Endeksler
                                        
        TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TARAFINDAN VEYA NAM VE          
        HESABINA HARİÇTEN İTHAL OLUNACAK HUBUBAT VE           
          UNLARLA BUNLARIN NAKLİNDE KULLANILACAK            
          HER NEVİ MALZEMENİN İTHAL VERGİSİYLE            
           RESİM VE HARÇLARDAN MUAF TUTULMASI             
              HAKKINDA KANUN (1)                 
                                        
  Kanun Numarası    : 6529                        
  Kabul Tarihi     : 25/3/1955                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 2/4/1955 Sayı: 8971             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 36 Sayfa: 1121           
                                        

  Madde 1 - Hükümetçe görülecek lüzum üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın-
dan veya nam ve hesabına hariçten ithal olunacak her cins ve nevide hububat ile 
unlar ve bunların emniyet ve selametle naklini sağlamak üzere beraber gelmesi  
zaruri her çeşit ambalaj maddeleri, bölme ve örtü malzemesi ve çuvallar, giriş 
gümrük vergisiyle hususi idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç 
ve zamlarından, sundurma ve antrepo ücretleriyle rıhtım resminden ve ithal esna-
sında alınan sair bilümum vergi, resim ve harçlardan muaftır.          

   Geçici Madde 1 - (6529 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Bu kanunun 1 inci maddesinde yazılı muafiyetler 1/11/1954 tarihinden sonra 
getirilen hububat ve unlara da şamildir.                    

   Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.           

   Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
 ----------------                               
(1) Bu Kanun ile tanınan ithalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti
  6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunla kaldırılmıştır.