Endeksler
                                        
         GÜZEL SANATLARDA FEVKALADE İSTİDAT GÖSTEREN          
         ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ          
                HAKKINDA KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası      :6660                       
  Kabul Tarihi       :15/2/1956                    
  Yayımlandığı R. Gazete  :Tarih:24/2/1956 Sayı:9242            
  Yayımlandığı Düstur    :Tertip:3 Cilt:37 Sayfa:316            
                                        
                                        

  Madde 1 - Güzel sanatlarda fevkalade icra ve ibda istidadı gösteren çocuk- 
ları memleket dahilinde veya yabancı memleketlerde Devlet hesabına yetiştirme- 
ğe, Talim ve Terbiye Dairesi Reisi, Güzel Sanatlar Umum Müdürü, İstanbul Güzel 
Sanatlar Akademisi ile Ankara Devlet Konservatuvarı müdürleri, bu müesseselerin 
mütehassıs öğretmenleri arasından Öğretmenler Kurulunca seçilecek üçer mütehas- 
sıs ile fonetik ve plastik sanatlar sahasında tanınmış kimseler arasından Maa- 
rif Vekaletince seçilecek iki mütehassıstan müteşekkil komisyonun tesbit ve   
teklifi üzerine Maarif Vekili salahiyetlidir.                  
                                        

  Madde 2 - Birinci maddede yazılı Komisyon:                 
  a) Fevkalade istidatlı çocukların, tahsil müesseseleri veya yetiştirmeyi  
deruhde eden mütehassıslarla temas suretiyle, tahsil ve yetiştirilme mahal,   
müddet ve programlarını tayin ve tesbit eder ve lüzumu halinde bunları     
değiştirir.                                   
  b) Tahsil ve yetiştirilmeleri esnasında gerekli her türlü kontrol, murakabe 
ve teftişleri yapar veya yaptırır.                       
  c) Tahsil ve yetiştirilmeleri ile ilgili esas enstrüman, teçhizat ve sair  
teknik vasıta ve malzemeyi tayin edip mubayaasına veya lüzumunda hibe edilmesi- 
ne karar verir.                                 
  ç) Fevkalade hallerde çocukları taltif veya mükafatlandırır.        
  d) Lüzum gördüğü hallerde çocukların tahsillerine devam etmemelerine veya  
memlekete celbedilmelerine karar verir.                     
                                        

  Madde 3 - Birinci maddede yazılı fevkalade istidatlı çocukların Devlet he- 
sabına yabancı memleketlerde yetiştirilmelerinde ana ve baba veya bunlardan bi- 
ri veya vasisi, bulunmadığı takdirde Maarif Vekaletince tayin edilecek, çocuğa 
bakmağa muktedir en yakın aile mensuplarından biri refakat eder.        
  Memleket içinde parasız yatılı olmıyan müesseselerde yetiştirilmeleri ha-  
linde de bu madde hükümleri tatbik olunur.                   
                                        

  Madde 4 - Birinci maddede yazılı fevkalade istidatlı çocuklarla refakatle- 
rinde gönderileceklere, memleket içinde veya dışında yapılacak tediyelerin   
nev'i ve miktarları her sene bütçe kanunlarına bağlı formüllerle tesbit olunur. 
                                        

  Madde 5- 7/7/1948 tarihli ve 5245 sayılı kanun mer'iyetten kaldırılmıştır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 1 -(6660 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  5245 sayılı kanunla yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmiş bulu- 
nan İdil Biret ve Suna Kan haklarında da, müktesep hakları baki kalmak şartiy- 
le, bu kanun hükümleri tatbik olunur.                      
                                        

  Madde 6 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.           
                                        

  Madde 7- Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.