Endeksler
                                        
                                        
                                        
               HARCIRAH KANUNU (1)                
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 6245                         
  Kabul Tarihi     : 10/2/1954                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 18/2/1954 Sayı: 8637             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt:35  Sayfa:321            
                   *                     
                   * *                    
                                        
       Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız        
      "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",      
              Cilt: 1    Sayfa:415               
    Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara   
          göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                    *                    
                   * *                    
                                        
                  KISIM I                   
                Umumi Hükümler                 
                                        
  Kanunun şümulü:                               

  Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli ida-
reler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedavil sermayeli mües- 
seseler;                                    
  b) (Değişik: 25/6/1958 - 7145/1 md.) Hususi kununlarla kurulmuş banka ve  
teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası
Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç);       
  c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül 
ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül 
ve müesseseler;                                 
  Tarafından ödenecek harcırah bu kanun hükümlerine tabidir.         
                                        
  Reisicumhurun seyahat masrafları:                      

  Madde 2 - Reisicumhurun memleket iç ve dışındaki seyahatleri dolayısiyle  
vakı bilcümle masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir.    
                                        
  Tarifler:                                  

  Madde 3 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/1 md.)                
  Bu Kanunda geçen;                              
  a. Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile  
masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını;     
-------------------------------                         
(1) Bu Kanunda ve bu Kanunu değiştiren, 11/12/1981 tarihli ve 2562 sayılı Ka- 
   nunun 29. maddesiyle eklenen Ek 1 inci maddede geçen belirli memuriyet   
   ünvanları, 16/6/1983 tarih ve 2851 sayılı Kanunun 9. maddesiyle tekrar   
   değiştirilmiştir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b. Kurum: 1 nci maddede sayılan daire, idare, banka, teşekkül ve müesse-  
seleri;                                     
  c. Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardım- 
cı hizmetler sınıfına dahil personel hariç);                  
  d. Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil  
personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırı- 
lan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri;  
  e. Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay
sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve 
füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;                       
  f. Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, 
resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı 
bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları;        
  g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikamet- 
gahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahal- 
ler ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından 
bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götü- 
rüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerle-
ri;                                       
  h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki  
yerleri;                                    
  İfade eder.                                 
                                        
  Harcırah verilecek kimseler:                        

  Madde 4 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/2 md.)                
  Bu Kanunda belirtilen hallerde:                       
  1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile  
aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;          
  2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile 
görevlendirilenlere;                              
  3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertle- 
rine;                                      
  4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bun-
ların aile fertlerine;                             
  5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat et- 
tirilecek memur ve hizmetlilere;                        
  6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da 
refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;                   
  7. Emekliye ayrılanlar ile bunlardan tekrar hizmete alınmaları dolayısıyla 
kesilmiş olan emekli aylıkları yeniden bağlananlara ve bunların aile fertlerine;
  8. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve ida- 
recilere;                                    
  9. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri
mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;       
  10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların
aile fertlerine;                                
  11. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erle-
re;                                       
  Harcırah verilir.                              
  Ancak, becayiş olunanlar ile, mahallen temin ve görevlendirilmeleri mümkün 
ve mutat olan hizmetlilere ve bunların aile fertlerine yeni veya açıktan atanma-
larında ve emeklilik hariç görevlerine son verilme hallerinde harcırah verilmez.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Harcırahın unsurları:                            

  Madde 5 - Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme  
masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, bir- 
kaçına veya tamamına müstahak olabilir.                     
  Harcırah hesabında esas tutulacak yol:                   

 

 
  Madde 6 - (Değişik: /11/12/1981 - 2562/3 md.)                
  Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve  
kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.        
  Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem 
gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli
taşıt esas alınır.                               
  Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi
için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur
veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur.            
  Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya  
kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin
gereğine göre zorunlu olması halinde,bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların
kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya  
hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahal- 
lin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunma- 
sına bağlıdır.                                 
  (Ek: 14/1/1988 - KHK-311/12. md.) Ancak, işin veya hizmetin gerekli kıldığı 
durumlarda uçak kiralamak suretiyle seyahat edilebilmesi, seyahatin yurtiçinde 
olması ve bu seyahatle ilgili Bakanın veya misafiri yabancı Bakanın bizzat   
katılması hallerinde mümkündür.                         
  Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar:                 

  Madde 7 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/4 md.)                
  Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1 - 
4 ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri 
daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır.    
  Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik 
ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tu-
tarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunla-
rın harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı   
geçemez.                                    
  Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üze- 
rinden ödenir.                                 
  Memur veya hizmetli olmayanların harcırahı:                

  Madde 8 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/5 md.)                
  Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir 
görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi 
seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dere-
ceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kı-
yasen ilgili kurumca takdir olunur.                       
  Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzeri-
ne, bu gibi kimselerden icabedenlere 4 ncü dereceden daha yüksek memurlara öde- 
nebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir.                 
  Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belir- 
tilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.            
  Henüz rütbe almamış askeri öğrencilerin öğrenim, resmi davet ve mübadele  
nedeniyle yurtdışında bulundukları sürece kendilerine teğmen rütbesindeki suba- 
                                        
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yın yurtdışı gündeliği, bu Kanunun yurtdışı gündeliklerine ilişkin hükümleri  
gözönünde bulundurulmak suretiyle ödenir.                    
                                        
  Daimi vazife harcırahının mebdei:                      

  Madde 9 - Daimi vazife harcırahı:                      
  a) İlk defa bir memuriyete tayin olunanlara tayinleri sırasında mütemekkin 
oldukları mahalden;                               
  b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sı- 
rasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallin- 
den;                                      
  c) Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli  
vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden;           
  İtibaren verilir.                              
                  KISIM II                  
                                        
    Seyahat ve Vazifenin Mahiyetine Göre Verilecek Harcırah         
  Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte  
verilmesini icabettiren haller:                         

  Madde 10 - Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer dağiştirme masrafı aşa-
ğıdaki hallerde verilir:                            
  1. Yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye yeniden veya naklen tayin 
olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu 
yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlile-
re yeni vazife mahallerine kadar;                        
  2. (Değişik: 16/6/1983 - 2851/1 md.)                    
  Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunan yahut haklarında toptan ödeme
hükümleri uygulanan memur ve hizmetlilere, Türkiye dahilinde ikamet edecekleri 
yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere;               
  3. Emekli iken Devlet hizmetine alındıktan sonra cezaen olmamak üzere vazi-
felerine son verilen memur ve hizmetlilerden emekli aylıkları iadeten tahsis  
edilenlere bu aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri mahalle kadar;
  4. Cezaen olmamak üzere kurumlarınca vazifelerine son verilen hizmetlilerle
terhis olunan yedek subay ve yedek askeri memurlara Türkiye dahilinde ikamet  
edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere;         
  5. Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık
aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar;         
  6. Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı al-
tında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara
vazife mahallerine kadar.                            
                                        
  Yol masrafı, yevmiye ve yer değiştirme masrafı verilmesini icabettiren hal- 
ler: