Endeksler
            TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU              
                                        
  Kanun Numarası     : 6643                       
  Kabul Tarihi      : 25/1/1956                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 2/2/1956 Sayı: 9223            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 250           
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
       Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.       
      "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",      
              Cilt: 1  Sayfa: 435                
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
     Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara   
          göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
  Birliğin kuruluşu ve vazifeleri:                      

  Madde 1 - (Değişik: 16/5/1983-KHK 69/1 md.; Değiştirilerek Kabül: 8/1/1985- 
3145/1 md.)                                   
  Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yetkili olup da,  
özel kanunlarında üye olamayacakları belirtilenler hariç, sanatlarıyla uğraşan 
ve meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalışan eczacıların katılmasıyla; eczacıla- 
rın müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,  
eczacılığın genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak; eczacıların  
birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak 
üzere, meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla tüzelkişiliğe sahip kamu 
kurumu niteliğinde Türk Eczacıları Birliği kurulmuştur.             
  Mesleğini serbest olarak icra eden veya özel kuruluşlarda eczacılıkla ilgili
hizmetlerde çalışacak eczacılar işe başlamadan önce bulundukları ilin eczacı  
odasına kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirmeye mecburdurlar. Eczacı  
odalarına kayıtlı eczacılar diğer kanunlarla kurulmuş meslek odalarına kaydolma-
ya zorunlu değildir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli 
kadrolarda çalışan eczacılar ile herhangi bir sebeple meslek ve sanatıyla uğraş-
mayan eczacılar istedikleri takdirde eczacı odalarına kaydolabilirler.     
                                        

  Madde 2 - Türk Eczacıları Birliği:                     
  a) Eczacı Odaları,                             
  b) Merkez Heyeti,                              
  c) Yüksek Haysiyet Divanı,                         
  d) Büyük kongreden mürekkep hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküldür.      
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 16/5/1983-KHK 69/2 md.; Aynen kabül: 8/1/1985-3145/2  
md.)                                      
  (Değişik birinci fıkra: 18/6/1997-4276/17 md.) Türk Eczacıları Birliği ve  
eczacı odaları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.        
                                        
  Birlik ve odalar protokol kurallarına göre resmi törenlere katılır, amacına 
uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, lokal, misa-
firhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilir.               
                                        

  Madde 4 - Türk Eczacıları Birliğinin vazifeleri şunlardır:         
  a) Halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti gaye bilen  
eczacılık meslekine ait gelenekleri muhafaza ve geliştirmeye çalışmak,     
  b) Azasının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın 
ve Devletin menfaati ile en iyi şekilde telife çalışmak,            
  c) Eczacılık meslekinin icrası hakkındaki kanunların ve bunlarla ilgili mev-
zuatın gereği gibi uygulanmasına yardım etmek,                 
  d) Azasının daha yüksek bir meslek kültürüne erişebilmesi için kütüphaneler 
tesis etmek, dergi çıkarmak, ilmi konferans ve kongreler tertibeylemek ve eczacı
okulu öğrencilerinin eczanelerde yapacakları stajı düzenlemek,         
  e) Hususi ihtısas komisyonlarına hazırlattıracağı ilaç fiyat tarifelerini  
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tensip ve tasdikına arzetmek ve tasdik  
edilen tarifelerin tatbik olunup olunmadığını kontrol etmek,          
  f) Halk sağlığını korumaya, azasını muayyen refah seviyesine ulaştıracak  
gerekli iş sahaları bulmaya, iş kanunları ile içtimai kanunların ve bunlara müs-
teniden çıkarılan nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatında meslek ve 
meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziini adilane  
bir şekilde tanzime çalışmak,                          
  g) Azasından yaşlı ve malül olanlarla ölenlerin bakmakla mükellef olduğu  
kimselere yardım etmek üzere meslektaşlar arasında yardımlaşma sandığı kurmak, 
  h) Eczanesi bulunmıyan yerlerde eczane açılması için icabeden teşebbüslerde 
bulunmak,                                    
  i) Yerli tıbbi müstahzarların revacını temin edecek tedbirleri almak,    
  j) Halk sağlığı ve eczacılık mesleki ile alakalı meseleler için resmi makam-
larla karşılıklı işbirliği yaparak bu makamların yardımını temine çalışmak,   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  k) Eczacılar ve Eczaneler Kanununa göre azasının tutmaya mecbur olduğu def- 
terleri tertip, tabı ve bedeli mukabilinde tevzi etmek.             

  Madde 5 - (Değişik: 16/5/1983-KHK 69/3 md.; Değiştirilerek kabül: 8/1/1985- 
3145/3 md.)                                   
  Sınırları içinde eczacı odalarına kayıtlı en az yüzelli eczacı bulunan her 
ilde bir eczacı odası kurulur.                         
  Sınırları içinde oda kurmak için yeter sayıda eczacı bulunmayan illerdeki  
eczacıların hangi illerdeki eczacılar ile birleştirilerek yeni bir eczacı odası 
kurulacağı ve merkezinin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki eczacıların  
hangi il eczacı odasına bağlanacağı; memleketin coğrafi ve ulaşım durumu ile ec-
zacıların toplu olarak bulundukları iller gözönüne alınarak Türk Eczacıları Bir-
liği Merkez Heyetinin önerisi üzerine Büyük Kongrece kararlaştırılır.      
  Odalar kuruluşlarını Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti aracılığı ile  
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirmekle tüzelkişilik kazanırlar.    
  Yeni kurulacak odaların kurucu üyeleri Türk Eczacıları Birliği Merkez Heye- 
tince atanır. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içinde organlarının seçimini ya- 
par. Bu seçim, odanın kurulduğu yılın bu Kanunda yazılı ayında yapılmış sayılır 
ve kanuni süreleri buna göre hesaplanır.                    

 

 
  Madde 6 - Eczacı odalarının uzuvları şunlardır:               
  a) Umumi Heyet,                               
  b) İdare Heyeti,                              
  c) Haysiyet Divanı.                             
  Umumi heyet:                                

  Madde 7 - Umumi Heyet odalara kayıtlı azanın toplanması ile teşekkül eder. 

  Madde 8 - Umumi Heyet yılda bir defa Eylül ayı içinde mukayyet azanın mutlak
ekseriyeti ile içtima eder. İlk toplantıda ekseriyet hasıl olmazsa ertesi günü 
mevcut aza ile iktifa olunarak toplantı yapılır.                
                                        
  (Değişik: 23/2/1995-4078/1 md.) Oda umumi heyetinin her nevi toplantıları- 
na oda üyelerinin katılmaları ve seçimli toplantılarda da ayrıca oy kullanmaları
zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın umumi heyet toplantılarına katılma- 
yanlar ile seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar, yıllık üye aidatı kadar para
cezası ile cezalandırılırlar.                          
                                        
  (Üçüncü fıkra Mülga: 8/1/1985-3145/15 md.)                 

  Madde 9 - (Değişik: 16/5/1983-KHK 69/5 md.; Aynen kabül:8/1/1985-3145/5 md.)
  Oda yönetim kurulu genel kurul toplantısını bütün üyelerine en az 20 gün ön-
ceden taahhütlü mektupla ve gazete ilanı ile duyurur. Bu bildirimde, toplantının
yeri, günü, saati ve gündem ve ayrıca toplantıda yeterli çoğunluk olmadığında  
yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati bildirilir. Seçimi gerektirme- 
yen olağan ve olağanüstü toplantılarda gazete ilanı yeterlidir.         
                                        

  Madde 10 - Umumi Heyet toplantılarında evvelce bildirilen ruznamedeki mevzu-
lar müzakere edilir. Şu kadar ki, ayrıca müzakeresi teklif edilen bir mevzu umu-
mi heyetin ekseriyeti tarafından kabul edilirse ruznameye ithal olunur.