Endeksler
                                        
         GERZE YANGININDAN, LÜLEBURGAZ VE İNECE'DE           
         SU BASKININDAN ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK            
             YARDIM HAKKINDA KANUN                 
                                        
  Kanun Numarası       :6683                      
  Kabul Tarihi        :28/2/1956                   
  Yayımlandığı R. Gazete   :Tarih:2/3/1956 Sayı:9248            
  Yayımlandığı Düstur     :Tertip:3 Cilt:37 Sayfa:557           
                                        

  Madde 1 - Gerze Belediyesi hudutları içinde kendileri veya murisleri adla- 
rına tapuda kayıtlı binaları 1956 yılının Şubat ayındaki yangında yanmış olan- 
larla bunlardan mesken olanlarda kiracı bulunanlara satılmak üzere mesken ve  
diğer binaları yaptırmak veya bunları kendileri yapacaklara borçlandırmak    
üzere yardım etmek için yıllık ödeme miktarı beş milyon lirayı geçmemek üzere  
14 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye Nafıa    
Vekili ve faizleriyle birlikte bu miktarları geçmemek üzere bono çıkarmaya   
Maliye Vekili yetkilidir.                            
  Yüklenme bedelleri Bütçe Kanunlarına bağlı masraf cetvellerinin Nafıa    
Vekaleti kısımlarında açılacak özel bölümlerdeki ödeneklerden karşılanır.    
  Bu paralar Maliye ve Nafıa Vekaletlerince müştereken hazırlanıp İcra Vekil- 
leri Heyetince kabul olunacak esaslar dairesinde sarfolunmak üzere Türkiye   
Emlak Kredi Bankasında açılacak bir hesaba yatırılır.              
  Bu tahsisattan iki milyonu geçmemek üzere Lüleburgaz ve İnece nahiyesi   
belediye hudutları içinde su baskınından evleri yıkılmış veya hasar görmüş   
olanlara 18 inci madde gereğince yardım yapılır.                
                                        

  Madde 2 - Belediye hudutları içinde malik oldukları meskenlerin tapu kay-  
dı mevcut olmıyanlar da mahalle ihtiyar heyetleri tarafından verilmiş ve bele- 
diye encümenince tasdik edilmiş mazbatalarla bu kanundaki haklardan faydalanır- 
lar.                                      
                                        

  Madde 3 - Yanan ev ve dükkanlara ait arsalarla yangın sahası içinde veya  
bitişiğindeki arsa ve yanmamış binaların kıymetleri belediyece, 3710 sayılı   
Belediye İstimlak Kanununun 8 inci maddesindeki komisyonlar marifetiyle takdir 
ettirilir.                                   
  Mezkür gayrimenkullerin basit krokileriyle, yüz ölçülerini, beher metre ka- 
resine takdir edilen fiyatı ve bedeli ihtiva eden cetveller on gün müddetle   
ilan olunur.                                  
  Belediyece takdir ettirilen kıymetlere ilan müddetinin hitamından itibaren 
yedi gün içinde belediye encümenine itiraz olunabilir. Belediye Encümeni iti-  
razları bir hafta zarfında karara bağlar.                    
  Belediye encümeninin nihai olarak tayin edeceği kıymet hakkında ilgililer  
tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde asliye hukuk mahkemesine dava açabi- 
lirler. Dava dilekçesinin mahkemeye kaydedildiği günden itibaren sekiz gün   
içinde taraflar, diğer davalara tercihan mahkemeye çağırılırlar. Bu davalar   
basit muhakeme usulüne tabidir. Kıymete ait davanın açılması ve temyiz talebi  
bu kanuna göre belediyelerce yapılacak muameleleri ve inşaat ameliyesini hiç  
bir surette durdurmaz.                             
  Bu davalar dolayısiyle mahkemelerce ihtiyati tedbir kararı verilemez.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - 5762 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle 5 inci maddesinin (D) fık- 
rası hariç olmak üzere diğer maddeleri hükümlerini Gerze kasabasının yeniden  
ihyası hususunda da tatbik etmeye Nafıa Vekili yetkilidir.           

  Madde 5 - Bu kanuna göre bina yapılacak arsa ve araziden Hazineye, özel   
idareye, belediyeye, katma bütçeli dairelere (Vakıflar Genel Müdürlüğü gayri-  
menkulleri hariç) ait olanlar amme hizmetine tahsis edilmiş bulunmamak şartiyle 
Nafıa Vekaletinin talebi üzerine bedelsiz olarak bu işe terkolunur. Bu yerlerin 
imar ve parselasyon planları Nafıa Vekaletince yaptırılır.           
                                        

  Madde 6 - Bu kanuna göre yapılacak binalar, maliyet bedelleri üzerinden bi- 
rinci derece ve sırada Hazine lehine ipotek tesis edilmek suretiyle Hazinece bu 
kanundan faydalanacak taliplerine temlik edilir.                
  Bu maddeye göre temlik edilen binalardan doğan Hazine alacakları Türkiye  
Emlak Kredi Bankasına devrolunur. Yanan kısımlarda şuyulu gayrimenkulü olan-  
ların bu kanun hükümlerinden istifade edebilmeleri için müştereken müracaatları 
ve taahhütte bulunmaları ve yanan evde oturmakta olmaları şarttır.       
  Yanan evde oturan hissedarlar birden fazla aile teşkil etmekte iseler her  
aile ayrı ayrı bu kanun hükümlerinden faydalanırlar.              

  Madde 7 - Yaptırılan binaların bedelleri faizsiz olarak ve 20 yılda ve   
20 eşit taksitte tahsil olunur. İlk taksit temlik tarihinden bir yıl sonra baş- 
lar. Her hangi bir taksitin zamanında ödenmemesi halinde bu taksit için yüzde  
beş faiz alınır. Bunu takip edecek yıl içinde de ödenmezse bu taksit ve gerek  
onu takip eden yıla ait taksit için yüzde beş faiz yürütülür. Bu yılı takip   
edecek üçüncü yıl taksiti de ödenmezse borcun tamamı muacceliyet kesbeder. Ban- 
kanın bu binalardan doğan alacağı kendi kanunundaki usullere göre takip ve tah- 
sil olunur.                                   
  Yaptırılan evlerin temliki sırasında, temlik edileceği şahısların geçim   
durumu ve bakmaya mecbur olduğu aile efradının sayısı göz önünde tutularak ma- 
liyet bedellerinden yüzde ellisini geçmemek üzere bir kısmının tenziline İcra  
Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.                        

  Madde 8 - Bu kanuna göre yapılacak binaların yapılma şartları, yerleri,   
adedi, maliyet bedeli üzerinden isteklilere temlik edilmesi ve kiracılardan   
hangi şartları haiz olanlara ev verileceği ve istekliler arasında gözetilecek  
sıra esasları, binaların teslim tarihleri ve diğer hususları Nafıa Vekaletinin 
teklifi ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit olunur.            
  Bu binaların inşa tarzları, tipleri, kat adedi, muhtelif aksamının ebadı  
lüzum ve ihtiyaca göre Nafıa Vekaletince tesbit olunur.             

  Madde 9 - Yanan evde birlikte oturan aile efradı için bu kanuna göre birden 
fazla ev verilemiyeceği gibi Gerze'de kendine veya eşine ait müstakil başka bir 
evi olanlara da ev verilmez. Varislerin taaddüdü halinde dahi bunlar için bir- 
den fazla bina yaptırılamaz.                          

  Madde 10 - Bu kanuna göre yapılacak binalara lüzumlu her cins kereste Nafıa 
Vekaletinin isteği üzerine, civar orman işletmelerince maliyet bedelleri üze-  
rinden verilir.                                 

  Madde 11 - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren azami üç ay zarfında    
yeniden yapılacak imar planı tasdik edilinceye kadar Gerze Belediyesi Nafıa   
Vekaletinin muvafakatiyle gerekli gördüğü yerlerde yapı yapılmasını menetmeye  
yetkilidir.                                   
  Aynı müddet içinde izinsiz veya izne aykırı yapılmış yapılar belediyece   
yıktırılır.                                   

  Madde 12 - Bu kanun gereğince yapılan binaların 6188 sayılı kanunun     
13 üncü ve 1837 sayılı kanunun 4 üncü maddelerindeki muafiyetten istifade    
edebilmeleri için                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
mezkür maddeler mucibince beyanname verilmesi şarttır. Ancak bu beyannameler  
binaların hak sahiplerine teslimi tarihinden itibaren üç ay içinde verilir.   

  Madde 13 - Maliye Vekaletiyle Türkiye Emlak Kredi Bankası arasında karar-  
laştırılacak esaslara göre tesbit olunacak tahsil giderleri Maliye Vekaleti   
Bütçesinden ödenir.                               

  Madde 14 - Bu kanun hükümlerine göre yapılacak işlerle gerekli istimlakle- 
ri, kasabanın yol, su, kanalizasyon ve elektrik tesislerini yaptırmak için lü- 
zumlu her türlü masrafları 1 inci maddede yazılı ödenekten yapmıya Nafıa Vekili 
yetkilidir.                                   

  Madde 15 - Gerze'nin kadastrosu mahalli belediye tarafından seçilecek üç  
ehlivukuf ile mahalli tapu memuru ve bunlara katılacak lüzumu kadar       
fen elemanından müteşekkil bir heyetçe ve diğer işlere tercihan süratle     
yaptırılır.                                   
  Bu heyetin yapacağı tesbit ve tanzim edeceği haritalar tapu siciline esas  
teşkil eder.                                  
  İhtilaflar mahalli mahkemelerde hallolunur.                 
                                        

  Madde 16 - Yangından zarar görenlere yardımda bulunmak üzere kurulan Gerze 
Felaketzedeleri Milli Yardım Komitesiyle mahalli yardım komitelerine 1956 tak- 
vim yılı içinde makbuz mukabilinde yapılacak bağış ve yardımlar her türlü ver- 
gi, resim ve harçtan müstesna olduğu gibi bunların gelir ve kurumlar vergileri 
mükellefleri tarafından masraf kaydı da caizdir.                
  1956 yılında bu yangından zarar görenlere tahsis edilmek üzere tertip edi- 
len temsil, konser ve spor eğlenceleri de her türlü vergi, resim ve harçtan   
muaf tutulur.                                  

  Madde 17 - 1956 mali yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelin   
Nafıa Vekaleti kısmındaki 741 inci faslında yer alan tahsisattan temin olunacak 
tasarruflarla Gerze'de 1956 mali yılında bir hükümet konağı inşa olunur.    
                                        

  Madde 18 - 1 inci maddede kabul edilen ödenekten iki milyon lirayı geçmiye- 
cek bir kısmını, Lüleburgaz ve İnece belediye sınırları içindeki su baskınından 
evleri yıkılmış veya hasar görmüş mülk sahiplerine borçlandırılmak veya hasar- 
ları tamir ettirilmek üzere Nafıa ve Maliye Vekaletlerince müştereken      
hazırlanacak esaslar dahilinde sarfetmiye Nafıa Vekaleti yetkilidir.      
                                        

  Ek Madde 1 - (10/9/1957 - 7048 sayılı ek kanunun 1. maddesi hükmü olup ek  
madde haline getirilmiştir.)                          
  6683 sayılı kanunun birinci maddesine tevfikan yapılacak mesken ve diğer  
binalar ile aynı kanunun 14 üncü maddesi gereğince, Gerze, Lüleburgaz ve İnece 
kasabalarında yapılacak bilcümle işlerle, gerekli istimlak ve yeniden yaptırı- 
lacak yol, su, kanalizasyon ve elektrik tesisleri için lüzumlu masrafları kar- 
şılamak üzere yıllık ödeme miktarı (11 000 000) lirayı geçmemek şartiyle mezkür 
kanunun birinci maddesiyle verilen sari taahhüt salahiyeti (26 000 000) liraya 
çıkarılmıştır.                                 

  Ek Madde 2 - (10/9/1957 - 7048 sayılı ek kanunun 2. maddesi hükmü olup ek  
madde haline getirilmiştir.)                          
  Bu salahiyetlere dayanılarak Gerze, Lüleburgaz ve İnece kasabalarında yeni 
meskenlerin inşa edileceği yerlerde yapılan yol, su, kanalizasyon, elektrik   
tesisleri ve imar planına göre yeşil saha, meydan, park ve otopark gibi amme  
hizmetleri için tefrik edilen sahalar mezkür belediyelere bedelsiz olarak    
devredilir.                                   

  Madde 19 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.       

  Madde 20 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   6683 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN           
      YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE              
                                        
Kanun                             Yürürlüğe     
 No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi   
-------- --------------------------------------------------- --------------   
7048               -              13/9/1957