Endeksler
                                        
                                        
                                        
           KİMYAGERLİK VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ             
                HAKKINDA KANUN                 
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 6269                        
  Kabul Tarihi     : 15/2/1954                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/2/1954 Sayı: 8639             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 404            
                                        

  Madde 1 - Türkiye'de kimyager, kimya yüksek mühendisi ve kimya mühendisi  
unvanlarının kullanılması ve bu unvanların verdiği hak ve salahiyetler aşağıda 
yazılı hükümlere bağlıdır:                           
  a) "Kimyager" unvanını, Türkiye veya yabancı memleketler üniversitelerine  
bağlı olarak veya üniversite ayarında olup da müstakillen kimyagerlik diploması 
veren müesseselerden mezun olanlarla bu kimyagerlik diplomasına tekabül eden  
üniversiteler kimya tahsilini yaparak gereken diplomayı alanlar kullanabilir-  
ler.                                      
  b) "Kimya yüksek mühendisi" unvanını, Türkiye veya yabancı memleketlerin  
üniversite veya üniversite ayarında olan yüksek öğretim müesseselerinin kimya  
mühendisliği zümresi mezunları kullanabilirler.                 
  c) "Kimya mühendisi" unvanını, üniversite ayarında olmayıp teknik ve mes-  
leki öğretim yapan müesseselerin kimya mühendisliği zümresi mezunları kullana- 
bilirler.                                    
                                        

  Madde 2 - 1 inci maddenin a, b ve c fıkralarında zikrolunan diplomalardan  
birini haiz olmıyanlar Türkiye'de (Kimyager),(Kimya yüksek mühendisi) ve (Kimya 
mühendisi) unvanlariyle istihdam olunamazlar ve bu unvanlarla sanat icra edemi- 
yecekleri gibi imza da atamazlar.                        
                                        

  Madde 3 - Yabancı memleketlerden diplomalı kimyager, kimya yüksek mühendisi 
ve kimya mühendisleri unvanlarını kullanabilmeleri için üniversite profesörle- 
rinden mürekkep bir jüri huzurunda, ilmi hüviyetlerini ispat ve diplomalarının 
muadeletlerini Milli Eğitim Vekaletine tasdik ettirmeye mecburdurlar.      
                                        

  Madde 4 - Kimyagerler, kimya yüksek mühendisleri her türlü mesleki, gıdai  
tahlil ve müstahzarat laboratuvarları ve kimya ile ilgili sair tesisleri kura- 
bilir ve mesul müdürlüklerini deruhde edebilirler.               
  Kimya mühendisleri imalathane açabilir, fabrika kurabilir ve mesuliyetleri 
altında idare edebilirler.                           
                                        

  Madde 5 - 1 inci maddede yazılı unvanları almış olanlardan Devlet ve mües- 
seseleriyle yarı resmi teşekküllerde vazife almış olanlar mesai saatleri dışın- 
da mesleki sahada serbest çalışabilirler.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - Sınai işlerden hangilerinin bu kanunun 1 inci maddesinde zikredi- 
lenlerden birer mesul müdür bulundurmaya mecbur olduğu Ekonomi ve Ticaret, Sağ- 
lık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve İşletmeler Vekaletlerince müştereken tanzim  
edilecek bir talimatnamede zikredilir.                     

  Madde 7 - Bu kanunun 2 nci maddesine aykırı hareket edenler (100) liradan  
(500) liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Tekrarlama halinde  
suçlular iki kat para cezasiyle birlikte 1 aydan 3 aya kadar hapis cezasiyle  
cezalandırılırlar. 1 inci maddede mezkür diplomaları almış olmıyanları bu un-  
vanlarla çalıştıranlar da aynı cezalarla cezalandırılırlar.           

  Geçici Madde 1 - (6269 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
tesetsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Bu kanunun neşri tarihinden evvel usulü dairesinde kimyager unvanını ikti- 
sap etmiş olanların hakkı mahfuzdur.                      

  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.             

  Madde 9 - Bu kanunun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.