Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
               ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU               
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 6301                        
  Kabul Tarihi     : 2/3/1954                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 8/3/1954 Sayı: 8652             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 1162           
                                        

  Madde 1 - Nüfusu on bin ve daha fazla olan şehir ve kasabalardaki fabrika, 
imalathane, mağaza, dükkan, yazıhane, büro ve bunların benzerleriyle bilümum  
ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlere bir 
saatten aşağı olmamak üzere öğle dinlenmesi verilmesi mecburidir.        
  Dinlenme devresinin başlama ve bitme saatleri, mevsimlere göre, o mahallin 
Belediye Meclisi tarafından tesbit ve ilan olunur.               
                                        

  Madde 2 - Dinlenme devresinin devamı müddetince iş yerlerinin kapalı kalma- 
sı şarttır.                                   
  Bu devre içinde müstahdem ve işçiler serbest olup,isterlerse,iş yerlerinden 
ayrılabilirler.                                 
                                        

  Madde 3 - Birinci maddede yazılı yerlerden:                 
  a) Halkın yeme ve içmesiyle alakalı maddeleri satanların,          
  b) Eczanelerin, umumun yıkanıp temizlenmesine, yatıp kalkmasına veya eğlen- 
mesine mahsus bulunanlarla her nevi lokanta, gazino,kahvehane ve benzerlerinin, 
  c) Garaj, akaryakıt satış istasyonları gibi seyrüseferle alakalı olanların, 
öğle dinlenmesini hangi saatlerde ve ne şekilde tatbik edecekleri 1 inci madde- 
de yazılı makam tarafından tesbit ve ilan olunur.                
  Bu maddenin (b) ve (c) fıkralarında gösterilen yerlerin dinlenme devresinin 
devamı müddetince kapalı kalmaları mecburiyeti olmayıp ancak, buralarda çalışan 
işçi ve müstahdemlerin öğle dinlenmeleri, münavebe suretiyle temin olunur.   
                                        

  Madde 4 - İş Kanununa tabi bulunan iş yerlerinde çalışan "işçiler" hakkın- 
daki öğle dinlenmelerinin tatbikına bahsi geçen kanunda yazılı hükümler daire- 
sinde devam olunur.                               
                                        

  Madde 5 - Bu kanun hükümlerinin tatbikı müstahdem ve işçi kazançlarının ve 
bu kimselere ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesi için sebep tutu- 
lamaz.                                     
                                        

  Madde 6 - Bu Kanunda yazılı bulunan hükümler işçi ve müstahdemlere öğle din-
lenmesi verilmesi hakkında daha elverişli hak ve menfaatler sağlıyan kanun, mu- 
kavele, adet, ve teamüllerden doğan haklara halel getirmez.           
                                        

  Madde 7 - Bu kanun hükümlerine muhalif olarak müstahdem ve işçilerine öğle 
dinlenmesi yaptırmayan veya (2) nci maddede yazılı hükme aykırı olarak dinlen- 
                                        
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
me devresinde dükkan, mağaza ve müesseselerini kapatmıyan iş veren veya iş ve- 
ren vekilleri hakkında yüz liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası hük-  
molunur.                                    
  Bu kanunun 5 inci maddesine muhalif hareket eden iş veren veya iş veren   
vekiline müstahdem veya işçi kazançlarının veya bu kimselere ait sair hakların 
daha aşağı hadlere indirilmesinden dolayı müstahdem veya işçilerin uğradıkları 
zararın iki misli tutarında hafif para cezası hükmolunur.            
                                        

  Madde 8 - Bu kanun hükümlerinin nüfusu on binden az şehir ve kasabalarda  
dahi tatbikı mahalli belediye meclislerinin karar ve ilanına bağlıdır.     
                                        

  Madde 9 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.             
                                        

  Madde 10 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
                                        
                                      *