Endeksler
                4157- 4165                   
                                        
                                        
                                        
           CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası     : 647                        
  Kabul Tarihi      : 13/7/1965                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 16/7/1965  Sayı: 12050          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 2986          
                 *                       
                 * *                      
    Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız           
   "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"         
            Cilt:1   Sayfa:795                   
                 *                       
                 * *                      
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara     
       göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız .           
                 *                       
                 * *                      
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
  yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre       
        düzenlenen nümerik fihristine bakınız.             
                 *                       
                 * *                      
                                        
  Cezaların ayırımı:                             

  Madde 1 - İnfaz yönünden cezalar şunlardır:                 
  1. Ölüm,                                  
  2. Uzun veya kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar,            
  3. Para cezası.                              
  Ölüm cezası ve yerine getirilmesi:                     

  Madde 2 - (Değişik: 3/5/1973 - 1712/1 md.)                 
  Ölüm cezası, buna hükümlü olan kimsenin asılması suretiyle hayatının izale- 
sidir.                                     
  Ölüm cezası, hükümlünün mensup olduğu din ve mezhebin hususi günlerinde in- 
faz olunamaz.                                  
  Gebe kadınlar doğurmadıkça, akıl hastalığına tutulanlar iyileşmedikçe ölüm 
cezası infaz olunmaz.                              
  Ölüm cezası, hükümlü hakkındaki kararın Yargıtayca onanması ve Türkiye Büyük
Millet Meclisince infazına karar verilmesinden sonra gizli şekilde ve tüzükte  
belirtilen esaslar dahilinde infaz olunur.                   
  Askeri suçlardan dolayı asker kişiler hakkında verilen ölüm cezalarının   
infazına ilişkin hükümler saklıdır.                       
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Uzun ve kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar:              

  Madde 3 - Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar, müebbet veya muvakkattır.
  Müebbet ölünceye kadar devam eder.                     
  (Değişik: 7/12/1988 - 3506/5 md.)Muvakkat uzun süreli hürriyeti bağlayıcı  
cezalar bir yıldan yukarı olanlardır.                      
   (Değişik: 7/12/1988 - 3506/5 md.)Bir yıl ve daha az süreli hürriyeti bağla-
yıcı cezalar kısa sürelidir.                          
   Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine uygulanabilecek ceza ve ted-
birler:                                     

   Madde 4 - (Değişik: 3/5/1973 - 1712/1 md.)                 
  (Değişik:7/12/1988-3506/6 md.) Ağır hapis hariç, kısa süreli hürriyeti bağ- 
layıcı cezalar, suçlunun kişiliğine, sair hallerine ve suçun işlenmesindeki   
özelliklerine göre mahkemece;                          
  1. (Değişik: 7/12/1988-3506/6 md.)Kabahatlerde beher gün karşılığı üçbin ila
beşbin lira hafif, cürümlerde beşbin ila onbin lira hesabıyla ağır para cezası- 
na,                                       
  2. Aynen iade veya tazmine,                         
  3. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim veya ıslah kurumuna devam etmeye,   
  4. Bir yılı geçmemek kaydıyle muayyen bir yere gitmekten, bazı faaliyetleri 
veya meslek ve sanatı icradan men'e.                      
  5. Her nev'i ehliyet ve ruhsatnamenin bir aydan bir yıla kadar muvakkaten  
geri alınmasına,                                
  Çevrilebilir.                                
  (Değişik: 12/6/1979 - 2248/10 md.) Suç tarihinden önce, para cezasına veya 
tedbire çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı cezaya mahküm edilmemiş olanlar
hakkında, hükmolunan otuz güne kadar (otuz gün dahil) hürriyeti bağlayıcı ceza- 
larla, suç tarihinde 18 yaşını ikmal etmemiş olanların mahküm edildikleri kısa 
süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yukarıki bentlerde yazılı ceza veya tedbir- 
lerden birine çevrilir.                             
  Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza uzun süreli de 
olsa fail hakkında bu maddenin ilk fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü     
uygulanabilir,                                 
  (Değişik: 7/12/1988 - 3506/6 md.) Uygulamada asıl mahkümiyet, bu madde hüküm-
lerine göre çevrilen para cezası veya tedbirdir. Bu hükmün uygulanması, kanun  
yollarına başvurmada engel teşkil etmez.                    
  Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaları birinci fıkranın 2, 3, 4 ve 5 numa-
ralı bentlerinde yazılı tedbirlerden birine çevrilmiş olanlardan tedbir hükümle-
rini Cumhuriyet Savcılığınca yapılan tebligata rağmen 30 gün içerisinde yerine 
getirmeyenler veya hüküm gereklerine aykırı hareket edenlerin tedbire çevrilmiş 
olan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarının, tedbir hükümlerine muhalefet- 
lerinin derecesine göre kısmen veya tamamen infazına veya infaz olunmamasına  
hükmü veren mahkemece karar verilir.                      
  Tedbire ilişkin hükümlere muhalefet, haklarında ikinci fıkra hükmü uygulan- 
mış olanlar tarafından vukubuldukta; tedbir, hükmü veren mahkemece birinci   
fıkrada yazılı esaslar dairesinde para cezasına çevrilir.            
  (Yedinci fıkra mülga: 7/12/1988 - 3506/10 md.)               
  Tedbir hükümlerinin yerine getirilmesi hükümlünün ihtiyarında olmayan sebep-
ler yüzünden imkansız hale gelmişse hükmü veren mahkemece bu tedbir yerine   
başka bir tedbire hükmolunur.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu madde hükümleri sırf askeri suçlar ile askeri disiplin suçları ve birin- 
ci fıkranın 3 ve 4 numaralı bendi hükümleri de subaylar, askeri memurlar ve   
astsubaylar hakkında uygulanmaz.(1)                       
                                        
  Para cezalarının tarifi, tespiti ve yerine getirilmesi:           

  Madde 5 - (Değişik: 3/5/1973 - 1712/1 md.)                 
  Para cezası kanunda yazılı hadler arasında tayin olunacak bir miktar para- 
nın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.                  
  Asgari ve azami hadleri gösterilen para cezalarının miktarı, suçlunun ikti- 
sadi durumu, aile sorumluluğu, meşgale ve mesleki, yaş ve sağlık durumu, ceza- 
nın sosyal etkisi ve uyarma amacı gibi hususlar gözönünde tutularak tespit edi- 
lir.                                      
  Mahkeme gerekli gördüğü takdirde, hükmedeceği para cezasının tayin edeceği 
sürelerde ve belirli taksitlerle ödenmesine de karar verebilir. Ancak taksit-  
lerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tamamının tah- 
sili gerektiğini de kararda gösterir.                      
  Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten eksik olamaz.   
  Bu ceza hükmünü bildiren ilam kesinleşince Cumhuriyet Savcılığına verilir. 
Cumhuriyet Savcısı bir ay içinde para cezasını ödemesi için hükümlüye usulü da- 
iresinde bir ödeme emri tebliğ eder,                      
  (Değişik: 21/1/1983 - 2788/2 md.) Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine 
belli süre içerisinde para cezasını ödemezse, Cumhuriyet Savcısının karariyle  
bir gün onbin lira sayılmak üzere hapsedilir. Artıklar nazara alınmaz. Ancak,  
onbin liradan aşağı hükmolunan para cezaları bir gün hapse çevrilir. Haklarında 
Türk Ceza Kanununun 54 ve 55 inci maddeleri ile 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin
Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesi uygulan- 
mak suretiyle hüküm giyenlerin para cezaları kısa süreli hürriyeti bağlayıcı  
cezadan çevrilmiş olsa bile hapse çevrilemez. Bu takdirde maddenin son fıkrası 
hükümleri uygulanır.(2)                             
  Para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilamında yazılı olmasa bile yuka- 
rıdaki hüküm Cumhuriyet Savcılığınca uygulanır.                 
  Mahkemece para cezasının tahsilinde taksit öngörülmemiş ise bir aylık süre 
içerisinde para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri ka- 
lan para cezasının birer aylık iki taksitte ödenmesine müsaade olunur. İkinci  
taksit vaktinde ödenmezse üçüncü taksit müsaadesi hükümsüz kalır.        
  (Değişik: 21/1/1983 - 2788/2 md.) Hükümlü, mahpus kaldığı, her gün için al- 
tıncı, fıkra uyarınca onbin lira indirildikten sonra kalan parayı öderse hapis- 
ten çıkarılır.(2)                                
  Para cezası yerine çektirilen hapis cezası 3 yılı geçemez. Türk Ceza Kanu- 
nunun 84 üncü maddesi hükmü saklıdır.                      
  Kendi isteği üzerine hükümlü, para cezasından çevrilen hapis yerine Devlet 
mahalli idare, kamu iktisadi teşebbüsü ve sair kamu kurumlarının hizmetlerinde 
çalıştırılabilir. Rayice göre emsallerine ödenen ücret tutarından hükümlünün  
iaşesi için lüzumlu miktar ayrıldıktan sonra bakiyesi hükmolunan cezadan mahsup 
edilir.                                     
  Çektirilen hapis süresi para cezasını tamamiyle karşılamamış olursa geri  
kalan paranın tahsili için ilam Cumhuriyet Savcılığınca mahallin en büyük mal  
memurluğuna verilir. Ve mal memurluğunca Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hak- 
kındaki Kanuna göre infaz edilir. (3)                      
-----------------------                             
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.            
(2) Hükümdeki para miktarları 3506 sayılı Kanunla yükseltilmiş ve metne işlen- 
   miştir.                                  
(3) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.            
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
  Cezaların ertelenmesi:                           

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 3/5/1973 - 1712/1 md.)                 
                                        
  (Değişik: 7/12/1988 - 3506/8 md) Adliye mahkemelerince para cezasından baş- 
ka bir ceza ile mahküm olmayan kimse, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya ha- 
fif para veya bir yıla kadar (bir yıl dahil) ağır hapis veya iki yıla kadar   
(iki yıl dahil) hapis veya hafif hapis cezalarından biriyle mahkum olur ve   
geçmişteki hali ve suç işleme hususunda eğilimine göre cezanın ertelenmesi ile- 
ride suç işlemekten çekinmesine sebep olacağı hakkında mahkemece kanaat edini- 
lirse,bu cezanın ertelenmesine hükmolunabilir. Bu halde ertelemenin sebebi hü- 
kümde yazılır.                                 
  (Değişik: 7/12/1988 - 3506/8 md.) Suç tarihinde 18 yaşını doldurmamış olan- 
lar ile 65 yaşını ikmal etmiş bulunanların mahküm oldukları ağır hapis cezası  
iki yıldan, hapis veya hafif hapis cezası üç yıldan fazla olmadığı hallerde de 
yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanabilir.                    
  Bazı suçlara ilişkin cezalar ile askeri suçlar ve disiplin suçlarına iliş- 
kin cezaların ertelenemeyeceğine dair özel kanun hükümleri saklıdır.      
                                        
  Adli sicildeki hükümlülük kaydının silinmesi:                

  Madde 7 - (Mülga: 22/11/1990 - 3682/12 md.)                 
                                        
      Hükümlüler ile Müesseselerin Tasnifi ve İnfaz Sistemi        
                                        
  Kısa süreli cezaların yerine getirilmesi:                  

  Madde 8 - Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların hükümlünün veya varsa  
kanuni vekili veya Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine;            
  1. (Değişik: 12/6/1979 - 2248/12 md.) Hükümlü 65 yaşını ikmal etmiş veya  
sıhhi durumu cezaevinde bulunmasına mani olacak derecede bozuk olduğu tabib ra- 
poru ile belgelendirilmiş ve hükümlülük süresi 60 günü geçmemişse oturduğu yer- 
de,                                       
  2. (Değişik: 12/6/1979 - 2248/12 md.) Hükümlülük süresinin 60 günü geçmeme- 
si halinde her hafta Cuma günleri en geç 19.00'da girmek ve pazar günleri aynı 
saatte çıkmak suretiyle bir cezaevinde,                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3. (Değişik: 12/6/1979-2248/12 md.) Hükümlülük süresinin 4 ayı geçmemesi  
halinde serbestçe çalışabilmesini temin için her gün saat 19.00'da girmek ve  
sabahları 7.00 `de çıkmak suretiyle bir cezaevinde çektirilmesine mahkemece ka- 
rar verilebilir.                                
  Yukarıdaki fıkralardan birinin tatbikatına ait karara hükümlü tarafından  
kasden veya ihmali neticesi riayet olunmadığı takdirde bir aya kadar hapis ce- 
zasiyle cezalandırılır. Geri kalan cezası da ayrıca çektirilir.         
                                        
  Müşahadeye tabi tutulma:                          

  Madde 9 - (Değişik: 3/5/1973-1712/1 md.)                  
  Müebbet ağır hapis cezasına veya uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya   
mahküm olanlar, haklarında uygulanacak rejimi, ahlaki eğilimlerini ve gönderil- 
mesi gereken infaz kurumunu tespit için tüzükte gösterilen esaslar dairesinde  
müşahadeye tabi tutulurlar.                           
  Müşahade süresi 60 günü geçemez.                      
  Hükümlü, kişiliğine, sair hallerine, suçun işlenmesindeki özelliklere göre 
gerektiğinde müşahadeye tabi tutulmayabilir.                  
  İnfazı gereken cezaları 6 aydan aşağı olanlar müşahadeye tabi tutulmazlar. 
  (Değişik: 23/9/1986-KHK-262/1 md.; aynen kabul: 26/3/1987-3333/1 md.) Müşa- 
hade sonunda, müşahade merkezi, Bakanlıkça grubu belli edilecek hükümlülere ait 
dosyaları, mütalaası ile birlikte Bakanlığa gönderir. Dosyaları gönderilen hü- 
kümlülerin, müşahade sonucuna göre gönderilecekleri infaz kurumu Bakanlıkça ta- 
yin olunur. Ancak haklarındaki hüküm kesinleştiğinde bihakkın tahliyelerine ve 
daha sonraki müşahadeleri sonunda şartla tahliyelerine, her yılın Ocak ayında  
Bakanlıkça tesbit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen süreden az kal- 
olan hükümlüler, ağır ceza Cumhuriyet Savcılıklarınca bağlı ilçe Cezaevlerine  
sevkedilebilirler.                               
  Hükümlülerin müşahadeye tabi tutulmasına ve cezaevlerinin sınıflandırılma- 
sına ilişkin hükümler, askeri cezaevleri ve cezaları buralarda infaz olunan hü- 
kümlüler hakkında uygulanmaz.                          

  Madde 10 - 11 - (Mülga: 10/9/1993 - KHK - 524/13 md.)