Endeksler
                                        
         HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU (1) (2)            
                                        
  Kanun Numarası    : 657                         
  Kabul Tarihi     : 22/4/1925                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/1925 Sayı:99              
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 6 Sayfa: 278            
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
  yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen   
            nümerik fihristine bakınız.               
                *                        
                * *                       
                                        

  Madde 1 - Müdafaai Milliye Vekaletine merbut olmak ve ayrı bir bütçe ile  
idare edilmek üzere Harita Genel Komutanlığı namiyle bir Komutanlık teşkil   
olunmuştur.                                   

  Madde 2 - Elyevm Müdafaai Milliye Vekaletine merbut Harita Dairesi,     
tahsisatı ve bilcümle memurin ve müstahdemini ve alat ve edevat ve levazımı   
sairesiyle Harita Genel Komutanlığının esasını teşkil ve dairei mezkürenin   
bilumum muamelat ve hesabatı Genel Komutanlığa intikal eder.          

  Madde 3 - Harita Genel Komutanının tayini Müdafaai Milliye Vekaletinin   
inhası üzerine Başvekaletin tasvibiyle Reisicumhurun tasdikına arzolunur.    

  Madde 4 - (Değişik: 2/1/1961-203/md.)                    
  Harita Genel Komutanlığı :                         
  a) Yurdun savunması için lüzumlu bütün harita ve planların,         
  b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak adı geçen Genel  
Müdürlük için lüzumlu haritaların,                       
  c) Bütün bakanlıklar ile diğer resmi dairelerin lüzum göstereceği      
haritaların, altıncı maddede gösterilen kurulca tesbit edilen evsaf, zaman ve  
miktarda alımı ve basımı ile mükelleftir.                    
  (Değişik: 7/3/1990-3615/1 md.) Ancak; Bakanlıklar veya kamu kurum ve    
kuruluşları, mesleki ve teknik ihtiyaçlarının gerektirdiği 1/5000 ve daha büyük 
ölçekli haritaları yapabilir veya yerli gerçek ve tüzelkişilere yaptırabilir.  
-----------------------                             
(1) Kanunun adı "Harita Müdüriyeti Umumiyesi Kanunu"iken 22/9/1983 tarih ve   
  2895 sayılı Kanunun 1. maddesi ile "Harita Genel Komutanlığı Kanunu"    
  şeklinde değiştirilmiştir ve metne işlenmiştir.               
(2) 22/9/1983 tarih ve 2895 sayılı Kanunun 2. maddesi ile Kanunda geçen Harita 
  Müdüriyeti Umumiyesi veya Harita Genel Müdürlüğü ibareleri "Harita Genel  
  Komutanlığı," Müdüriyet veya Müdürü ibareleri "Komutanlık veya Komutanı"  
  şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Belediyeler, idarei hususiyeler ve bilumum müessesat ve eşhas   
tarafından hususi vesaitle yaptırılacak her türlü plan ve haritaların birer   
nüshası vesaiki lazimesiyle Harita Genel Komutanlığına tevdi edilir.      

  Madde 6 - (Değişik: 2/1/1961 - 203/1 md.)                  
                                        
  Harita Genel Komutanlığının yapacağı bütün işlerin miktarı ile bunların,  
istiyen dairenin ihtiyacına uygun teknik vasıf ve esasları her yıl, o sene   
bütçesinin Büyük Millet Meclisine sevkinden evvel ve bunun dışında ihtiyaç   
görülecek zamanlarda Harita Genel Komutanlığının daveti üzerine ve onun     
başkanlığında toplanacak mütehassıs temsilciler ile Harita Genel Komutanlığının 
ilgili temsilcilerinden müteşekkil (Bakanlıklararası Harita işlerini Koordinas- 
yon ve Planlama Kurulu)nda görüşülerek tesbit olunur.              
                                        
  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapacağı kadastral harita ve      
planlarla identifikasyon işlerinin miktar, zaman, teknik evsaf ve esasları da  
bu Kurul tarafından tesbit olunur.                       
  (Ek : 7/3/1990 - 3615/2 md.) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları,  
4 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne istinaden bizzat yapmayı veya yerli   
gerçek ve tüzelkişilere yaptırmayı planladıkları 1/5000 ölçekli haritalar   
hakkında, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu   
Başkanlığına bilgi verirler.                          
                                        
  Kurulun bütçe ve yıllık programla ilgili toplantılarında Devlet Planlama  
Dairesinin temsilcileri de hazır bulunur.                    
                                        
  Adı geçen kurulun kuruluşu, birer temsilci ile katılacak bakanlık ve resmi 
dairelerin isimleri, kurulun çalışma esasları ile yapacağı işler ilgili Devlet, 
Milli Savunma, Bayındırlık, Tarım ve İmar ve İskan Bakanlıkları tarafından   
müştereken hazılanacak bir yönetmelikle tesbit olunur.             
                                        
   (Değişik:4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul:7/2/1990 - 3612/4 md.)  
Adı geçen Kurulca yukarıda belirtilen hususlar üzerinde alınan kararlar, ilgili 
Bakanlığın tasdiki ile kesinleşir.                       
                                        
  (Değişik:7/3/1990-3615/2 md.) Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, yıllık programı aksatmamak kaydıyla lüzum görecekleri acil   
işleri de yapmakta yetkilidirler.                        
                                        
  Bütün bakanlıklar ve resmi dairelerin harita istekleri her yıl en geç    
Ağustos ayına kadar Harita Genel Komutanlığına yazılı olarak bildirilir.    
                                        
  (Değişik:7/3/1990-3615/2 md.) Her yıl yapılacak ilmi araştırma ve      
koordinasyon toplantılarına, harita ve kadastro anabilim dalı bulunan      
üniversitelerin bu konu ile ilgili öğretim elemanları ile Türk Mühendis ve   
Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının temsilcileri de 
iştirak ederler.(1)                               
                                        

  Madde 7- Harita Genel Komutanlığı memurini fenniyesine derecei ihtısaslarına
nazaran ve yevmiye hesabiyle bir tazminat verilir. İşbu tazminatın miktarı kadro
ile tesbit olunur.(2)                              
                                        

  Madde 8 - (Değişik: 18/11/1983 - 2961/1 md.)                
  Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu harita mühendislerini yetiştirmek
için Kara Harp Okulu mezunu harita subaylarına, harita bilimi alanında eğitim ve
öğretim, uygulama, bilimsel inceleme ve araştırma yaptırmak,harita ve harita  
mühendisi subayların tekamülünü sağlamak üzere, Harita Genel Komutanlığına bağlı
"Harita Yüksek Teknik Okulu" kurulmuştur. Harita Yüksek Teknik Okulunun normal 
öğretim süresi iki yıl olup teşkilatı Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadro- 
larında gösterilir.                               
------------------------                            
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.             
(2) 10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun 63. maddesi ile; harcırah ve zaruri 
  masraf verilmesine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Harita Yüksek Teknik Okulunun ve organlarının görevleri ve işleyişi,    
eğitim ve öğretim ilkeleri, azami öğrenim süresi, öğretim elemanlarıyla     
ilgili hususlar, bu yükseköğretim kurumuna kabul edileceklerde aranan      
nitelikler, sınıf geçme, sınav, değerlendirme ve disiplin esasları, başarısız  
olanlara yapılacak işlemler, yabancı öğrencilere ilişkin esaslar ve diğer    
hususlar Genelkurmay Başkanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak  
Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak     
yönetmelikle düzenlenir.(1)                           

  Madde 9 - Harita Genel Komutanlığının 1341 senesi teşkilat, teçhizat,    
tesisat ve inşaatı için Müdafaai Milliye bütçesinde küşat olunacak faslı mahsusa
beş yüz bin lira tahsisat vazolunmuştur.                    

  Ek Madde 1 - (28/5/1929 - 1463 sayılı Kanunun 1 nci maddesi hükmü olup, ek 
maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)              
  657 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince tesis edilmiş olan Harita 
Mektebi talebesi iaşe, ilbas ve maaş hususunda Harbiye Mektebi birinci sınıf  
talebesi gibi muamele görür.                          

  Ek Madde 2 - (2/1/1961 - 203/2 md. ile gelen numarasız ek md. hükmü olup  
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                     
  Bakanlar Kurulunca tasdik olunan yıllık iş programlarının tahakkuku için  
Milli Savunma Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçelerinden    
karşılanamıyan masraflar, harita ve kadastro talebinde bulunan Bakanlıklar,   
resmi daire ve müesseselerce aşağıdaki şekilde sağlanır:            
  Genel bütçeli dairelerin programa dahil harita ve kadastro ihtiyaçlarının  
gerektirdiği tahsisat, bütçelerin ihzarı sırasında, aidiyetine göre, Milli   
Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel     
Müdürlüğü bütçelerinin ilgili tertiplerine aktarılır.              
  Katma bütçeli dairelerle diğer daire ve müesseselerin, harita ve kadastro  
işleri için Harita Genel Komutanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne  
yaptıracakları işlere ait meblağları, bir taraftan genel bütçenin çeşitli gelir 
faslına irat; mukabiline, işi alan dairenin bütçesinin sonunda açılacak özel  
tertiplere tahsisat kaydetmeye ve yıl sonunda kalan miktarları ertesi yıl    
bütçesinde açılacak özel tertiplere aktarmaya Maliye Bakanlığı mezundur.    

  Geçici Madde 1 - (657 sayılı Kanunun kendi numarasız muvakkat maddesi    
olup teselsül için numaralandırılmıştır.) Genel Komutanlığın 1341 senesi mesai 
programı, işbu kanunun neşrini mütaakıp altıncı maddede mezkür heyetçe tanzim  
olunur. Genel Komutanlığın (1341) senesi kadrosu Müdafaai Milliye Vekaleti   
tarafından tertip ve İcra Vekilleri Heyetince tanzim olunur.          

  Geçici Madde 2 - (2/1/1961 - 203/4 md. ile gelen numarasız geçici md. hükmü 
olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün- 
den başka bakanlıklar ve resmi dairelerdeki,bünyevi işleri için lüzumlu olanlar 
hariç, fotogrametri işlerine ait bütün aletler tekmil techizatı ile birlikte  
Harita Genel Komutanlığına intikal eder.                    

  Madde 10 - İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır.      

  Madde 11 - İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.      
------------------                               
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 nci maddeye bakınız.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        657 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
       YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE     
                                        
                                        
                                        
                      Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın    
                     -----------------------------------  
  Yürürlükten Kaldırılan Hüküm      Tarihi   Sayısı  Maddesi    
---------------------------------------- ----------- ---------- ------------ 
22/4/1925 Tarih ve 657 sayılı Harita Ge-                    
nel Komutanlığı Kanununun 7 nci maddesi-                    
nin, harcirah ve zaruri masraf verilme-                     
sine ilişkin hükümleri           10/2/1954   6245    63    
                                        
22/4/1925 tarih ve 657 sayılı Harita Genel                   
Komutanlığı Kanununun 4 ve 6 ncı Maddeleri-                   
nin değiştirilmesine ve bu Kanuna iki madde                   
ile bir geçici madde eklenmesine dair                      
2/1/1961 tarih ve 203 sayılı Kanunun 3 üncü                   
maddesi.                   10/6/1985   3225    16    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR,ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     657 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
                                        
 Kanun                            Yürürlüğe    
  No.    Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler      giriş tarihi   
---------  ---------------------------------------------- ------------------ 
 1463             -                 1/6/1929    
                                        
 6245             -                 1/3/1954    
                                        
 203             -                 9/1/1961    
                                        
 2895             -                 24/9/1983    
                                        
 2961             -                22/11/1983    
                                        
 3225             -                 1/1/1984    
                                        
KHK/336            -                 5/8/1988    
                                        
 3612             -                 16/2/1990    
                                        
 3615             -                 15/3/1990