Endeksler
                                        
                                        
         DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE            
            GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN                
                                        
  Kanun Numarası    : 633                         
  Kabul Tarihi     : 22/6/1965                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 2/7/1965 Sayı: 12038             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 2911            
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
    Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara  
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Kuruluş ve Görevleri                 
                                        
  Görev:                                   

  Madde 1 - İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili iş- 
leri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek  
üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.        
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 2 - (Değişik: 26/4/1976-1982/1 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin   
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile) (1)      
                                        
  A) Merkez kuruluşu:                             
  Başkan:                                   

  Madde 3 - Diyanet İşleri Başkanı, kuruluşun bütün çalışmalarını düzenlemek, 
yürütmek ve denetlemekle görevlidir.                      
                                        
  Başkanın bulunmadığı hallerde, Başkanın göstereceği, Başkan yardımcıların- 
dan birisi, Başkanın göstermediği hallerde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Di- 
yanet İşleri Başkanına vekillik eder.                      
                                        
  Başkan yardımcıları:                            

  Madde 4 - Diyanet İşleri Başkan yardımcıları, Başkan tarafından verilen gö- 
revleri düzenler ve yürütür.                          
  Din İşleri Yüksek Kurulu:                          

  Madde 5 - (9/4/1990 - KHK - 416/1 md.)                   
  Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek karar ve  
danışma organıdır.                               
  Din İşleri Yüksek Kurulu;                          
  a) Aday Tesbit Kurulunun seçeceği yirmi dört aday arasından Diyanet İşleri 
Başkanının belirleyeceği on iki kişi,                      
------------------------                            
(1) Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararı 11/5/1980 tarih ve 16985 sayılı Res-
mi Gazete'de yayımlanmış ve bir yıl sonra 11/5/1981 tarihinde yürürlüğe girmiş- 
tir.                                      
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
  b) Yükseköğretim Kurumlarında öğretim üyesi olup, İslami ilimler sahasında 
temayüz etmiş kişiler arasından Diyanet İşleri Başkanının belirleyeceği dört  
kişi,                                      
  olmak üzere on altı üyeden meydana gelir.                  
  Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır.     
  Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarına katıldığında 
Kurul'a Başkanlık eder.                             
  Kurul üyelerinin görev süresi yedi yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
seçilebilirler. Üye sayısı herhangi bir sebeple 3/4'ün altına düştüğü takdirde 
boş üyelikler için seçim yapılır. Seçilen bu üyeler, yerine seçildikleri üyele- 
rin süresini tamamlarlar, Yeniden seçilemeyen üyeler kazanılmış hak aylıklarına 
uygun başka kadrolara atanırlar.                        
  Din İşleri Yüksek Kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sa- 
yısının salt çoğunluğu ile yedi yıl için bir başkan ve bir başkan vekili seçer. 
Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.                     
  Kurul, dolu kadro sayısının ekseriyeti ile toplanır ve kararlarını mevcudun 
ekseriyeti ile alır.                              
  Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görevleri şunlardır:              
  a) Dini konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını 
Başkanlığa sunmak;                               
  b) Başkanlığın kısa ve uzun vadeli ana hizmet politikasını ve çalışma esas- 
larını tesbit etmek, bu konuda ilgili birimlerce hazırlanan teklifleri inceleyip
görüş bildirmek;                                
  c) Dini eserleri te'lif ve tercüme etmek ve ettirmek; va'z ve hutbe örnekle-
ri hazırlamak;                                 
  d) Başkanlıkça yayınlanması istenen basılı, sesli ve görüntülü eserleri in- 
celeyerek yayınlanıp yayınlanamıyacağına karar vermek; (Başkan tarafından veri- 
len süre içinde karara bağlanamayan eserlerin yayımı için Kurul kararı aranmaz.)
  e) Tetkiki istenen basılı, sesli ve görüntülü eserler hakkında mütalaa ver- 
mek;                                      
  f) Dini soruları cevaplandırmak;                      
  g) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki dini, ilmi faaliyetleri, neşriyatı ve dini 
propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip etmek, bunları değerlendirmek ve so- 
nucunu Başkanlığa sunmak;                            
  h) Başkanlık teşkilatının çalışmaları için gerekli olan ve ilgili birimlerce
hazırlanan kanun tasarısı, tüzük, yönetmelik, plan ve proğramlar gibi metinler- 
den Başkanlıkça gerekli görülenleri inceleyerek görüş bildirmek;        
  ı) Din şurası ile ilgili hazırlık çalışmaları yapmak, şuraya sunulacak ra- 
porları ve Başkanlık görüşünü hazırlamak; şura kararlarını Başkan'a sunmak;   
  j) Başkan tarafından havale edilen diğer konuları tetkik etmek ve mütalaa  
vermek;                                     
  Din İşleri Yüksek Kurulu'nun çalışma usül ve esasları yönetmelikle düzenle- 
nir.                                      
  Dini Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi:         

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 26/4/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin   
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)         
  Olgunlaştırma Müdürlüğünün görevleri:                    

  Madde 7 - (Değişik: 26/4/1976 - 1982/1 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin  
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)         
  Derleme ve Yayın Müdürlüğü:                         

  Madde 8 - (Değişik: 26/4/1976 - 1982/1 md.; iptal Anayasa Mahkemesinin   
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)         
  Teftiş kurulu:                               

  Madde 9 - Teftiş Kurulu, müfettiş sıfat ve niteliklerini taşıyan bir başka- 
nın yönetimi altında müfettiş ve müfettiş yardımcılarından kurulmuştur. Müfet- 
tişler,                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kuruluşun bütün işlerini Başkan adına teftiş ederler, hizmeti ve hizmetlileri  
denetler, soruşturma yaparlar.                         
  Teftiş Kurulunun yetki ve çalışma usulleri bir tüzükle düzenlenir.     
                                        
  Hukuk Müşavirliği:                             

  Madde 10 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir:      
  a) Başkanlığı ilgilendiren sözleşme ve anlaşma tasarılarını incelemek,   
  b) Başkanlık kuruluşu ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki her türlü an- 
laşmazlıkları inceliyerek mütalaa bildirmek,                  
  c) Memurların vazifelerinden doğan kanuni soruşturmalara ilişkin işleri yap-
mak,                                      
  d) Başkanlıkça açılan veya Başkanlığın muhatap olduğu idari ve adli davalar 
için gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmiyen davalarda Başkan- 
lığı temsil etmek,                               
  e) Başkanlıkça verilen diğer hukuki işler hakkında düşüncelerini bildirmek. 
                                        
  Personel Dairesi: