Endeksler
                                        
                                        
           LİCE KASABASINDA KAYALARIN TEHDİDİNE MARUZ        
             MAHALLERİN YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ          
                  HAKKINDA KANUN                
                                        
  Kanun Numarası     : 6610                        
  Kabul Tarihi      : 20/5/1955                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/5/1955 Sayı:9013            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 36 Sayfa: 1512          
                                        

  Madde 1 - a) Lice kasabası Belediye hudutları dahilinde kayaların tehdidine 
maruz bulunduğu için nakli icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılan mahalleler- 
de, kendileri veya henüz intikali yapılmamış olarak mirasçıları uhdesinde tapu 
kaydı mucibince meskenleri bulunanlara,                     
  b) Tapu kayıtları bulunmıyanlardan mahalle ihtiyar heyeti raporu ve belediye
encümeninin tasdikı ile mesken sahibi oldukları anlaşılanlara,         
  Meskenler yaptırılması için yıllık ödeme miktarı iki milyon lirayı geçmemek 
üzere altı milyon liraya kadar 1956-1958 yıllarına sari taahhütlere girmeye Na- 
fıa Vekili salahiyetlidir.                           
  Ancak bu meskenlerde hak sahibi varislerin taaddüdü halinde, bunlar için  
yaptırılacak binalar birden fazla olamaz.                    

  Madde 2 - Bu kanuna göre üzerine mesken yapılacak arsalardan belediyeye ait 
olanlar, 6188 sayılı kanunun belediyeye ait veya devredilecek arazinin ihtiyaç 
sahiplerine devri hakkındaki hükümleri de nazarı dikkate alınmak üzere 2490 sa- 
yılı kanunun 66 ncı maddesine göre bedel takdiri suretiyle Hazinece satınalınır.
  Bu arsalar, üzerinde yapılan binalarla birlikte, birinci madde gereğince  
kendilerine mesken yapılacaklara satılmak üzere Türkiye Emlak Kredi Bankasına  
devir ve temlik olunur.                             
  Üzerine mesken yapılacak arsalar bu kanun gereğince kendilerine mesken yapı-
lacak şahıslara ait ise, arsa sahiplerinin inşaata başlamadan önce arsalarının 
üzerine Hazinece bina yapılmasına muvafakat ettiklerini ve inşaattan sonra bu  
binaları maliyet bedelleri üzerinden satın alacaklarını noter senediyle taahhüt 
etmeleri lazımdır.                               
  İnşaattan sonra, kendilerine mesken verilmiş kimselerdeki Hazine alacağı bu 
binaların tapu kayıtlarına maliyet bedelleri üzerinden re'sen ipotek konmak su- 
retiyle karşılanır ve Hazinenin bu alacağı Türkiye Emlak Kredi Bankasına devir 
ve temlik olunur.                                

  Madde 3 - Yeni Lice Kasabasında inşa edilecek binalara ait ikinci madde hü- 
kümlerine göre temin edilecek olan arsalar ihtiyacı karşılamadığı takdirde hu- 
susi eşhasa ait arsaların belediye hudutları içerisinde olanlar için 3710 nu-  
maralı kanuna ve belediye hududu dışındaki arsalar için de 1295 tarihli Menafii 
Umumiye için İstimlak Kararnamesi hükümleri tatbik olunur.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - Bankaca satılacak gayrimenkullerin bedelleri bankaya devir ve   
temlik olunan Hazine alacağının tahsilinde, Hazinenin banka sermaye iştirak   
hissesine mahsubolunur.                             

  Madde 5 - İmar sahası, binaların tip ve adedleri ve kendilerine mesken yap- 
tırılacak olan talipler arasında gözetilecek sıra esasları İcra Vekilleri Heye- 
tince tesbit ve ilan olunur.                          

  Madde 6 - Bu meskenler Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından beşinci mad- 
dedeki esaslar dahilinde taliplerine, bedeli faizsiz olarak 20 yılda ve 20 mü- 
savi taksitte tahsil edilmek üzere satılır.İlk taksit bedeli satıştan bir sene 
sonra başlar. Her hangi bir taksitin ödenmemesi halinde bu taksit için % 5 faiz 
alınır. Bunu takibedecek yılda da aynı şekilde ödenmezse her iki taksit için  
% 5 faiz yürütülür.                               
  Bunu takibedecek üçüncü yıl taksiti de ödenmezse borcun tamamı muacceliyet 
kesbeder ve tahsiline kadar % 5 faize tabi tutulur.               
  Bankanın bu binalardan mütevellit alacağı kendi kanunlarındaki usuller dai- 
resinde takip ve tahsil olunur. Faizin muamele vergisi ve gayrimenkulün sigorta 
masrafları borçluya ait olup tahsillerine kadar % 5 faiz yürütülür.       

  Madde 7 - Bu binalardan elli adedi Türkiye Emlak Kredi Bankasına devredilmi-
yerek Hazine namına tescil edilir. Bu binaları Devlet memurlarına kira ile ver- 
meye veya lüzum görülecek bir amme hizmetine tahsise Maliye Vekili salahiyetli- 
dir.                                      

  Madde 8 - Maliye Vekaleti ile Türkiye Emlak Kredi Bankası arasında kararlaş-
tırılacak esaslar dairesinde tesbit olunacak tahsil masrafları Maliye Vekaleti 
Bütçesinden ödenir.                               

  Madde 9 - Bu kanun gereğince yapılan evlerin 6188 sayılı kanunun 13 üncü  
maddesindeki muafiyetten istifade edebilmeleri için beyanname verilmesi şarttır.
  Ancak bu beyannameler binaların hak sahiplerine teslimi tarihinden itibaren 
üç ay zarfında bankaca verilir.                         

  Madde 10 - Bu kanuna göre yapılacak devir, temlik, ferağ, ipotek ve tescil 
muameleleriyle mukavele, taahhütname ve beyannameler her türlü harç ve vergiden 
muaftır.                                    

  Madde 11 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.          

  Madde 12 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.