Endeksler
                                        
         AZINLIK OKULLARI TÜRKÇE VE KÜLTÜR DERSLERİ          
            ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN               
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 6581                        
  Kabul Tarihi     : 20/5/1955                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 27/5/1955 Sayı: 9013             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 36 Sayfa: 1483          
                                        

  Madde 1 - Azınlık okullarının Türkçe ve Türkçe kültür dersleri, Maarif Veka-
leti Teşkilat kanunlariyle muayyen kadrolara, memurin ve barem kanunlarına göre 
tayin edilen öğretmenler tarafından tedris olunur.               
                                        

  Madde 2 - 10 Haziran 1946 tarihli ve 4926 sayılı kanuna bağlı kadro cetvel- 
lerinde değişiklik yapılmasına dair olan 9 Mart 1954 tarihli ve 6331 sayılı ka- 
nuna bağlı 2 sayılı cetvelin (V) işaretli "Lise ve Ortaokullar Öğretmen ve Me- 
murları" başlığı altındaki kısmına ilişik (1), aynı kanuna bağlı (2) sayılı cet-
velin "İlkokul Öğretmen ve Yardımcı Öğretmenleri" başlığı altındaki kısmına,  
ilişik (2) sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar eklenmiştir. (1)       
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu kanunun neşri tarihinde azınlık okullarında çalışan üc- 
retli öğretmenlerden, üniversite ve yüksek okullar mezunlariyle bilfiil öğret- 
menlik yapabilecek kanuni vasıfları haiz olanlar, öğrenim derecelerine göre ilk 
veya orta öğretim kadrolarına asıl öğretmen olarak alınırlar.          
                                        
  Bunlardan, usulü dairesinde başarısızlıkları tesbit edilmiş olanlar kadroya 
alınmazlar.                                   
                                        

  Geçici Madde 2 - Muvakkat birinci maddede zikredilen öğretmenlerin, 3656 sa-
yılı kanunun mer'iyete girdiği tarihten önceki hizmet müddetlerinin üçte ikisi- 
nin her beş yılı ile, 3655 sayılı kanunun mer'iyete girdiği tarihten sonraki  
hizmet müddetlerinin her beş yılı için tahsil derecelerine göre barem kanunları-
nın kabul ettiği derece üzerine birer derece ilave edilmek suretiyle maaş dere- 
celeri tesbit edilir. Ancak, bu hizmet müddetleri içersinde başarısız geçen yıl-
larla, ulaştıkları maaş derecesinde artan müddetlerin iki yıldan fazlası nazarı 
itibara alınmaz.                                
                                        

  Geçici Madde 3 - Bu kanunun neşri tarihinde azınlık okullarındaki hizmet  
müddeti 5 yıl olup da öğretmenlik evsafını haiz bulunmıyanlar tahsil durumlarına
göre alabilecekleri maaşlarla öğretmen kadrolarına namzet olarak tayin edilir- 
ler. Tayinleri tarihinden itibaren iki yıl zarfında öğretmenlik evsafını ihraz 
edenlerin aylıkları muvakkat ikinci madde hükümleri dairesinde tesbit edilecek 
miktarlara çıkarılır. Bu evsafı ihraz edemiyenlerin görevlerine son verilir.  
                                        

  Madde 3 - Bu kanun 30 Eylül 1955 tarihinden itibaren mer'idir.       
                                        

  Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.   
----------------                                
(1) 31/7/1970 tarih ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 9 uncu maddesiyle sözü 
  edilen kadrolar kaldırılmış olduğundan cetveller metne alınmamıştır.