Endeksler
                                        
          TAŞ 0CAKLARI MUAMELATININ TEDVİRİ VE             
          VARİDATININ TAHSİLİNİN VİLAYET HUSUSİ            
         İDARELERİNE AİT OLDUĞU HAKKINDA KANUN             
                                        
  Kanun Numarası      :6664                       
  Kabul Tarihi       :15/2/1956                     
  Yayımlandığı R. Gazete  :Tarih: 24/2/1956 Sayı: 9242            
  Yayımlandığı Düstur   :Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 325          
                                        

  Madde 1 - Taş ocakları, Taş Ocakları Nizamnamesine uyularak doğrudan doğru- 
ya vilayetler tarafından taliplerine ihale olunur.               
  Taş ocaklarına mütaallik nispi ve mukarrer resimlerle harçlar, Köy Kanunu  
ile kabul edilen haklar mahfuz kalmak şartiyle vilayet hususi idareleri tara-  
fından tahsil olunur.                              
                                        

  Geçici Madde 1 - (6664 Sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  6309 numaralı Maden Kanununun yürürlüğe girdiği 11/3/1954 tarihinden bu   
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk veya tahsil edilmiş olan nispi 
ve mukarrer resimlerle harçlar vilayet hususi idarelerine aittir.        
                                        

  Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.           
                                        

  Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.