Endeksler
                                        
          BARUT VE PATLAYICI MADDELERLE SİLAH VE           
          TEFERRUATI VE AV MALZEMESİNİN İNHİSARDAN           
             ÇIKARILMASI HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası    : 6551                        
  Kabul Tarihi     : 9/5/1955                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 18/5/1955 Sayı: 9009             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 36 Sayfa: 1420           
                   *                     
                  * *                     
                                        
   Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara     
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                   *                     
                  * *                     
                                        

  Madde 1 - Her nevi av ve taş barutları; lağım patlatmakta kullanılan her ne-
vi patlayıcı maddelerle bunların fitil, kapsül, ateşleme aletleri gibi bütün  
ateşleme ferileri; her nevi nişan tüfek ve tabancaları fişekleri ve bunların  
parçaları ve tazyik edilmiş hava ile işleyen silahlar ve bunların fişekleri veya
parçaları; her nevi şenlik fişekleri, maytap ve benzerleri ve doluya karşı kul- 
lanılan havai fişekler; dolu veya boş av fişekleri ile bunların hazırlanmasında 
kullanılan tapa, kapsül gibi av malzemesi, av saçması ve kurşunları; yivli av  
tüfekleri ve fişekleri ve bunların parçaları ve potas küherçilesinin bu kanun  
hükümleri dahilinde, rovelver ve tabancalarla fişekleri ve bunların parçalarının
6136 sayılı kanun hükümleri mahfuz kalmak üzere; mal,ithal ve satışı serbesttir.
  Harb silah ve mühimmatı olarak kullanılabilecek olan patlayıcı maddelerle  
silahlar ve teferruatı 3763 sayılı kanun hükümlerine tabidir.          
                                        

  Madde 2 - Bu kanun ile inhisar dışı bırakılan maddelerin (oyuncak nevinden 
olanlar dahil) imal, ithal, nakil, muhafaza, satış ve istimalleri Dahiliye Veka-
letinin musaade ve mürakabesine tabi olup bu müsaade ve mürakabenin sureti icra-
sı Dahiliye, Milli Müdafaa, Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve İşletmeler Vekalet- 
leri tarafından müştereken hazırlanacak bir nizamname ile tesbit edilir.    
  Bu nizamname kanunun neşri tarihinden itibaren 6 ay içinde mer'iyete konur. 
                                        

  Madde 3 - (Mülga: 10/10/1983 - KHK 111/29 md.)               

  Madde 4 - İnhisarlar İdaresi, bu kanunla inhisar dışı bırakılan maddelerin 
muhafazası için kullanılan ve mülkiyeti kendisine ait bulunan bütün gayrimenkul-
leri ve tesisleri İcra Vekilleri Heyeti karariyle ve Muhasebei Umumiye Kanununun
24 üncü maddesine tabi tutulmaksızın umumi hükümler dairesinde hakiki veya hükmi
şahıslara satmaya salahiyetlidir.                        
                                        

  Madde 5 - 23/5/1934 tarihli ve 2441 sayılı, 14/1/1943 tarihli ve 4374 sayılı
kanunlar mer'iyetten kaldırılmıştır.                      
                                        

  Madde 6 - Bu kanun neşri tarihinden (3) ay sonra mer'iyete girer.      
                                        

  Madde 7 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      6551 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
Kanun                            Yürürlüğe     
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi    
-----    ---------------------------------------    ------------    
KHK. 111            ---              28/10/1983     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      6551 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                                        
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
      Yürürlükten Kaldırılan         ------------------------------
     Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi    Sayısı  Maddesi
---------------------------------------------   ----------  ------  -------
1660, 4036, 4898, 5113 sayılı kanunlarla ek ve                 
değişiklikleri ile 6551 sayılı kanunun 3. mad-                 
desi, 2019 sayılı kanun ile bu Kanun Hükmünde                  
Kararnameye aykırı sair hükümler         28/10/1983  KHK. 111  29