Endeksler
        VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ            
          TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE             
                 DAİR KANUN (1)                 
                                        
  Kanun Numarası    : 6343                         
  Kabul Tarihi     : 9/3/1954                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 18/3/1954 Sayı: 8661             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3  Cilt: 35 Sayfa: 1461          
                    *                    
                   * *                    
     Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki   
           Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"        
               Cilt: 1     Sayfa: 429             
                    *                    
                   * *                    
                  BÖlüm: I                  
                 Umumi Hükümler                 

  Madde 1 - Yüksek veteriner okulları ile veteriner fakültelerinden veya mua- 
deleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiş veteriner okullarından diploma almış  
olanlara (Veteriner hekim) denir.                        

  Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve sahip oldukları diplomala- 
rını Ziraat Vekaletine tescil ettirilmiş bulunan her (Veteriner hekim) meslekini
bu kanun hükümleri dahilinde serbestçe icra edebilir.              

  Madde 3 - Yabancı memleketler yüksek veteriner okul veya fakültelerinden  
diplomalı olup da tahsil muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiş bulunan  
(Veteriner hekim) lerin Türkiye'de mesleklerini icra edebilmeleri için Türkiye 
üniversiteleri veteriner fakültelerinden birisinde yapılacak "Collegium" imti- 
hanını kazanmaları şarttır.                           
------------------------------                         
(1)a-Bu Kanunun başlığı "Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Vete-  
  riner Hekimleri Birliği ile Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere  
  Dair Kanun" olarak ve maddelerde geçen "Veteriner Hekimleri Birliği"ibaresi 
  "Türk Veteriner Hekimleri Birliği" şeklinde 3/4/1984 tarih ve 2993 Sayılı  
  Kanunun 19 uncu maddesi ile 9/3/1954 tarih ve 6343 Sayılı Kanuna ek olarak 
  getirilen ek 5 inci madde hükmüyle değiştirilmiştir.            
 (b) Bu Kanunun bazı maddelerinde bulunan "Ziraat Vekaleti" ibaresi 3/4/1984  
  tarih ve 2993 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 9/3/1954 tarih ve 6343 Sa- 
  yılı Kanuna ek olarak getirilen ek 4 üncü madde hükmüne göre "Tarım Orman  
  ve Köyişleri Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.              
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - Hakiki şahıslar veya hususi hukuk hükmi şahısları tarafından is- 
tihdam edilen (Veteriner hekim) ler de bu kanun hükümlerine tabidir.      
                                        

  Madde 5 - Veteriner hekimlerin vazife ve salahiyetleri aşağıda yazılı fıkra-
larda gösterilmiştir.                              
  a) Hayvanları muayene, hayvan hastalıklarını tedavi etmek ve hayvanlar üze- 
rinde muktedir olabildiği her türlü ameliyatı yapmak, ihtisası icabettiren ah- 
valde ise mütehassıs (Veteriner hekim) e müracaatı tavsiye eylemek;       
  b) Hayvanların vasıfları ve sağlık durumları hakkında rapor vermek;     
  c) Kara ve deniz hayvanlarından elde edilen gıdai, sınai maddelerle mamulle-
rini, hayvan yemi olarak kullanılan maddelerin muayene ve ihtisas sahibi ise  
tahlil etmek;                                  
  d) (Veteriner hekim) likte tatbik olunan her türlü aşı, serum, biyolojik  
maddelerle müstahzaratı (ihtisas sahibi olmak ve bu maksatların tahakkuku için 
tedvin olunmuş hususi kanunların hükümlerine uymak şartiyle) ihzar, muayene,tah-
lil eylemek ve bu gibi hususatta rapor verebilmek;               
  e) Eczanesi bulunmıyan yerlerde hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi 
aşı, serum, müstahzar ve biyolojik maddeleri muhtevi bir ecza dolabı tesis eyle-
mek ve bu ilaçları satabilmek;                         
  f) Memleket hayvancılığının ıslah ve inkişafını engelleyici hareketleri, ve 
bulaşıcı hayvan hastalıklarını görür veya işitirse en kısa bir zamanda keyfiyet-
ten resmi makamları haberdar etmek ve istilai mahiyet arzeden vakayide ise der- 
hal muktedir olabileceği önleyici tedbirlere girişmek ve zootekni sahasında haiz
olduğu ilmi salahiyetini kullanmak.                       
                                        

 

 
  Madde 6 - Aşağıda yazılı haller (Veteriner hekim) meslekinin icrasına muvak-
kat veya daimi olarak mani teşkil eder:                     
  a) Medeni haklarını kullanma ehliyetinden mahrum bulunmak;         
  b) Amme hizmetlerinden memnuiyet veya meslek ve sanatlarını icrada tatil ce-
zasına mahküm olmak;                              
  c) Bu kanun ile teşekkül eden Haysiyet veya yüksek Haysiyet Divanı kararları
ile meslekini icradan menolunmak;                        
  d) Yüksek Haysiyet Divanınca haklarında diplomalarının istirdadı kararı it- 
tihaz edilmek;                                 
  e) Mesleki şeref ve haysiyet ihlal edici bir cürüm yüzünden üç yıl ağır   
hapis cezasına mahküm olmak;                          
  f) Alelıtlak ağır hapis veya bu derece cezayı müstelzim bir fiille mahküm  
kılınmak.                                    
  Bu maddenin a, b, c fıkralarında yazılı cezalar geçici alarak verilmiş ise- 
ler meslek icrasından memnuniyet tayin edilen müddete munhasır kalır.      
                                        

  Madde 7 - Mütehassıs unvanını taşıyabilmek için Veteriner Hekim İhtisas   
Talimatnamesinde yazılı olan branşlardan birinde ihtisas yapmış olmak ve Ziraat 
Vekaletince hazırlanacak yönetmeliğe göre yapılacak imtıhanı kazanmak ve ihtisas
vesikası almak şarttır.                             
  Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olanlar da bu imtihanı kazanmak mecbu- 
riyetindedir.                                  
  Usul ve nizama Uygun olarak ordinaryüs profesör, profesör, doçent, doktor, 
öğretmen ve benzeri unvanları kazanmamış olan (Veteriner hekim) lerin her hangi 
bir şekilde olursa olsun bu unvanları kullanmaları ve ilan eylemeleri yasaktır. 
                                        

  Madde 8 - Her veteriner hekim hayvanların muayene ve tedavisi için bir mua- 
yenehane açabilir. Muayenehane açmak istiyen (Veteriner hekim) bir istida    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ile mahallin en büyük mülkiye amirine müracaat eder. İstidasına diplomasının,  
nüfus cüzdanının tasdikli suretiyle istenilen miktar fotoğrafını iliştirir.   
  İstidada muayenehane ittihaz olunan mahal ile ikametgah adresi ve varsa   
ihtısas numarası açıkça gösterilir.                       
  Muayenehane yapılacak mahallerin vasıf ve şartları Ziraai Vekaletince tayin 
ve tesbit olunur.                                
  İstısas vesikalarını haiz olanların bu belgelerini ayrıca veteriner müdür  
veya kaza veterinerliklerine ibraz etmeleri lazımdır. Ancak hastane veya labora-
tuvar açabilmek için Ziraat Vekaletince tesbit olunan esaslar dahilinde ruhsat 
alınması şarttır.                                

  Madde 9 - Muayenehanesinin yerini değiştirmek veya muayenehanesini kapatmak 
istiyen bir (Veteriner hekim) keyfiyeti en az bir hafta önce mahallin mülkiye  
amirliğine yazılı olarak bildirmeye mecburdur.                 
  İkametgah hariç bir veteriner hekimin birden fazla yerde muayenehane açması 
memnudur.                                    
  (Veteriner hekim) ler, çalışma yerlerini ve ihtısaslarını bildirir ilanlar 
tertip edebilirler, ancak bunların propaganda ve reklam mahiyetinde olmaması  
şarttır.                                    

  Madde 10 - Veteriner hekimler, hastane, laboratuvar ve muayene yerlerinde  
muayene ve tedavileri için getirilen hayvanların eşkalini, sahiplerinin adresle-
rini, hastalık durumlarını, tedavi şekillerini, yazmak üzere yönetmeliğindeki  
örneğine uygun gündelik bir protokol defteri tutmaya medburdurlar. Bu defterle- 
rin sayfaları kayıtlı bulundukları veteriner dairesi tarafından numaralanır ve 
mühürlenir. Tedavi ve ücretlerden doğacak davalarda işbu defterlerdeki kayıtlar 
esastır.