Madde 4 - (30/5/1926 tarih ve 869 sayılı Kanunun 2 inci maddesi hükmü  
olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)          
  15 Mayıs 1335 tarihinden İzmir'in tarihi istirdadı olan 9 Eylül 1338 tarihi-
ne kadar milli orduda vazife almış berri, bahri, havai ve jandarma erkan,ümera 
ve zabitaniyle mensubin ve memurin ve efradı askeriyeden elyevm müstahdem bulu- 
nan veyahut tekaüt istifa veya terhis suretiyle ordudan infikak etmiş olanlardan
şimdiye kadar İstiklal madalyası almamış bulunanlara ve şehadet veya vefat sure-
tiyle üful eylemiş bulunanların ailelerine kırmızı şeritli İstiklal madalyası  
verilir. İstiklali milli uğrunda fedayı hayat eden şehitlerin büyük oğluna, yok-
sa büyük kızına, yoksa pederine, o da yoksa validesine, o da yoksa zevcesine  
verilir.                                    
------------------------------------                      
(1) Bu maddede sözü edilen 2 nci madde ek madde 2 haline getirilmiştir.    
                                     *   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Ek fıkra: 15/2/1934 - 2597/1 md.) Evvelce madalyası olupta ölmüş olanların 
madalyalarının varisine intikali işi, Milli Müdafaa Vekilliğince yapılır.    
                                        

  Ek Madde 5 - (30/5/1926 tarih ve 869 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü  
olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)          
  İkinci maddede muharrer tarihler zarfında Anadoluya gelerek Milli Mücadeleye
iştirak etmiş ve şimdiye kadar beyaz şeritli İstiklal madalyasiyle taltif edil- 
miş olan ordu mensubininin madalya şeritleri kırmızıya tahvil edilir(1).    
                                        

  Ek Madde 6 - (30/5/1926 tarih ve 869 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü  
olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)          
  Bu kanun mucibince yapılacak teklifat Riyaseticumhurun tasdikından sonra  
İstiklal madalyaları vesaikı Müdafaai Milliye Vekaletince imla ve imza olunarak 
sahibine ita olunur.                              
                                        

  Ek Madde 7 - (30/5/1926 tarih ve 869 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü  
olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)          
  Hukuku medeniyeden iskat veya cinayetle mahkum olanlarla casusluk yapan ve 
ordudan firar edenler ve alelıtlak 25 Eylül 1339 tarihli kanunun birinci madde- 
sine tevfikan nisbeti askeriyesi kat'edilenler, ikinci madde hükmünden istifade 
edemezler (1).                                 
                                        

  Ek Madde 8 - (26/2/1927-977 sayılı ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup,  
ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)                
  İstiklal Madalyası Kanununun üçüncü maddesinde, musarrah inha ve istida ve 
müracaatlar makamatı aidesince 1 Teşrinisani 1926 tarihine kadar kabul olunur. 
                                        

  Ek Madde 9 - (26/2/1927-977 sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup,   
ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)                
  Büyük Millet Meclisince yapılacak tetkikat zamana tabi değildir.      
                                        

  Ek Madde 10 - (26/2/1927-977 sayılı ek Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup,  
ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)                
  Milis efradından veyahut efradı ahaliden olup da ordu kadrosu haricinde   
istiklali milli uğrunda hayatını feda etmiş olanların ailelerine verilecek   
olan kırmızı şeritli İstiklal Madalyası muamelesini ifaya, 30 Mayıs 1926 tarih 
ve 869 numaralı kanun mucibince, Müdafaai Milliye Vekili mezundur. (2)     
                                        

  Ek Madde 11 - (26/1/1939 tarih ve 3579 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü 
olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)          
  15 Mayıs 1335 tarihinden İzmir'in istirdat tarihi olan 9 Eylül 1338 tarihine
kadar milli orduda vazife alan numara ve adları bağlı listede yazılı muhtelif  
sınıf alay sancaklarına birer istiklal madalyası verilir.            
--------------------------                           
(1) Bu madde metninde sözü edilen 2 nci madde teselsül nedeniyle ek madde 4   
  olmuştur.                                  
(2) 30 Mayıs 1926 tarih ve 869 sayılı Kanun, 66 sayılı kanunun 1 inci maddesini 
  değiştiren 4/12/1924 tarih ve 525 sayılı kanuna ek olduğundan bu kanuna ek 
  madde olarak eklenmiştir.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       İSTİKLAL SAVAŞINDA ORDUDA VAZİFE ALAN ALAYLAR LİSTESİ       
                                        
                                        
                                        
 Piyade Alayı   Suvari Alayı     Topçu Alayı               
  Numarası     Numarası      Numarası                
--------------  ---------------    ------------              
    1         1        1                  
    2         2        2                  
    3         3        3                  
    4         4        4                  
    5         5        6                  
    6         6        7                  
    7         9        8                  
    8         10        11                  
    9         11        12                  
   10         12        14                  
   11         13        15                  
   12         14        16                  
   13         15        17                  
   14         16        20                  
   15         17        23                  
   16         18        41                  
   17         19        57                  
   18         20        61                  
   19         21      Sarıkamış ağır              
   23         23      topçu alayı                
   24         24                           
   25         27                           
   26         28                           
   28         29                           
   29         33                           
   30         34                           
   31         36                           
   32         37                           
   33         38                           
   34         53                           
   35         54                           
   36         55                           
   37         21                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       Piyade Alayı   Suvari Alayı     Topçu Alayı        
        Numarası     Numarası       Numarası         
       -------------  ---------------   -----------------      
      Iğdır Hudud alayı                          
      Kızılçakak alayı                          
      Caksu alayı                             
      Borçka alayı                            
      Van alayı                              
      24/4/1940 tarih ve 3807/1 md.                    
      ile eklenenler :                          
      27 dağ. alayı                            
      48 dağ. alayı                            
      132, 143, 172 piyade alayı                     
      5, 9 topçu alayı                          
      1, 2, 4, 10 müstahkem                        
      mevki topçu alayı                          
                                        

  Madde 11- İşbu kanunun icrayı ahkamına Büyük Millet Meclisi memurdur.    

  Madde 12- İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        66 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
                                        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE          
                                        
                                        
                                        
Kanun                              Yürürlüğe   
 No      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi  
--------    ---------------------------------------      ------------  
 381              -                12/12/1923   
                                        
 525              -                29/11/1924   
                                        
 607              -                 8/4/1925   
                                        
 869              -                20/6/1926   
                                        
 958              -                24/1/1927   
                                        
 977              -                 8/3/1927   
                                        
 2597              -                11/12/1934   
                                        
 3579              -                 7/2/1939   
                                        
 3807              -                30/4/1940