Endeksler
                                        
                                        
            ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU              
                                        
  Kanun Numarası    : 625                         
  Kabul Tarihi     : 8/6/1965                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/6/1965 Sayı: 12026            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 2847            
                                        
                *                        
               * *                        
                                        
     Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız         
     "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"        
              Cilt: 1  Sayfa: 783                
                                        
                *                        
               * *                        
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 11/7/1984 - 3035/1 md.)                 
  Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzelkişi- 
leri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzelkişiler tarafından açılan 
okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve bu düzeyde haberleşme 
ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci etüd eğitim 
merkezleri, biçki dikiş yurtları ve benzeri kurumların kurum açma, öğretime   
başlama,eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından 
açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim,denetim ve  
gözetimi konularındaki hükümleri kapsar.                    
                                        

  Madde 2 - Özel öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve göze- 
timi altındadır.                                
                                        
  (Ek: 11/7/1984 - 3035/2 md.) Bu kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağ- 
lamak için düzenleyemezler. Ancak, Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda 
eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar
ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler.                
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 16/6/1983-2843/2 md.)                  
  Özel öğretim kurumu açmak için Milli Eğitim Bakanlığından "Kurum açma izni" 
alınır. Yeni açılacak özel öğretim kurumlarının; Türk Milli Eğitiminin ve kal- 
kınma planlarının hedef ve ilkelerine uygun olup olmadığı, branşı, eğitim-öğre- 
tim seviyesi ve açılacakları bölgeler, Milli Eğitim Bakanlığınca, kararlaştırı- 
lır ve buna göre kurum açma izni verilir. Kalkınmada öncelikli yörelerde açıla- 
cak özel okullar ile özel meslek teknik okullarına öncelik tanınır.       
                                        
  (Değişik ikinci ve üçüncü fıkra: 11/7/1984 - 3035/3 md.):          
  Özel kreşler, anaokulları ve meslek teknik okulları ile kalkınmada öncelikli
yörelerde açılacak özel okullar öğretime başladıkları tarihten itibaren beş yıl 
süreyle gelir vergisi ve kurumlar vergisinden muaf tutulurlar. Diğer bölgelerde 
açı-                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
lacak özel okullar ise bu muafiyetten bir yıl süreyle yararlanırlar. Ayrıca eği-
timle ilgili olarak bu Kanuna göre yapılacak yatırımlar, kalkınma planı ve prog-
ramlarındaki, uygun görülen teşvik araçlarından yararlandırılır. Kurum açma   
izni için gerekli diğer şartlar yönetmelikte belirtilir.            
  Askeri okullar, din eğitimi ve öğretimi yapan özel öğretim kurumları ile  
emniyet teşkilatına bağlı okulların aynı veya benzeri özel öğretim kurumu açıla-
maz.                                      
                                        
  (Dördüncü fıkra mülga: 11/7/1984 - 3035/3 md.)               
  Özel öğretim kurumları, isimlerinde; resmi ve diğer özel öğretim kurumların-
da kullanılan ad ve ünvanları her ne şekilde olursa olsun kullanamazlar.    
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 11/7/1984 - 3035/4 md.)                 
  Özel Öğretim Kurumu açacak gerçek ve tüzelkişilerden istenecek en az ödenmiş
sermaye ve diğer mali teminat şartları, yönetmelikle tespit edilir.       
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 5/11/1985 - 3236/1 md.)                 
  Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebileceği milletlerarası öğretim
kurumu (Yükseköğretim hariç); yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişiler tarafından,
doğrudan veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile, 6224 sayılı Yabancı Serma-
yeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun izni ile açılabilir. Türk  
vatandaşları ve tüzelkişiler de kendi adlarına aynı maksatla milletlerarası   
mahiyette öğretim kurumu açabilirler.                      
  Bu öğretim kurumlarında Türk Devletinin güvenliğine ve menfaatlerine aykırı 
ve Türk milleti ve milli değerleri aleyhinde eğitim ve öğretim yapılamaz.    
  Bu öğretim kurumlarının, müfredat programları, Türk Devletinin milli güven- 
liğine ve menfaatlerine aykırı olmamak kayıt ve şartıyla kurum idaresince hazır-
lanarak Bakanlığın onayına sunulur.                       
  Bu hususta Bakanlığın denetim hakkı saklıdır.                
  Bu okullarda idare, eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenci, öğretmen ücretleri
ve diğer hususlarla ilgili işlemler kurum idaresince hazırlanan esaslara göre  
yürütülür.                                   
                                        

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 16/6/1983 - 2843/5 md.)                 
  Yabancılar tarafından açılmış özel öğretim kurumlarının taşınmaz malları,  
kurucularının veya yetkililerinin önerisi ile yalnız Milli Eğitim Bakanlığına  
devredilebilir. Devredilen bu kurumların yönetim, eğitim ve öğretim özellikleri 
dikkate alınarak korunması yararlı görülenler Bakanlıkça tespit olunur.     
  Bu kurumlar kapatılsalar da üçüncü şahıslar tarafından mülk edinilemezler. 
                                        

  Madde 7 - Özel bir öğretim kurumunu açacak veya açılmış bir kurumu devrala- 
cak olan gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcilerinde şu şart- 
lar aranır:                                   
  1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,             
  2. Ağır hapsi gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan mutlak surette, yahut
kasdi bir cürümden dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası ile mahküm edilme- 
miş olmak.                                   
  3. Ahlakan kötü bir şöhrete sahip bulunmamak.                
                                        

  Madde 8 - (Değişik: 16/6/1983-2843/6 md.)                  
  Özel öğretim kurumu açma izni belgesinin verilebilmesi için; kurumun bina  
veya binalarının tapu ile maliki veya sözleşme ile kullanma hakkına sahip oldu- 
ğu,                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kullanılış amaçlarına her bakımdan uygun ve yeterli olduğu ve belli bir öğrenci 
sayısı esas olmak suretiyle kurumun ihtiyacını karşılayabileceği Milli Eğitim, 
İçişleri, Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları yetkili kuruluş- 
larınca tespit olunur.                             
  Özel öğretim kurumlarının dershanelerinin öğrenci sayısı, Milli Eğitim Ba- 
kanlığının izni olmadan artırılamaz.                      
  Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas teşkil eden hususlardan herhangi
birinde değişiklik yapılması, Milli Eğitim Bakanlığının onayına bağlıdır. (1)  
                                        

  Madde 9 (Değişik: 16/6/1983 - 2843/7 md.)                  
  Kurumlara ait yapı ya da yapılar içinde, iki ayrı kurucuya ait aynı veya  
farklı derecede veya nitelikte okul bulunamaz.                 
                                        
  (Değişik: 11/7/1984 - 3035/6 md.) Eğitim-öğretim ve yönetim bakımından   
sakınca görülmediğinin teftiş raporlarıyla tespit edilmesi halinde, bir kurucuya
ait yapı veya yapılar içinde farklı derecelerde özel öğretim kurumları bir arada
bulunabilir.                                  
  (Ek: 11/7/1984 - 3035/6 md.) Bu kurumlarda öğrenci ve öğretmenlerin eğitim- 
öğretim ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tesis ve teçhizat bu- 
lundurulur. Bu ihtiyaçların öğretim kurumlarına göre nitelik ve miktarları yö- 
netmelikle belirlenir.                             
                                        
  (Dördüncü fıkra Mülga: 15/1/1998 - 4322/2 md.)               
  (Ek fıkra: 15/1/1998 - 4322/2 md.)                     
   Hapishane, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri 
gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, ilk ve ortaöğre- 
tim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane ve özel öğretim kurumlarından en 
az 200 metre uzaklıkta bulunması zorunludur.                  
   (Ek fıkra: 15/1/1998 - 4322/2 md.)                     
   200 metrenin ölçülmesi ve müktesep haklarla ilgili esaslar İçişleri,Milli 
Eğitim, Sağlık ve Turizm Bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları bir yönet- 
melikle belirlenir.                               
  (Ek fıkra: 15/1/1998 - 4322/2 md.)                     
  Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde 200   
metre şartının aranıp aranmayacağı hususunda karar vermeye o yerin Mülki İdare 
Amiri yetkilidir.                                
  (Değişik: 27/2/1986 - KHK-254/2 md.)                    
  Özel öğretim kurumları ve tesislerinin bulunduğu yerin yüz metre civarında 
yukarıda sayılan yerler ile açık alkollü içki satılan yerler açılamaz.     
  (Değişik: 27/2/1986 - KHK - 254/2 md.)                   
  Hangi mahalde yüz metre şartı aranmayacağı hususunda karar vermeye o yer  
mülki idare amiri yetkilidir.                          
  (Değişik: 27/2/1986 - KHK- 254/2 md.)                    
  Kurs ve dershaneler hakkında yukarıdaki hüküm uygulanmaz.          

  Madde 10 - (Değişik: 16/6/1983-2843/8 md.)                 
  Bir özel öğretim kurumunda öğretime başlayabilmek için "öğretime başlama  
izni" alınır. Bunun için gerekli belgelerle en geç öğretim yılı başından üç ay 
önce Milli Eğitim Bakanlığına başvurulur. Öğretime başlama izni alınmadıkça   
kuruma öğrenci kaydı yapılamaz.                         
  Bu iznin, kurum açma izni belgesine sahip kurucuya Milli Eğitim Bakanlığın- 
ce verilmesi, aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlıdır.        
  a) Bu kuruma ait ders araç ve gereçleriyle, laboratuvarların, kitaplığın ve 
beden eğitimi imkanlarının amaç ve ihtiyaca yeterli görüldüğünün kesin teftiş  
raporuna bağlanması.                              
  b) Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetlilerinin sayı ve nitelikleri yönün- 
den uygun bulunması ve bu kurumda çalışacakları hususunun usulüne göre belgelen-
dirilmesi.                                   
  c) Kurumun yönetmelikleriyle müfredat programının Bakanlıkça incelenip onan-
mış olması.                                   
  İlköğretim ve ortaöğretim okulları için öğretim yılının 15 inci gününden  
sonra verilen öğretime başlama izinleri ertesi ders yılından itibaren geçerli- 
dir.                                      
-------------------                               
(1) Bu maddenin uygulanmasında Ek 4 üncü maddeye bakınız.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yeni öğretime başlama izni verilen özel okulların kayıt - kabul süreleri,  
gerektiğinde 15 gün uzatılabilir.