Endeksler
           BAZI HALLERDE MEMLEKET İÇİNDE İZİNLİ           
            GÖNDERİLECEK ERBAŞ VE ERLERİN YOL            
             MASRAFLARININ DEVLETÇE ÖDENMESİ            
                HAKKINDA KANUN (1)               
                                        
   Kanun Numarası    : 6304                        
   Kabul Tarihi     : 2/3/1954                      
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 8/3/1954 Sayı: 8652             
   Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 1165           

   Madde 1 - Milletlerarası taahhütler icabı yurt dışına gönderilecek birlik- 
lerin astsubaylardan gayrı erbaşına ve erine aileleriyle vedalaşmak üzere yahut 
su baskını ve zelzele gibi büyük tabii afetlerle geniş yangın zuhur eden bölge- 
ler halkından olan astsubaylardan gayrı erbaşa ve ere Milli Savunma Vekaletince 
izin verildiği takdirde memleket içindeki giriş ve dönüş nakil masrafları    
Devletçe ödenir.                                

  Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.           

  Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa ve Maliye Vekilleri  
memurdur.                                    
--------------------                              
(1) Bu Kanunda geçen "erat" tabiri, 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı kanunun 118.  
  maddesi ile "erbaş ve er" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.