Endeksler
                                        
                                        
               KAT MÜLKİYETİ KANUNU               
                                        
  Kanun Numarası     : 634                        
  Kabul Tarihi      : 23/6/1965                     
  Yayımlandğı R. Gazete  : Tarih: 2/7/1965 Sayı: 12038           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 2932          
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                
                                        
   A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı:                     
                                        
   I-Genel kural:                               
                                        

   Madde 1 - Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan,mağaza,  
mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli
olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu  
kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.         
   Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının,birinci fıkrada yazılı 
nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiye-
tine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu 
kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir.               
                                        
   II - Tarifler:                               

   Madde 2 - Bu kanuna göre :                         
   a) Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul);yalnız
esas yapı kısmına (Anayapı) anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanıl-
maya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bö- 
lümlerine (Bağımsız bölüm); bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya 
o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (Eklenti); bağımsız bölümler üzerinde kuru-
lan mülkiyet hakkına (Kat mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki);  
   b) Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa 
kullanma veya faydalanmaya yarıyan yerlerine (Ortak yerler); kat maliklerinin  
ortak malik sıfatiyle paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma   
haklarına (Kullanma hakkı);                           
   c) (Değişik: 13/4/1983 - 2814/1 md.) Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiye-
tine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının
bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu Ka- 
nun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat irtifakı); bu hakka sahip   
olanlara da (kat irtifak sahibi);                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Arsanın, bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen  
ortak mülkiyet paylarına (Arsa payı);                      
  e) Kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmi senede      
(Sözleşme);                                   
  Denir.                                   
  III - Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının niteliği:             

  Madde 3 - Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağ-
lantılı özel bir mülkiyettir.                          
  (Değişik: 13/4/1983 - 2814/2 md.) Kat mülkiyeti, bu mülkiyete konu olan   
anayapının bağımsız bölümlerinden her birine kat irtifakının kurulduğu     
tarihteki, doğrudan doğruya kat mülkiyetine geçilme halinde ise, bu tarihteki  
değeri ile oranlı olarak tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına  
göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız      
bölümlerin değerleri ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat   
maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için   
mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca    
tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma 
veya azalma sebebiyle değiştirilemez. 44 üncü madde hükmü saklıdır.       
  Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapı tamamlandıktan 
sonra arsanın malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerin veya     
bunlardan birinin tapu idaresine yapacağı yazılı bir istem üzerine, bu kanunda 
gösterilen şartlar uyarınca, kat mülkiyetine çevrilir.             
  IV - Ortak yerler:                             

  Madde 4 - Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı 
yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.        
  a) Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan
ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları,antreler, merdivenler, asansörler,  
sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire 
veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve or-
tak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup ba- 
ğımsız bölum dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri,ku-
yu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,             
   b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp 
kanalları ile kalorifer, su,havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve  
televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,     
   c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet 
merdivenleri.                                  
   Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma  
veya,faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna 
girer.                                     
   B) Bağlantılar :                              
   I - Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı:           

   Madde 5 - Kat mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoliyle geçmesi ha- 
linde, ona bağlı arsa payı da birlikte geçer; arsa payı,kat mülkiyetinden veya 
kat irtifakından ayrı olarak devredilemiyeceği gibi, miras yoliyle de geçmez ve 
başka bir hakla kayıtlanamaz.                          
   Anagayrımenkulde, kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı ku- 
rulmamış arsa payı bırakılamaz.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kat mülkiyetini kayıtlayan haklar, kendiliğinden arsa payını da kayıtlar.  
  Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaşması mümkün olmıyan  
irtifaklar kurulamaz.                              
  Anagayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulmasından önce o gayrimenkulün kütük- 
teki sayfasına tescil veya şerhedilmiş olan haklar kat mülkiyetini de, kaide  
olarak arsa payı oranında, kendiliğinden kayıtlar.               
  II- Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı:   

 

 
  Madde 6 - Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tah- 
sis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati  
yuvaları, tuvalet gibi eklentiler,ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parça-
sı sayılır ve o bölümün maliki, eklentilerin de tek başına maliki olur.     
  Eklentiler kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesine kaydedilir ve bunlar-
dan anayapının oturduğu zeminin dışında kalanlar kadastro planında veya tapu  
haritasında ayrıca gösterilir.                         
  Bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyetiyle ve diğer kat maliklerinin hakla-  
riyle bağdaşması mümkün olmıyan irtifaklar kurulamaz.              
  Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde, 
eklentiler ve ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş,kayıtlanmış vaya kira- 
lanmış olur.                                  
  C) Ortaklığın (Şüyuun) giderilmesi ve öncelikle satınalma (Şüf'a) hakkı:  
  I - Ortaklığın giderilmesi:                         

  Madde 7 - Kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olan gayrimenkulde    
ortaklığın giderilmesi istenemez.                        
  Bağımsız bölümler, bağımsız bir gayrimenkul gibi dava ve takip konusu olabi-
lir bunlarda ortaklığın giderilmesi istenebilir.                
  II- Önceiikle satınalma hakkı:                       

  Madde 8 - (Değişik birinci fıkra:13/4/1983 - 2814/3 md.) Kat mülkiyeti ku- 
rulmuş bir gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden birinin veya, kat irtifakı bağ- 
lanmış arsa payının satılması halinde diğer kat maliklerinin veya irtifak hakkı 
sahiplerinin öncelikle satın alma hakkı yoktur.                 
  Bir bağımsız bölümün paydaşlarından birinin kendi payını başkasına satması 
halinde öteki paydaşlar, öncelikle satınalma hakkını kullanabilirler.      
  Sözleşmede bu maddenin aksine hüküm konulabilir.              
  D) Genel hükümlerin uygulanma alanı:                    

  Madde 9 - Kat mülkiyetine veya kat irtifakına ait kütük kaydında veya kat  
malikleri arasındaki sözleşmede veya yönetim planında veya bu kanunda hüküm bu- 
lunmayan hallerde, kat mülkiyetinden doğan anlasmazlıklar,Medeni Kanun ve ilgili
diğer kanunlar hükümlerine göre karara bağlanır.                
                                        
                   İKİNCİ BÖLÜM               
             Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması     
  A) Genel kural:                               

  Madde 10 - Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tes-
cil ile doğar.                                 
  Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o     
gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan birden fazla 
bölüm, kat mülkiyeti kütuğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir.   
  Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca ve-
ya aşağıdaki fıkraya göre verilen bir mahkeme hükmü ile yapılır.        
  Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın 
giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın,
kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını  
isterse, hakim, o gayrimenkulün mülkiyetinin, 12 nci maddede yazılı belgelere  
dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle  
bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir.       
  B) Kat mülkiyeti kütüğü: