Endeksler
                                        
                                        
           TAVAS KAZASININ HEYELANA MARUZ KALE            
           NAHİYESİNİN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ            
                HAKKINDA KANUN                  
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 6409                        
  Kabul Tarihi     : 11/3/1954                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 22/3/1954 Sayı: 8664             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 1816           
                                        

  Madde 1 - A) Eski Kale hudutları içinde kendileri veya henüz intikali yapıl-
mamış olarak murisleri uhdesinde tapu kaydı mucibince meskenleri bulunanlara,  
  B) Tapu kayıtları olmıyanlardan mahalle ihtiyar heyeti raporu ve belediye  
daimi encümeninin tasdikiyle mesken sahibi oldukları anlaşılanlara,       
  Meskenler yaptırılması için yıllık ödeme miktarı bir milyon lirayı geçmemek 
şartiyle üç buçuk milyon liraya kadar gelecek yıllara sari taahhütlere girmeye 
Bayındırlık Vekili salahiyetlidir.                       
  C) Varislerin taaddüdü halinde bunlar için yaptırılacak binalar birden fazla
olamaz.                                     

  Madde 2 - Bu kanuna göre üzerine mesken yapılacak arsalardan belediyeye ait 
olanlar 6188 sayılı kanunun belediyeye ait veya devredilecek arazinin ihtiyaç  
sahiplerine devri hakkındaki hükümleri de nazarı dikkate alınmak üzere, 2490 sa-
yılı Kanunun 66 ncı maddesine göre bedel takdiri suretiyle Hazinece satınalınır.
Bu arsalar üzerlerine yapılan binalarla birlikte 1 inci madde gereğince kendile-
rine mesken yapılacaklara satılmak üzere Türkiye Emlak Kredi Bankasına devir ve 
temlik olunur. Üzerine mesken yapılacak arsalar bu kanun gereğince kendilerine 
mesken yapılacak şahıslara ait ise arsa sahiplerinin inşaata başlanmadan önce  
arsalarının üzerine Hazinece bina yapılmasına muvafakat ettiklerini ve inşadan 
sonra bu binaları maliyet bedelleri üzerinden satınalacaklarını noter senedi ile
taahhüdeylemeleri lazımdır. İnşaattan sonra bu kimselerdeki Hazine alacağı bu  
binaların tapu kayıtlarına maliyet bedelleri üzerinden re'sen ipotek konmak su- 
retiyle karşılanır ve Hazinenin bu alacağı Türkiye Emlak Kredi Bankasına devir 
ve temlik olunur.                                
                                        

  Madde 3 - Yeni Kale kasabasında inşa edilecek binalara ait 2 nci madde hü- 
kümlerine tevfikan temin edilecek olan arsalar ihtiyacı karşılamadığı takdirde 
hususi eşhasa ait arsaların belediye hududu içerisinde olanlar için 1710 numara-
lı Kanun ve belediye hududu haricindeki arsalar için de 1295 tarihli Menafii  
Umumiye İstimlak Kararnamesi hükümleri tatbik olunur.              
                                        

  Madde 4 - Bankaca satılacak gayrimenkullerin bedelleri bankaya devir ve tem-
lik olunan Hazine alacağının tahsilinde, Hazinenin banka sermaye iştirak hisse- 
sine mahsubedilir.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Binaların tipleri, adedi ve kendilerine mesken yaptırılacak olan 
talipler arasında gözetilecek sıra esasları İcra Vekilleri Heyetince tesbit ve 
ilan olunur.                                  
                                        

  Madde 6 - Bu meskenler Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından 5 inci madde- 
deki esaslar dahilinde taliplerine bedeli faizsiz olarak yirmi yılda yirmi müsa-
vi taksitte tahsil edilmek üzere satılır. İlk taksit bedeli satıştan bir sene  
sonra başlar. Her hangi bir taksitin ödenmemesi halinde bu taksit için yüzde beş
faiz alınır. Bunu takipedecek yılda da aynı şekilde ödenmezse her iki taksit  
için yüzde beş faiz yürütülür. Bunu takip edecek üçüncü yıl taksiti de ödenmezse
borcun tamamı muacceliyet kesbeder ve tahsiline kadar yüzde beş faize tabi tutu-
lur. Bankanın bu binalardan mütevellit alacağı kendi kanunlarındaki usuller dai-
resinde takip ve tahsil olunur.                         
  Faizin Muamele Vergisi gayrimenkulün sigorta masrafları borçluya ait olup  
tahsillerine kadar % 5 faiz yürütülür.                     
                                        

  Madde 7 - Bu binalardan yirmi beş adedi 5 inci maddede yazılı Türkiye Emlak 
Kredi Bankasına devredilmez. Hazine namına tescil edilir. Bunlardan bir kısmını 
amme hizmeti gören müesseselere tahsise, geriye kalanlarını da ihtiyaca göre  
Devlet memurlarına kiralamaya Maliye Vekili salahiyetlidir.           
                                        

  Madde 8 - Yukardaki şartlar dairesinde meskenlerini yaptırmayıp kendileri  
inşa etmek isteyenlere Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından kendi şartları  
dairesinde muamele tatbik olunur.                        
                                        

  Madde 9 - Maliye Vekaleti ile Türkiye Emlak Kredi Bankası arasında kararla- 
şacak esaslar dairesinde tesbit olunacak tahsil giderleri Maliye Vekaleti bütçe-
sinden ödenir.                                 
                                        

  Madde 10 - Bu kanun gereğince yapılan evlerin 6188 sayılı kanunun 13 üncü  
maddesindeki muaflıktan istifade edebilmeleri için beyanname verilmesi şarttır. 
Ancak bu beyannameler binaların hak sahiplerine teslimi tarihlerinden itibaren 
üç ay zarfında Bankaca verilir.                         
                                        

  Madde 11 - Bu kanuna göre yapılacak devir, temlik, ferağ ve teferruğ, ipotek
ve tescil muameleleri ile mukavele, taahhütname ve beyanname her türlü harç ve 
resimden muaftır.                                
                                        

  Madde 12 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.           
                                        

  Madde 13 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.