Endeksler
                                        
           D. D. T. MÜTEDAVİL SERMAYESİ KANUNU            
                                        
  Kanun Numarası    : 6562                        
  Kabul Tarihi     : 13/5/1955                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 21/5/1955 Sayı: 9011             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 36 Sayfa: 1454           
                                        

  Madde 1 - D.D.T. ve D.D.T. tesir ve evsafını haiz maddelerle bunların müs- 
tahzarlarını tedarik ederek muayyen fiat ve şekillerde satışa çıkarmak ve gere- 
ken stokları vücuda getirmek üzere Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti emrine  
(3 000 000) lira mütedavil sermaye verilmiştir.                 
                                        

  Madde 2 - Mütedavil sermayenin kaynakları şunlardır:            
  A) 3631 ve 3943 sayılı kanunlarla Devlet kinini ve milhleri için verilmiş  
olan mütedavil sermaye,                             
  B) Umumi bütçeden ayrılacak tahsisat,                    
  C) Mütedavil sermaye (3) milyon liraya baliğ oluncaya kadar elde olunacak  
karlar.                                     
  Sermaye bu miktara baliğ olduktan sonra hasıl olacak karlar her bilanço se- 
nesi sonunda Hazineye yatırılır.                        
                                        

  Madde 3 - Satışa çıkarılacak D.D.T. ve D.D.T. tesir ve evsafını haiz madde- 
lerle müstahzarlarının fiatı, bunların şatışa çıkarılmasına kadar geçireceği  
safhalara ait masraflarla sair bilümum masraflar ve verilecek beyiyeler de he- 
saba katılmak şartiyle tesbit edilecek maliyetine fiat değişiklikleri karşılığı 
olmak üzere % 5 e kadar yapılan ilavesiyle tayin olunur ve bayiler eliyle yapı- 
lan satışlarda, bayilerine % 10 Beyiye Resmi indirilmek suretiyle verilir.   
                                        

  Madde 4 - Mütedavil sermayenin hesap usulleri, alım satım muameleleri, mal- 
ların gönderilmesi, hesaplarının tanzim ve ita esas ve şekilleri Maliye, Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekaletlerince müştereken tayin ve tesbit olunur.      
                                        

  Madde 5 - Mütedavil sermayenin idare bütçesi ile daimi ve muvakkat kadroları
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletince tasdik ve istihdam edileceklerin tayini 
adı geçen Vekalet tarafından icra edilir.                    
  Mütedavil sermaye kadrolarına uhdelerinde asli bir vazife bulunanların ila- 
vei vazife olarak tayinleri halinde kendilerine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka-
letinin tensibiyle ayda 30 liradan 100 liraya kadar ücret verilebilir.     
                                        

  Madde 6 - Mütedavil sermaye ticari usullere idare olunur. Sarfiyatı Umumi  
Muhasebe, Müzayede ve Münakasa ve İhale Kanunları hükümlerinden ve Divanı Muha- 
sebatın kablessarf vizesinden müstesnadır.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Mali yıla ait bilanço ve kar ve zarar hesapları her mali yılın hitamından  
itibaren en geç (3) ay içinde tanzim ve bir nüshası Divanı Muhasebata ve bir  
nüshası da Maliye Vekaletine tevdi olunur.                   
                                        

  Madde 7 - Fevkalade stoklar tesisine lüzum görüldüğü takdirde Sıhhat ve İç- 
timai Muavenet Vekaletinin teklifi, Maliye Vekaletinin muvafakati ve Vekiller  
Heyeti karariyle (3 000 000) liraya kadar krediler teminine Sıhhat ve İçtimai  
Muavenet Vekaleti salahiyetlidir.                        
                                        

  Madde 8 - 3631 ve 3943 sayılı kanunlar kaldırılmıştır.           
                                        
  Muvakkat Madde - Devlet kinini mütedavil sermayesine ait mevcut kinin, ampül
kinin ve sair bilümum sıtma ilaçları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince mu- 
bayaa ve icabederse maliyeti mukabilinde Kızılay Umumi Merkezine devrolunur.  
                                        

  Madde 9 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.           
                                        

  Madde 10 - Bu kanun hükümlerini icraya Maliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet  
Vekilleri memurdur.