Endeksler
                                        
                                        
                                        
           ÇAVUŞ VE UZMAN ÇAVUŞ KANUNU (1) (2)            
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 6320                        
  Kabul Tarihi      : 3/3/1954                      
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 10/3/1954 Sayı: 8654            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 1354           
                                        
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
            Çavuş yetiştirileceklerin seçilmesi           
                                        
  Seçme ve yetiştirme                             

  Madde 1 - Ordunun Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerine yeni gelen muvazzaf   
erden, temel eğitiminden sonra bölük, tabur veya muadili komutanlıklarca çavuş 
olmaya elverişli bulundukları anlaşılanlar, alay ve muadili komutan veya makam- 
larca da yeterlikleri onanmak şartiyle Milli Savunma Vekaletince tesbit edile- 
cek esaslara göre çavuş yetiştirilirler.                    
                                        
  Çavuş olamıyacaklar                             

  Madde 2 - 1 inci madde gereğince çavuş adaylığına ayrılmamış olan erler on- 
başıdan yukarı çıkamazlar.                           
                                        
  Kursta başarı gösteremiyenler                        

  Madde 3 - Öğretim ve eğitimleri sonunda çavuş olamıyanlar birlik ve kurum- 
larına geri gönderilir.                             
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
           Uzman çavuşluk esasları ve şartları            
                                        
                                        
  Uzman çavuşluk                               

  Madde 4 - Kıta ve teknisyen çavuşlarından aşağıdaki maddelerde tesbit edi- 
len süre ve esaslar dairesinde ordu hizmetinde kalmaya istekli olup kabul edi- 
lenler muvazzaflık hizmetinin bitiminden itibaren "uzman çavuş" olurlar.    
  Bunlardan birlik ve kurumların astsubay kadrolarında görevlendirilenler   
(Kıta uzman çavuşu), teknik hizmetlerde görevlendirilenler de (Teknik uzman ça- 
vuşu) olurlar.                                 
                                        
  Uzman çavuşluk şartları                           

  Madde 5 - Kıta ve teknik uzman çavuşu olabilmek için en az ilkokul mezunu  
bulunmak ve muvazzaflık hizmetinden başka 1 ila 5 yıl hizmet taahhüdünde bulun- 
mak şarttır.                                  
----------------------                             
(1) Bu Kanunun, uzman çavuşlarla ilgili hükümleri; 18/3/1986 tarih ve 3269 sa- 
  yılı "Uzman Erbaş Kanunu"nun 20 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ve 
  bu kanuna göre,uzman çavuş olarak istihdam edilenlerin,mezkür kanun hüküm- 
  lerine tabi olacakları aynı kanunun geçici maddesinde hükme bağlanmıştır.  
(2) Bu kanunun; aylık ücret miktarları ile ilgili hükümleri, 31/7/1970 tarih ve 
  1323 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (f) bendi ile yürürlükten kaldırıl- 
  mıştır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Uzman çavuşluk sürelerinin uzatılması                    

  Madde 6 - Kıta ve teknik uzman çavuşluğunda taahhüt edilen süreler Milli  
Savunma Vekaletince tesbit edilecek esaslar dairesinde uzatılabilir.      
                                        
  Uzman çavuşların astlık, üstlük münasebetleri ve cezai muameleleri     

  Madde 7 - Uzman çavuşlar, çavuş rütbesini taşıyan asker sayılırlar ve diğer 
askerlerle aralarında astlık ve üstlük münasebetleri caridir.          
  Uzman çavuşların cezai muameleleri Askeri Ceza ve Askeri Muhakeme Usulü ka- 
nunlarına tabidir.                               
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
    Uzman çavuşların aylık ücretleri, sair hakları, terfileri, bakım ve   
          ikramiyeleri, astsubaylığa geçirilmeleri           
                                        
  Uzman çavuşların aylık ücretleri ve bununla ilgili diğer hususlar      

  Madde 8 - Uzman çavuşların aylık ücretleri aşağıda gösterilmiştir:     
                            Lira          
                           -------          
       1 inci senede               125           
       2 nci senede               150           
       3 üncü senede               175           
       4 üncü senede               200           
       5 inci ve mütaakıp senelerde de      225           
                                        
  Ortaokul öğretimini tamamladıktan sonra en az iki yıllık meslek öğretimini 
veren sanat okullarından mezun uzman çavuşların ücretleri (175) liradan başlar. 
                                        
  Tank, denizaltıcılık ve dalgıçlık tazminatı                 

  Madde 9 - Tank sınıfı uzman çavuşlarına tank hizmetlerinde çalıştıkları   
müddetçe aylık ücretlerinden başka maaşlarının % 15, denizaltıcı ve dalgıçlara 
ise % 25 i nispetinde tazminat verilir. (1)                   
                                        
  Terfi                                    

  Madde 10 - Bir ücret kademesinde fiilen bir seneyi tamamlıyan uzman çavuş- 
lar yetkili sicil amirlerinin verecekleri sicile göre terfi ederler.      
                                        
  Uzman çavuşların yiyim, giyim, bakım işleri                 

  Madde 11 - Uzman çavuşların yiyim, giyim, bakım, tayin, tahvil ve nakilleri 
halinde sevk işleri erat gibi Devlet tarafından sağlanır.            
                                        
  Tedavi                                   

  Madde 12 - Uzman çavuşlardan hastalananların tedavileri askeri hastanelerde 
parasız yapılır. Sağlık durumları hava tebdilini icabettirenler hava tebdiline 
yollanır.                                    
  Ancak tedavi ve hava tebdili süresinin toplamı iki ayı geçemez.Bu süre zar- 
fında ücretlerini tam olarak alırlar. Tedavi ve hava tebdili süresi daha fazla 
devam edenlerin ordu ile ilişkileri kesilir.                  
----------------------                             
(1) Bu maddenin denizaltıcı ve dalgıç tazminatına ait hükmü, 18/4/1963 tarih ve 
  223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Tazminat Kanununun 12 inci   
  maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İzin                                    

  Madde 13 - Her uzman çavuşun senede bir ay izin hakkı vardır. İzin esnasın- 
da ücretine ve sair hukukuna halel gelmez. Bu süreye, gidiş ve geliş müddeti da-
hil değildir.                                  
                                        
  Başarı gösteremiyenlerin terhisi                      

  Madde 14 - Sicillerine göre uzman çavuşlukta kalmaları caiz olmadığı anla- 
şılanların barışta taahhüt sürelerine bakılmaksızın vazifelerine son verilir.  
                                        
  İkramiye                                  

  Madde 15 - Kendi kusurları olmaksızın müddetlerinin temdit edilmemesi sebe- 
biyle terhis edilenlere her hizmet yılı için bir aylık ücretleri miktarında ik- 
ramiye verilir. Bu ikramiye hiç bir suretle beş aylık ücret toplamını geçemez. 
                                        
  Kıyafet                                   

  Madde 16 - Uzman çavuşların kıyafetleri kıyafet kararnamesine göre düzenle- 
nir.                                      
  Astsubay sınıfına geçirilme                         

  Madde 17 - Kıta uzman çavuşlarından orta veya muadili okullar mezunu olan- 
larla teknisyen uzman çavuşlardan, istekliler gerekli şartları haiz oldukları  
takdirde kurslara tabi tutularak muvaffak olmaları halinde astsubay sınıflarına 
ücretlerinin tekabül ettiği rütbe ile naklolunabilirler. Bunların uzman çavuş- 
lukta geçen hizmetleri astsubaylık mecburi hizmetlerine ve nakil sırasında al- 
makta oldukları ücret kademesinde geçen müddetleri de nakledildikleri astsubay- 
lık rütbelerindeki terfi sürelerine eklenir.                  
                                        
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
             Geçici ve son maddeler                
                                        

  Geçici Madde 1 - I-Bu kanunun neşri tarihinden evvel ve 5430 sayılı kanun  
hükümlerine göre uzman çavuş olanların almakta bulundukları maaş dereceleriyle 
kıdemleri mahfuzdur.                              
  Bunlardan dört yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra daha dört yıl hizmeti ta- 
ahhüt eden ve kabul olunanlar bulundukları derecelerin bir üst derece maaşına  
yükselirler. Sekiz yıl fazla görevden sonra ayrılanlara hiç bir vergi kesilmek- 
sizin 300 lira ikramiye verilir. Sair hususlarda bu kanuna tabidirler.     
  II - Bu kanunun neşri tarihinden evvel ve 5430 sayılı kanuna göre uzman   
çavuş olanlardan birinci fıkra hükmüne tabi bulunmak istemiyenlerin talepleri  
üzerine hizmet müddetleri nazara alınarak bu kanun hükümlerine göre intibakları 
yapılır ve haklarında bu kanun hükümleri uygulanır.               

  Geçici Madde 2 - Bu kanuna göre alınacak olan uzman çavuşlar 1954 yılı tem- 
ditli uzman çavuş kadrolarında bu namla istihdam olunurlar.           

  Geçici Madde 3 - 5430 sayılı kanunla orduda istihdam edilen sanat enstitüsü 
mezunu uzman çavuşlar da bu kanunun 17 nci maddesi hükümleri gereğince astsubay 
sınıfına geçirilebilirler.                           
                                        
  Kaldırılan kanunlar                             

  Madde 18 - 1059 sayılı Piyade Küçük Zabit Kanunu ile 5430 sayılı Uzman Ça- 
vuş Yetiştirilmesi hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.         
                                        

  Madde 19 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.           

  Madde 20 - Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdaafa ve Maliye Vekilleri 
memurdur.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       6320 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
  No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
---------   ------------------------------------------   ---------------  
  223             --                1/5/1963   
  1323             --               14/8/l970   
  3269             --               25/3/1986