Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
                HEMŞİRELİK KANUNU                
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 6283                        
  Kabul Tarihi     : 25/2/1954                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 2/3/1954 Sayı: 8647             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 460            
                                        

  Madde 1 - Ortaokulu bitirmiş olup 25 yaşından yukarı bulunmıyan kadınlardan 
Hükümetçe açılmış veya tanınmış bir (Ebe - Laborant Hemşire) okulunda 3 sene  
tahsil görüp Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince teşkil olunan jüri huzurunda  
meslek imtihanı vererek aldığı diplomayı usulüne göre Sağlık ve Sosyal Yardım  
Vekaletine tescil ettirenlerle 3 üncü maddenin 2 nci fıkrasında yazılı olanlara 
(Hemşire) unvanı verilir.                            
  Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel usulüne göre hemşirelik sınıfına   
alınmış olanlar sanatlarını yapmaya ve hemşire unvanını kullanmaya devam eder- 
ler.                                      
                                        

  Madde 2 - Bu kanunun yayımından sonra diğer Vekaletlerle özel veya tüzel  
kişiler tarafından hemşirelik okulu açılması için Sağlık ve Sosyal Yardım Veka- 
letinin müsaadesini almak şarttır.                       
  Gerek bu kanunun yayımı tarihinde mevcut bulunan, gerekse yayımından sonra 
açılacak olan bu gibi hemşirelik okulları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin  
murakabesine tabidir.                              
                                        

  Madde 3 - Türkiye'de hemşirelik sanatını bu Kanun hükümleri dahilinde hem- 
şire unvanını kazanmış Türk kadınlarından başka hiç bir kimse yapamaz.     
  Ancak yabancı memleketlerde ve mahalli Hükümetlerce tanınmış hemşire okul- 
larında tahsil görerek diploma alan Türk hemşirelerinin alelusul hüviyetleri  
tesbit edilerek, tahsil ettiği memlekette tescil edilmiş olanların diplomaları, 
uygun görüldüğü takdirde, aynen Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince onanıp tes- 
cil edildikten sonra sanatlarını yapmalarına müsaade olunur.          
  Yabancı memleketlerin yukardaki şartları haiz okullarını bitirmekle beraber 
diploması oraca tescil edilmiyenler Türkiye'de meslek imtihanı vererek hemşire 
olabilirler.                                  
  Öğretim programları Türk hemşire okulları programından ve müddetinden az  
olan yabancı hemşire okullarından gelenler,noksan olan kısım ve müddetleri Türk 
hemşire okullarında tamamlamaya mecburdurlar.                  
                                        

  Madde 4 - Hemşirelerin vazife ve salahiyetleri:               
  A) Hemşireler müdavi tabip tarafından tavsiye edilen tedavi tedbirlerini  
uygulamaya yetkilidirler.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Hemşireler çiçek aşısını ve acil hallerde icabeden pansumanları re'sen  
tatbik edebilecekleri gibi müdavi tabibin tavsiyesi üzerine sağlık kurumlarında 
veya dışarda hastalara deri altına, adale içine ve damar içine şırınga yapmaya 
yetkilidirler.                                 
  Bu sebeple mesuliyetleri şırınganın tatbikindeki bilgisizlik, dikkatsizlik 
ve ehliyetsizlik hallerine munhasırdır.                     
  C) Hemşireler dispanserler ve sağlık kurumlarınca görevlendirildikleri ko- 
ruyucu hekimlik işlerinde halka bilcümle sıhhi tedbirleri, sağlık korunma çare- 
lerini ve müracaat etmeleri lazımgelen sağlık kurumlarını bildirirler. Bulaşıcı 
hastalıklarla savaş tedbirlerini alır ve tatbik ederler. Hemşireler hususi sı- 
fatla girdikleri aile muhitlerinde de yukardaki fıkrada yazılı işleri görürler. 

  Madde 5 - Hemşire okulundan mezun hemşireler mecburi hizmetlerini bitirip  
memuriyetten ayrılınca;mecburi hizmeti olmıyan hemşire okulu mezunları istedik- 
leri vakit sanatlarını serbestçe yapabilirler.                 
  Serbest çalışacak hemşireler lüzumlu vesikalarını bir dilekçeye bağlayarak 
mahallin en büyük sağlık amirine verirler. Serbest çalışan hemşire ev adresiyle 
çalışmak istediği yerde bir değişiklik olduğu takdirde bir hafta içinde aynı  
makama haber vermeye mecburdur.                         

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerine göre hemşire okullarından mezun olup hemşire 
unvanını kazanmış bulunanlar hemşire olarak memuriyete alınırlar.        
  Bu madde mucibince yapılacak tayin ve terfilerde ve maaşların verilmesinde 
3656 sayılı Kanun esasları cari olur.                      

  Madde 7 - İlkokulu bitirmiş ve 18 yaşını tamamlamış olan kadınlar hemşire  
yardımcısı olabilirler. İlk tahsilden sonra hastanelerde altı aylık nazari kurs 
gördükten sonra en az bir senelik ameli ve nazari bilgi edinmek için staj gö-  
renler ehliyetlerini bir jüri huzurunda ispat ettikleri takdirde hemşire yar-  
dımcısı olurlar.                                
  Bu madde mucibince hemşire yardımcısı olanlara 3656 sayılı kanun hükümleri 
tatbik olunur.                                 

  Madde 8 - Uzman hemşirelerin (Öğretmen, okul idarecisi, başhemşire, klinik, 
ameliyathane, dispanser, laboratuvar hemşireleriyle ziyaretçi hemşireler, diyet 
hemşireleri,sosyal hizmet hemşireleri ve saire) nasıl yetiştirilecekleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekaletince hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.     

  Madde 9 - Lise veya hemşire okulu mezunu olup da Türkiye'nin veya yabancı  
bir memleketin yüksek hemşirelik okullarında tahsillerini tamamlıyanlar kabili- 
yetlerine göre, hemşire okulu öğretmeni, başhemşire ve idareci hemşire olurlar. 
  Bunlar hizmete ilk girdiklerinde hemşire olarak tayin olunurlar. Hastane  
veya sağlık kurumu başhemşiresi olabilmek için bir terfi süresince çalışarak  
ehliyetlerini ispat etmiş olmaları şarttır. Hastane başhemşireliklerine tayinde 
yüksek hemşire okulu mezunlarının rüçhan hakları vardır.            
  Bu maddeye göre yapılacak tayin ve terfilerde ve maaşların verilmesinde   
3656 sayılı kanun esasları cari olur.                      

  Madde 10 - Resmi ve özel sağlık kurumlarında çalışan hemşireler haftada bir 
buçuk gün ve senede bir ay izinlidirler. Nöbetçi olmıyan hemşirelere hastane  
hizmetlerine halel gelmemek şartiyle mesai saatleri dışında baştabip tarafından 
ayrıca gece izni verilebilir.                          

  Madde 11 - 3 üncü madde hükümlerine riayet etmiyen, dördüncü maddede yazılı 
vazife ve salahiyet hudutlarını tecavüz eden ve 5 inci maddenin ikinci bendi  
hükmünü yerine getirmeksizin serbest çalışan hemşirelerden (50) liradan (200)  
liraya kadar hafif para cezası alınır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 12 - Mecburi hizmet mükellefiyetine tabi olarak yetiştirilecek hemşi- 
reler hakkında 2919 sayılı kanun hükümleri tatbik edilir.            

  Madde 13 - 1219 sayılı kanunun 64 üncü maddesiyle 3017 sayılı kanunun 4253 
sayılı kanunla değiştirilen 61 inci maddesi hükümleri kaldırılmıştır.      

  Madde 14 - 4862 sayılı kanun ile bu kanunun eklerine bağlı kadro cetvelle- 
rindeki başhemşire, hemşire, ziyaretçi başhemşire,ziyaretçi hemşire ve ebe kad- 
roları kaldırılmış ve onların yerine bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvel eklen-  
miştir. Ekli (1) sayılı cetveldeki kadrolar, doğum evleri,nisaiye klinikleri ve 
sağlık merkezlerine tayin olunacak ebeler hakkında da tatbik olunur.      
  Ekli (2) sayılı cetveldeki kadrolar 1954 mali yılında kullanılamaz.     

  Geçici Madde 1 - (6283 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Bu kanunun neşrinden evvel hastabakıcılık yapmakta olanlardan yedinci mad- 
deye göre hemşire yardımcılığına talip olanlar jüri huzurunda ehliyetlerini is- 
pat ettikleri takdirde hemşire yardımcısı olabilirler.             

  Madde 15 - Bu kanun 28 Şubat 1954 tarihinden itibaren mer'idir.       

  Madde 16 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muave- 
net Vekilleri memurdur.